541/2012

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen sisällöstä

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaan säädetään päästökauppalain (311/2011) 9 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Päästöluvan hakeminen

Päästökauppalain (311/2011) 2 luvussa tarkoitettua kasvihuonekaasujen päästölupaa on haettava kirjallisesti käyttäen päästökauppaviranomaisen vahvistamaa lomaketta.

2 §
Lupahakemuksessa ilmoitettavat tiedot ja selvitykset

Päästökauppalain 8 §:ssä tarkoitetussa lupahakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, kotipaikka, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) laitoksen nimi, sijaintipaikka ja yhteystiedot;

3) mihin päästökauppalain 2 §:n 1 momentin alakohtaan toiminta kuuluu ja mikä on mainitussa lainkohdassa tarkoitettu laitoksen tuotantokapasiteetti tai nimellinen kokonaislämpöteho; sekä

4) laitokselle ympäristönsuojelulainsäädännön nojalla annetut voimassaolevat luvat ja niiden voimassaoloaika tai selvitys ympäristönsuojelulain (86/2000) 65 §:n mukaisesta rekisteröinnistä.

Jos samalla hakemuksella haetaan lupaa useamman toiminnanharjoittajan samalla sijaintipaikalla olevalle yhdelle tai useammalle laitokselle, hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, kotipaikka, yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) taho, joka vastaa yhteydenpidosta lupaviranomaiseen;

3) laitokset, joita hakemus koskee ja niiden toiminnasta vastaavat tahot;

4) mihin päästökauppalain 2 §:n 1 momentin alakohtaan laitosten toiminta kuuluu ja mikä on mainitussa lainkohdassa tarkoitettu laitosten kapasiteetti tai nimellinen kokonaislämpöteho;

5) laitoksille ympäristönsuojelulainsäädännön nojalla annetut voimassaolevat luvat ja niiden voimassaoloaika tai selvitys ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisesta rekisteröinnistä; sekä

6) perustelu yhteiselle hakemukselle.

Lupahakemukseen on liitettävä 3 §:ssä tarkoitettu päästöjen tarkkailusuunnitelma. Päästökauppaviranomaisen pyynnöstä toiminnanharjoittajan on lisäksi annettava hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset muut tiedot ja asiakirjat.

3 §
Tarkkailusuunnitelma

Toiminnanharjoittajan on liitettävä lupahakemukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasujen päästöjen tarkkailusta ja raportoinnista annetun komission asetuksen (jäljempänä tarkkailuasetus) 12 artiklan mukainen tarkkailusuunnitelma, joka sisältää vähintään sen liitteen I mukaiset tiedot.

Tarkkailuasetuksen 47 artiklan mukaisten vähän päästöjä aiheuttavien laitosten ei tarvitse toimittaa tarkkailusuunnitelmaa tukevia asiakirjoja.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2012

  Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Ylitarkastaja
Perttu Wasenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.