512/2012

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) liitteen kohta 1 ja 3 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2012. Asetuksen liitteen 3 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä marraskuuta 2012.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

  Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Liite

1 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualueen suoritteet

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990), terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) nojalla perittävät maksut

Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupa 1 200
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan muutospäätös, jossa on kyse uuden toimintayksikön perustamisesta 1 000
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan muu muutospäätös 400
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa 1 200
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muutospäätös, jossa on kyse uuden toimintayksikön perustamisesta 800
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muu muutospäätös 400
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin 120
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteriin 120
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksu 210
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuoksimaksu 210
Yksityisten terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksyminen 230

Uudelta luvan saaneelta palvelujen tuottajalta ei peritä vuosimaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Vuosimaksua ei peritä luvan saaneelta palvelujen tuottajalta sen kalenterivuoden osalta, jolloin toiminta on loppunut viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuosimaksujen tuotosta 50 % tuloutetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksujen tulouttamisesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle säädetään yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1053/2011).

Alkoholilain (1143/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten nojalla perittävät maksut

Alkoholijuomien toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa 610
Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa 420
Tilapäinen enintään 200 asiakaspaikan anniskelulupa 420
Tilapäinen enintään 200 asiakaspaikan anniskelulupa, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa 190
Tilapäinen anniskelulupa, jos anniskelualueella on yli 200 asiakaspaikkaa 610
Tilapäinen yli 200 asiakaspaikan anniskelulupa, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa 420
Jos luvanhakija hakee samalla kertaa kahta tai useampaa edellä mainittua anniskelulupaa, alennettua maksua sovelletaan myös silloin siten, että suurin käsittelymaksu peritään alentamattomana ja muiden lupien käsittelymaksut alennettuna.
Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva lupa 315
Anniskeluajan jatkamista koskevan luvan erillinen valvonnan vuosimaksu 130
Anniskelualueen muutoslupa 190
Ilmoitusmaksu anniskelualueen laajentamisesta 85
Ilmoitusmaksu omistussuhteiden, vastuuhenkilön tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta 210
Muu anniskelua koskeva lupa 210
Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 250
Alkoholiyhtiön myymälän sijaintipaikan hyväksyminen 380
Luovutuspaikkalupa 380
Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa 210
Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muutosta koskeva päätös 85
Vähittäismyynnin valvonnan vuosimaksu kultakin myymälältä 115
Alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu kultakin myymälältä 380
Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta vähittäismyynnin harjoittajalta perittävä vuotuinen valvontamaksu kultakin myymälältä 210

Alkoholilain 55 §:n nojalla perittävät vuotuiset valvontamaksut

Toistaiseksi voimassa olevien anniskelulupien haltijoilta peritään toimipaikkakohtainen vuotuinen valvontamaksu seuraavasti:

Toimipaikat, joissa anniskellaan enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia:

Maksun suuruus määrätään edellisen vuoden anniskelun määrän perusteella tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista jäljempänä olevan taulukon perusteella

Anniskelun määrä 0 – 1999 litraa vuodessa 105
Anniskelun määrä 2000 – 49 999 litraa vuodessa 210
Anniskelun määrä 50 000 – 99 999 litraa vuodessa 315
Anniskelun määrä 100 000 litraa tai enemmän vuodessa 420

Toimipaikat, joissa anniskellaan yli 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia:

Maksun suuruus määrätään 100-prosenttisena alkoholina edellisen kalenterivuoden lasketuista tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista jäljempänä olevan taulukon perusteella

Anniskelun määrä 0 – 99 litraa vuodessa 105
Anniskelun määrä 100 – 1999 litraa vuodessa 210
Anniskelun määrä 2000 – 9999 litraa vuodessa 420
Anniskelun määrä 10 000 litraa tai enemmän vuodessa 790

Uudelta vähittäismyynnin, anniskelun tai anniskeluajan jatkamista koskevan luvan luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Vähittäismyynnin, anniskelun ja anniskeluajan jatkamisen valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun luvanhaltijalla on voimassa oleva lupa 1.4.

Jos aluehallintovirastolle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty.

