415/2012

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012

Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaantulo

Yliopistolain muuttamisesta annettu laki (414/2012), jäljempänä muutoslaki, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

2 §
Taideyliopiston perustaminen

Yliopistolain (558/2009) 1 §:n 2 momentin 12—14 kohdassa mainittujen Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun (yhdistyvät yliopistot) toiminta, henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät muutoslain tullessa voimaan julkisoikeudellisena laitoksena toimivaan Taideyliopistoon.

3 §
Taideyliopiston järjestäytyminen

Yhdistyvien yliopistojen tulee yhdessä järjestää hallinto- ja muut tukipalvelut niin, että Taideyliopisto voi järjestäytyä ja aloittaa toimintansa muutoslain tullessa voimaan.

Yhdistyvien yliopistojen yliopistokollegiot muodostavat Taideyliopiston ensimmäisen yliopistokollegion.

Ensimmäinen yliopistokollegio valitsee Taideyliopiston hallituksen ja hallitus valitsee yliopiston rehtorin noudattaen, mitä yliopistolaissa säädetään.

Taideyliopiston toimielimet voivat tehdä päätöksiä, sitoumuksia ja oikeustoimia Taideyliopiston lukuun.

4 §
Varallisuuden siirtyminen Taideyliopistoon

Yhdistyvien yliopistojen varallisuus siirtyy kokonaisuudessaan Taideyliopiston omistukseen muutoslain tullessa voimaan.

Yliopistojen pääomittamiseen liittyvän valtion vastinrahaan oikeuttavan yksityisten tahojen lahjoittaman pääoman tuottoa voidaan käyttää vain siihen toimintaan, jota harjoitettiin lahjoituksen saaneessa yhdistyvässä yliopistossa.

5 §
Yhdistyvien yliopistojen sitoumukset, luvat ja saatavat

Taideyliopisto vastaa niistä velka-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista sitoumuksista, joihin yhdistyvä yliopisto on sitoutunut ja jotka koskevat Taideyliopistolle siirtynyttä omaisuutta tai toimintaa.

Viranomaisten myöntämät toimi-, järjestämis- ja muut luvat sekä yhdistyvien yliopistojen saatavat siirtyvät Taideyliopistolle muutoslain tullessa voimaan.

6 §
Yhdistyvien yliopistojen tilinpäätökset ja Taideyliopiston aloittava tase

Taideyliopiston hallitus laatii yhdistyvien yliopistojen tilinpäätökset ja Taideyliopiston yliopistokollegio vahvistaa tilinpäätökset ja toimintakertomukset sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyvien yliopistojen hallituksille ja rehtoreille.

Taideyliopiston tilintarkastajat toimittavat yhdistyvien yliopistojen tilintarkastukset ja antavat tilintarkastuskertomukset siten kuin yliopistolain 64 §:n 3 momentissa säädetään.

Taideyliopiston hallitus laatii yliopiston aloittavan taseen.

7 §
Vireillä olevien asioiden siirtyminen Taideyliopistoon

Yhdistyvissä yliopistoissa vireillä olevat asiat siirtyvät Taideyliopiston käsiteltäviksi muutoslain tullessa voimaan. Taideyliopisto edustaa ja toimii asianosaisena oikeudenkäynneissä, joissa yhdistyvä yliopisto on ollut asianosaisena.

8 §
Henkilöstön siirtyminen Taideyliopistoon

Henkilöstön siirtymiseen yhdistyvistä yliopistoista Taideyliopistoon sovelletaan mitä työsopimuslaissa (55/2001) säädetään liikkeen luovutuksesta.

9 §
Taideyliopiston ylioppilaskunnan järjestäytyminen

Yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat yhdistyvät Taideyliopiston ylioppilaskunnaksi muutoslain tullessa voimaan. Yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat vastaavat Taideyliopiston ylioppilaskunnan järjestäytymisestä. Yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat voivat ryhtyä järjestäytymisen edellyttämiin toimenpiteisiin ennen muutoslain voimaantuloa.

