502/2012

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Toiminnan tarkoitus ja sovellettavat säännökset

Laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen innovaatioihin talousarvion mukaisesti.

Avustuksen on täytettävä kulloinkin voimassa olevassa Euroopan komission tiedonannossa laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskeviksi puitteiksi (2011/C 364/06, jäljempänä puitteet) sekä komission Suomen laivanrakennusteollisuuden innovaatiotukiohjelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä (Valtiontuki N:o SA.34408/2012) tarkoitetut edellytykset.

Valtionavustuksesta on lisäksi voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 §
Soveltamisala

Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle laivanrakennusyritykselle, laivankorjausyritykselle ja laivankonversioyritykselle sekä kelluvia ja liikkuvia offshore-rakenteita rakentavalle yritykselle. Avustusta ei voida myöntää kalastusaluksille.

Tässä asetuksessa käytetyt käsitteet ”laivanrakennus”, ”laivankorjaus”, ”laivankonversio” sekä ”kelluvat ja liikkuvat offshore-rakenteet” määritellään puitteiden kohdassa 12.

3 §
Hyväksyttävät hakemukset ja kustannukset

Avustusta voidaan myöntää; jos

1) hankkeessa on kysymys innovatiivisten tuotteiden ja menetelmien ensimmäisestä teollisesta soveltamisesta eli tuotteista tai menetelmistä, jotka ovat unionin laivanrakennusalan tämänhetkiseen huipputasoon verrattuna teknisesti uusia tai huomattavasti parempia ja, joihin sisältyy teknologisen tai teollisen epäonnistumisen riski; ja

2) avustus rajoittuu sellaisiin suoraan ja yksinomaan hankkeen innovatiiviseen osaan liittyviin investointi-, suunnittelu- ja testauskustannuksiin, jotka ovat syntyneet innovaatiotuen hakupäivän jälkeen, lukuun ottamatta innovatiivisiin menetelmiin myönnettävän tuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana tehdyistä toteutettavuustutkimuksista aiheutuneita kustannuksia.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat telakan kustannukset sekä kolmansilta ulkopuolisilta tahoilta (kuten järjestelmien toimittajat, avaimet käteen -toimittajat ja alihankkijayritykset) hankittujen tavaroiden ja palveluiden kustannukset, niiltä osin kuin kyseiset tavarat ja palvelut liittyvät välittömästi innovaatioon. Hyväksyttävät kustannukset on määritelty tarkemmin puitteiden liitteessä.

4 §
Avustuksen myöntämisen perusteet

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hanke toteutetaan Suomessa;

2) avustuksen saajalla arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan;

3) avustuksen saaja ei ole vaikeuksissa oleva yritys, siten kuin se määritellään komission tiedonannossa ”Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi” (2004/C 244);

4) hankkeen voidaan olettaa toteutuvan vuoden 2016 loppuun mennessä; ja

5) voidaan osoittaa, että innovaatiotuella on kannustava vaikutus avustuksensaajan innovaatiotoimintaan. Kannustava vaikutus tarkoittaa, että avustuksensaaja muuttaa avustuksen johdosta toimintatapaansa ja lisää innovaatiotoimintaansa. Avustuksen myöntämisen seurauksena innovaatiotoiminnan laajuuden ja toimintaan käytettävien varojen määrän tulee lisääntyä tai toiminnan tulee muutoin nopeutua. Avustuksella ei ole kannustavaa vaikutusta avustuksensaajaan, jos hanke on aloitettu jo ennen kuin avustuksensaaja on jättänyt avustushakemuksen kansallisille viranomaisille. Tämä ei sulje pois sitä, että mahdollinen avustuksensaaja on jo saattanut suorittaa toteutettavuustutkimuksia, jotka eivät kuulu valtionavustushakemuksen piiriin (paitsi kun ne koskevat innovatiivisia menetelmiä ja ne on suoritettu 12 kuukautta ennen hakemuksen jättämistä).

5 §
Avustuksen enimmäismäärä

Avustus voi olla enintään 20 prosenttia 3 §:ssä tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista. Kun innovaation tavoitteena on parantaa ympäristönsuojelua ja se johtaa Euroopan unionin hyväksymien normien noudattamiseen vähintään vuotta ennen kyseisten normien voimaantuloa tai se parantaa ympäristönsuojelun tasoa unionin normien puuttuessa tai se johtaa unionin normien ylittämiseen, avustus voi olla enintään 30 prosenttia 3 §:ssä tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista.