Muut päätökset

Koe-eläintoiminnasta annetun lain (62/2006) mukaiset päätökset
 - suppea eläinkoelupa: eläinkoe koostuu yhdestä yksittäisestä kokeesta tai eläinten käyttö toistuu samankaltaisena 400
 - normaali eläinkoelupa: eläinkoe koostuu pääsääntöisesti useammasta yksittäisestä osakokeesta, joiden toteutus ajoittuu pitemmälle ajalle 700
  - laaja eläinkoelupa: eläinkoe koostuu usean vuoden aikana tehtävistä osakokeista, jotka voivat vaihdella toteutukseltaan huomattavasti 1 600
 - muutos eläinkoelupaan 220
 - eläinkokeisiin liittyvän kelpoisuuden toteaminen 180
 - koe-eläinkurssin hyväksyminen 180
Eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) mukaiset päätökset
 - eläinkuljettajalupa 400
 - muutos eläinkuljettajalupaan 200
 - maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistus 130
 - maantieajoneuvojen kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistus 65
Broilereiden pitäjän koulutuksen vastaavuutta osoittava todistus 170
Eläinnäyttelylupa (sirkus, eläintarha, liikkuva ja pysyvä näyttely) 180
Vapautus nautojen jaloittelua koskevasta vaatimuksesta 180
Läänineläinlääkärin antama vientitodistus 65
Tartuntatautilain (583/1986) mukainen mikrobiologian laboratoriolle annettu hyväksyminen kun hyväksymistä haetaan yhdelle toimipisteelle.  Kultakin seuraavalta samanaikaisesti hyväksyttäväksi haettavalta toimipisteeltä maksuun lisätään 50 € / toimipiste. 320
Poronlihan tarkastusmaksu/ruho 2,50
Naudanlihan tarkastusmaksu/ruho 15
Muiden eläinten lihantarkastusmaksu/ruho 2,5
Jos lihantarkastus tehdään elinkeinonharjoittajan pyynnöstä 17.00 – 22.00 välisenä aikana, maksu peritään 20 prosentilla korotettuna ja 22.00 -8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä 50 prosentilla korotettuna
Poroteurastamon hyväksyminen 320
Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain (945/2009) mukaiset poikkeusluvat
 - pienkauppojen tai merkitykseltään vähäiset poikkeusluvat 120
 - ryhmä- tai tavaratalotyyppisten liikkeiden poikkeusluvat 265
Alkoholijuomamyymälöiden elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittely 100
Elintarvikelain (23/2006) mukainen alkoholijuomamyymälän tarkastus 215
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa 140
Poronhoitolain (848/1990) mukainen päätös 340
Lupa hautausmaan tai yksityisen haudan perustamiseen 370
Lupa ylläpitää krematoriota 735
Haudatun ruumiin tai tuhkan siirtämistä koskeva lupa 180
Tiedoksiannot ulkomaille 145
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteröinti 190
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteritietojen muutos 95
Osakeyhtiölain (624/2006) ja asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) mukaista erityistä tarkastusta koskeva päätös 295
Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan määrääminen hakemuksesta 210
Kokouksen koolle kutsuminen 210
Yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettu osakaskunnan sääntöjen vahvistaminen 100
Perusopetuslaissa (628/1998) ja lukiolaissa (629/1998) tarkoitetun erivapauden kelpoisuusvaatimuksista myöntäminen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntäminen rehtorille 350
Talousvettä toimittavan laitoksen poikkeuslupa 515
Muu virka-apu 180
Luotonantajan rekisteröintimaksu 295
Luotonantajan valvonnan vuosimaksu 525

Luotonantajan valvonnan vuosimaksut laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.6., kun luotonantaja on luotonantajarekisterissä 1.6.

3 Työsuojelun vastuualueen suoritteet

Asbestin purkutyötä koskeva valtuutus 480
Panostajan pätevyyskirja 170
Panostajan uusi kortti 80
Ulkomailla suoritetun panostajatutkinnon tunnustaminen 310
Ulkomailla suoritetun nosturinkuljettajatutkinnon tunnustaminen 310
Ulkomailla suoritetun sukeltajatutkinnon tunnustaminen 330
Ulkomailla suoritetun asbestipurkajan tutkinnon tunnustaminen 190
Työmaakohtainen lupa nosturin kuljettamiseen 190
Aluehallintoviraston myöntämät työsuojelua koskevat poikkeusluvat eri säädösten nojalla 330

Laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetussa laissa (395/2012) tarkoitetut alusten käyttöönottotarkastukset ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään työsuojelun valvonnassa suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut. Maksut määritellään työhön käytettyyn aikaan perustuen. Työtunnin hinta on 40 euroa. Maksuun sisältyvät lisäksi suoritteeseen liittyvät eritellyt erilliskustannukset sekä osuus yhteiskustannuksista, joka on 10 euroa edellä tarkoitettua työtuntia kohden.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.