321/2012

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, jäljempänä laitos, maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat päätökset tutkimuslupa-asioissa, joista laitos perii seuraavat kiinteät maksut:

1) opinnäytetyöhön liittyvästä tutkimuslupapäätöksestä 100 euroa;

2) muista tutkimuslupapäätöksistä 250 euroa.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka laitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat, jollei laista tai asetuksesta muuta johdu, seuraavat suoritteet:

1) toimeksiannosta tai tilauksesta laaditut tai tehdyt

- lausunnot;

- laboratoriomääritykset ja -tutkimukset sekä vastaavat;

- selvitykset ja tutkimukset;

- rokotteet ja muut biologiset valmisteet sekä tilauksesta tai pyynnöstä annetut rokotukset;

- koulutus ja konsultointi, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 6 §:ssä tarkoitettu koulutus ja konsultointi on kuitenkin maksutonta.

2) laitoksen omistamiin teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien käyttöoikeuksien luovuttaminen;

3) myytäväksi toimitetut lehdet, julkaisut ja kustannuspalvelut;

4) muut kuin 4 §:ssä tarkoitetut valokopiot ja muut jäljennökset;

5) julkaisujen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, jos tämä ei sisälly niistä perittäviin hintoihin;

6) laitoksen hallussa olevien tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille.

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, joissa laitoksella on tosiasiallinen yksinoikeus suoritteen tuottamiseen ja joissa maksu voidaan määrätä siten, että se vastaa tuotteen omakustannusarvoa, ovat tilauksesta laadittavat tilastot, koodistot ja tietotuotteet sekä laajat tietopalvelutehtävät.

Mitä edellä 1 momentin 6 kohdassa säädetään, ei koske Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (675/2008) 7 §:ssä tarkoitettujen tutkijoiden ja harjoittelijoiden käyttöön annettuja laitoksen tiloja, laitteita ja tarvikkeita.

4 §
Julkisuuslain mukaisten suoritteiden hinnoittelu

Laitos päättää maksuista, jotka peritään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena. Maksun suuruutta määrättäessä tulee ottaa huomioon mitä mainitussa pykälässä siitä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013 saakka.

  Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Kirsti Kotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.