Yhdistyvien yliopistojen rehtorit vahvistavat yhdistyvien ylioppilaskuntien yhdistymisessä noudatettavat säännöt. Jos Taideyliopistolle on valittu rehtori, hän vahvistaa mainitut säännöt. Jos yhdistyvät ylioppilaskunnat eivät ole muuta sopineet, niiden on järjestettävä mahdollisimman nopeasti Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaali tämän lain voimaantultua. Tällöin edustajiston koko on 21 edustajaa sekä 21 varaedustajaa.

Mikäli ylioppilaskunnat eivät ole muuta sopineet, vaalien keskusvaalilautakunta muodostuu yhdistyvien ylioppilaskuntien hallitusten puheenjohtajista, edustajiston puheenjohtajista sekä pääsihteereistä tai pääsihteerin sijasta hallituksen sihteeristä. Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kutsuu lautakunnalle sihteerin. Tällöin keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalijärjestyksen.

Taideyliopiston ylioppilaskunnan vaali on suhteellinen ja salainen. Vaalissa ei ole vaalipiirejä. Vaalissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus yhdistyvien yliopistojen läsnä oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Jokaisella äänioikeutetulla on vaalissa yksi ääni.

Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajisto ja sen valitsemat toimielimet tekevät Taideyliopistoa ja ylioppilaskuntaa koskevat päätökset. Yhdistyvät ylioppilaskunnat ovat velvollisia tarjoamaan Taideyliopiston ylioppilaskunnalle hallinto- ja muita tukipalveluja, jotta Taideyliopiston ylioppilaskunta voi järjestäytyä kokonaisuudessaan muutoslain tullessa voimaan.

Yhdistyvien ylioppilaskuntien varallisuus siirtyy Taideyliopiston ylioppilaskunnalle muutoslain tullessa voimaan. Taideyliopiston ylioppilaskunta vastaa niistä velka-, palvelu-, hankinta- ja muista sitoumuksista, joihin yhdistyvät ylioppilaskunnat ovat sitoutuneet ja jotka koskevat Taideyliopiston ylioppilaskunnalle siirtyvää omaisuutta tai toimintaa.

Viranomaisten myöntämät toimi-, järjestämis- ja muut luvat sekä yhdistyvien ylioppilaskuntien saatavat siirtyvät Taideyliopiston ylioppilaskunnalle muutoslain tullessa voimaan. Yhdistyvien ylioppilaskuntien jäsenet ja henkilöstö siirtyvät yhdistyvistä ylioppilaskunnista Taideyliopiston ylioppilaskuntaan muutoslain tullessa voimaan.

10 §
Yliopistojen ja ylioppilaskuntien yhdistymiseen liittyvistä tulo- ja varainsiirtoveroista vapauttaminen

Yhdistyvien yliopistojen ja yhdistyvien ylioppilaskuntien ei katsota purkautuvan tuloverotuksessa. Varat ja velat siirtyvät samanarvoisina toimintaa jatkavalle Taideyliopistolle ja sen ylioppilaskunnalle.

Toimintansa lopettavien yhdistyvien yliopistojen ja ylioppilaskuntien verotuksessa poistamatta olevat hankintamenot ja muut vähennyskelpoiset menot vähennetään toimintaa jatkavan Taideyliopiston ja sen ylioppilaskunnan verotuksessa samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty toimintansa lopettaneen yliopiston tai ylioppilaskunnan verotuksessa.

Taideyliopisto tai sen ylioppilaskunta eivät ole velvollisia maksamaan varainsiirtoveroa yliopistojen tai ylioppilaskuntien yhdistymisessä tapahtuvasta varojen siirrosta.

11 §
Viittaukset Kuvataideakatemiaan, Sibelius-Akatemiaan ja Teatterikorkeakouluun

Muun lainsäädännön viittaukset Kuvataideakatemiaan, Sibelius-Akatemiaan tai Teatterikorkeakouluun katsotaan viittauksiksi Taideyliopistoon.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2012.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 27/2012
SiVM 2/2012
EV 60/2012

  Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.