318/2012

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2012

Valtiovarainministeriön asetus eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:ssä ja kiinteistörahastolain 22 §:ssä tarkoitetuista esitteistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:ssä ja kiinteistörahastolain 22 §:ssä tarkoitetuista esitteistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (818/2007) 1 ja 6 §, sekä

lisätään uusi 6 a § ja 30 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 3 a §:n 4 momentissa tarkoitetun esitteen, joka ei kuulu arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin 2003/71/EY (esitedirektiivi) soveltamisalaan, sekä kiinteistörahastolaissa (1173/1997) tarkoitettua kiinteistörahastoa koskevan esitteen vähimmäissisältöä, laatimisvelvollisuutta ja sisältöä koskevia poikkeuksia sekä annettavien tietojen esittämistapaa.

6 §
Eräitä arvopapereita koskevat poikkeukset velvollisuudesta julkistaa esite

Esitettä ei tarvitse julkistaa, jos:

1) tarjotaan sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun sijoitusrahaston tai avoimen yhteissijoitusyrityksen osuuksia;

2) tarjotaan alle 12 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskustaan erääntyviä velkasitoumuksia;

3) tarjottujen julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden tai osuuksien taikka niihin osakeyhtiölain tai osuuskuntalain mukaan oikeuttavien arvopaperien määrä on vähemmän kuin yksi kymmenesosa kyseisen osake- tai osuuslajin kokonaismäärästä.

Esitettä ei tarvitse julkistaa myöskään tarjottaessa yleisölle muita kuin oman pääoman ehtoisia arvopapereita, joita luottolaitos laskee liikkeeseen jatkuvasti tai toistuvasti, kun Euroopan talousalueella 12 kuukauden aikana tehtyjen tarjousten yhteenlaskettu vasta-arvo on alle 75 000 000 euroa. Lisäksi edellytetään, etteivät arvopaperit ole vakautettuja eivätkä muunnettavissa tai vaihdettavissa, etteivät ne oikeuta merkitsemään tai hankkimaan muunlaisia arvopapereita eivätkä ole johdannaisiin kytkettyjä.

Arvopapereita tarjoavalla on kuitenkin oikeus julkistaa esite. Jos esite julkistetaan, siihen sovelletaan arvopaperimarkkinalakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

6 a §
Poikkeukset velvollisuudesta julkistaa esite tarjottaessa arvopapereita yleisölle

Esitettä ei tarvitse julkistaa, jos arvopapereita tarjotaan:

1) yksinomaan arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitetuille ammattimaisille asiakkaille tai 4 b §:ssä tarkoitetuille hyväksyttäville vastapuolille;

2) kutakin Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota kohden laskettuna alle 150 sijoittajalle, jotka eivät ole 1 kohdassa tarkoitettuja kokeneita sijoittajia;

3) hankittavaksi vähintään 100 000 euron arvosta kutakin sijoittajaa ja tarjousta kohden taikka nimellis- taikka vasta-arvoltaan vähintään 100 000 euron suuruisina osuuksina;

4) Euroopan talousalueella 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 1 500 000 euron suuruinen määrä; taikka

5) Euroopan talousalueella 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 5 000 000 euron suuruinen määrä ja arvopaperit haetaan kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa ja sijoittajien saatavilla pidetään tarjouksen ajan kaupankäyntijärjestelmän sääntöjen mukainen yhtiöesite.

Jos samoja arvopapereita tarjotaan tai välitetään uudella tarjouksella loppusijoittajille eikä 1 momentissa tarkoitettuja edellytyksiä olla julkaisematta esitettä ole silloin olemassa, uudesta tarjouksesta on julkistettava esite. Esitettä ei kuitenkaan tarvitse julkistaa, jos alkuperäistä tarjousta varten on julkistettu esite, joka on voimassa, jos liikkeeseenlaskija tai muu esitteen julkaisemisesta vastuussa oleva on kirjallisesti suostunut alkuperäisen esitteen käyttämiseen samojen arvopaperin uuteen tarjoamiseen tai välittämiseen loppusijoittajille.

Esitettä ei myöskään tarvitse julkistaa, jos:

1) osakkeita tarjotaan korvauksena jo liikkeeseen lasketuista samanlajisista osakkeista edellyttäen, että tämä ei merkitse osakepääoman korottamista;

2) tarjottavat osakkeet annetaan liikkeeseenlaskijan osakkeenomistajille rahana maksettavan osingon sijaan osingon tuottaneiden osakkeiden kanssa samanlajisina osakkeina edellyttäen, että tarjoaja julkaisee asiakirjan, joka sisältää tiedot tarjottavien osakkeiden lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen perusteluista ja ehdoista;

3) työnantajayritys tai siihen sidoksissa oleva yritys tarjoaa arvopapereita työnantajayrityksen nykyisille tai entisille johtajille tai työntekijöille edellyttäen, että tarjouksen tekijä julkaisee asiakirjan, joka sisältää tiedot tarjottavien arvopaperien lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen perusteluista ja ehdoista.

30 §
Tiedot joukkovelkakirjalainan takaajasta

Esitteessä ei tarvitse olla tietoja arvopaperin takaajasta, jos takaaja on Suomen valtio tai jokin muu Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio.


Tämä asetus tulee voimaan päivänä 1 päivänä heinäkuuta 2012.

  Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Erityisasiantuntija
Marianna Uotinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.