315/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1345/2002) 14—16 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1420/2006, sekä

lisätään asetukseen uusi 15 a § ja väliaikaisesti uusi 15 b § seuraavasti: 

14 §
Avustuksen myöntämisen rajoitukset

Avustusta ei myönnetä:

1) yritystoiminnan tukemiseen;

2) investointeihin lukuun ottamatta avustettavaan toimintaan välittömästi liittyviä irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoja, joiden yhteenlaskettu arvo ei saa vuositasolla ylittää kymmentä prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista; eikä

3) sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta on lain mukaan velvollinen järjestämään.

15 §
Avustuksen määrä

Säätiölle, sosiaaliselle yritykselle ja muulle yhteisölle kuin kunnalle avustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia avustuksen myöntävän viranomaisen hyväksymistä kokonaiskustannuksista.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, säätiölle ja muulle yhteisölle kuin kunnalle voidaan korvata kokonaan:

1) 12 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut kustannukset, jos toiminta pääasiallisesti kohdistuu pitkäaikaistyöttömiin ja vaikeasti työllistyviin;

2) 12 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun toiminnan osalta toiminnan toteutuksesta vastaavan henkilön palkkauskustannukset, jos kohderyhmänä ovat pääasiassa pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät;

3) työttömien perustaman yhdistyksen toiminnanohjaajan tai vastaavan henkilön palkkauskustannukset.

Avustuksen määrästä päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laajuus ja sisältö sekä toiminnan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden määrä.

15 a §
Kunnalle ja kuntayhtymälle myönnettävän avustuksen määrä

Kunnalle ja kuntayhtymälle avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia avustuksen myöntävän viranomaisen hyväksymistä kokonaiskustannuksista.

15 b §
Kunnalle ja kuntayhtymälle eräissä tapauksissa myönnettävän avustuksen määrä

Kunnalle tai kuntayhtymälle, joka osallistuu pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeen arviointiin, palveluprosessin suunnitteluun ja seurantaan ja joka koordinoi pitkäaikaistyöttömien palvelujen järjestämistä alueellaan, avustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia avustuksen myöntävän viranomaisen hyväksymistä kokonaiskustannuksista.

16 §
Avustuksen suhde muuhun valtionrahoitukseen

Avustus ei saa yhdessä samaan tarkoitukseen maksetun valtion muun rahoitustuen kanssa ylittää 15, 15 a ja 15 b §:ssä säädettyä enimmäismäärää. Valtion rahoitustueksi katsotaan avustuksen enimmäismäärää arvioitaessa valtion talousarvion määrärahasta ja talousarvion ulkopuolisesta valtion hallinnoimasta rahastosta maksettu valtionosuus ja -avustus, korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa alemmalla korolla myönnettyyn lainaan sisältyvä korkoetu sekä muun lainan korkoon kohdistuva korkotuki.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, valtion rahoitustueksi ei lueta Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta eikä veikkausvoittovaroista maksettavaa avustusta, eikä niitä lueta enimmäismäärään laskettaessa 15, 15 a ja 15 b §:ssä säädettyä avustuksen enimmäismäärää. Myönnetyt avustukset eivät kuitenkaan saa yhteenlaskettuina ylittää avustuksen myöntävän viranomaisen hyväksymiä kokonaiskustannuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012. Sen 15 b § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Asetuksen 15 b §:n nojalla myönnettyä työllisyyspoliittista avustusta voidaan maksaa enintään 31 päivään maaliskuuta 2016.

  Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Ylitarkastaja
Tiina Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.