Innovaatioavustukseen sovelletaan puitteiden kohdissa 33 ja 34 mainittuja valtiontuen kumuloitumissääntöjä.

Alushankkeelle myönnettävän avustuksen kokonaismäärä ei voi ylittää 150 euroa kompensoitua bruttovetoisuustonnia kohti tai innovatiivisiin menetelmiin myönnettävän avustuksen kokonaismäärä ei voi olla yli viisi miljoonaa euroa. Jos avustuksen määrä ylittää jommankumman edellä mainitun määrän, hanke pitää notifioida Euroopan komissiolle eikä avustusta saa myöntää ennen komission päätöstä.

6 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hakemus on toimitettava ennen kuin hakija tekee sitovan sopimuksen hankkeesta tai ryhtyy toteuttamaan innovatiivista menetelmää.

Hakemukseen on liitettävä edellä mainittujen hanketta koskevien tietojen lisäksi laadullinen kuvaus innovaatiosta sekä 7 §:ssä tarkoitettu lausunto.

7 §
Hanketta koskeva lausunto

Hakemukseen on liitettävä hakijan Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä tai muulta vastaavalta puolueettomalta tutkimuslaitokselta hankkima lausunto siitä, että:

1) hanke on 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu;

2) innovatiivisen hankkeen mahdolliset ympäristöparannukset johtavat annettujen unionin normien noudattamiseen vähintään vuotta ennen kyseisten normien voimaantuloa tai ne parantavat ympäristönsuojelun tasoa unionin normien puuttuessa tai ne johtavat unionin normien ylittämiseen, kun hakija hakee avustusta 5 §:ssä mainitun korkeamman enimmäismäärän mukaan.

3) avustuksella voidaan osoittaa olevan 4 §:ssä tarkoitettu kannustava vaikutus; ja

4) hankkeen kustannukset ovat 3 §:ssä tarkoitettuja.

Lausunnossa on lisäksi oltava lausunnonantajan selvitys sekä vakuutus lausunnonantajan puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta suhteessa avustuksen hakijaan.

8 §
Avustuspäätös

Avustuksesta päättää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Avustuksesta päättää työ- ja elinkeinoministeriö, jos myönnettävän avustuksen määrä ylittää viisi miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö voi pidättää päätösvallan myös tätä pienemmissä hankkeissa, jos päätöksellä on erityistä merkitystä tämän asetuksen soveltamisen kannalta.

Avustus voidaan myöntää jo hankkeen tarjouskilpailun ollessa vireillä sillä edellytyksellä, että hakija tekee hankkeesta myöhemmin sitovan sopimuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriö tai Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa avustuspäätöksessä tarkempia ehtoja ja rajoituksia avustuksen käytölle ja maksamiselle.

9 §
Avustuksen maksaminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa avustuksen erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan, myöntämispäätöksessä asetettujen tarkempien ehtojen ja rajoitusten sekä hyväksyttävän selvityksen perusteella.

Avustusta ei makseta ennen kuin hankkeesta on tehty sitova sopimus.

Avustuksesta enintään 80 prosenttia maksetaan suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Maksut suoritetaan kolmessa erässä hankkeen etenemisvaiheen perusteella. Hankkeen eteneminen on osoitettava asianmukaisella tavalla. Loput 20 prosenttia avustuksesta maksetaan hankkeen loppuunsaattamisen jälkeen hakijan osoittamien tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten perusteella.

10 §
Raportointi Euroopan komissiolle

Innovaatiotuen käyttö raportoidaan Euroopan komissiolle siten kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 659/1999 ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 794/2004 edellytetään. Innovaatiotuen kannustava vaikutus raportoidaan 1 §:ssä mainitun Euroopan komission tekemässä Suomen laivanrakennusteollisuuden innovaatiotukiohjelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä mainitun ohjeistuksen mukaan.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä syyskuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013. Asetuksella kumotaan 4 päivänä syyskuuta 2008 annettu valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta (592/2008).

Asetusta sovelletaan hankkeeseen, joka toteutuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Asetusta sovelletaan myös hankkeeseen, johon avustusta on haettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

  Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Johtaja
Risto Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.