530/2012

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen metsäkeskuksen toiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1102/2011) 3 §:n 1 momentti sekä 5 ja 38 § seuraavasti:

3 §
Johtokunnan ja alueneuvottelukunnan jäsenten kelpoisuus

Johtokunnan jäseneksi ei saa nimittää henkilöä, jonka muu tehtävä tai asema voi olla ristiriidassa metsäkeskuksen julkisten hallintotehtävien kanssa. Alueneuvottelukunnan jäsentä ei saa nimittää johtokunnan jäseneksi tai varajäseneksi eikä johtokunnan jäsentä saa nimittää alueneuvottelukunnan jäseneksi tai varajäseneksi.


5 §
Johtokunnan ja alueneuvottelukunnan järjestäytyminen ja toiminta

Johtokunta ja alueneuvottelukunta kokoontuvat puheenjohtajan tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtaja kutsuu koolle johtokunnan vähintään neljännesvuosittain.

Johtokunta ja alueneuvottelukunta ovat päätösvaltaisia, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan ja alueneuvottelukunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

38 §
Kirjanpitoa koskeva siirtymäsäännös

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa metsäkeskuksen esityksestä metsäkeskuksen varojen ja muun omaisuuden sekä velkojen ja muiden velvoitteiden jaon julkisen palvelun yksikön ja liiketoimintayksikön kesken. Metsäkeskuksen on toimitettava taseiden jakamista koskeva esitys maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään vuoden 2012 lokakuun loppuun mennessä.

Metsäkeskuksen on laadittava tasejaon vahvistamisen jälkeen päättyvältä tilikaudelta tilinpäätös vahvistetun tasejaon mukaisesti.

Ennen 1 momentissa tarkoitettua taseiden jakamista metsäkeskuksen on huolehdittava 15 §:ssä tarkoitetun erilliskirjanpidon avulla julkisen palvelun yksikön ja liiketoimintayksikön varojen erillään pidosta ja omaisuuserien asianmukaisesta käypiin arvoihinsa arvostettuna kirjaamisesta kirjanpitoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Hallitusneuvos
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.