299/2012

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (866/2008) 22 ja 29 §, sellaisena kuin niistä on 22 § asetuksessa 498/2011, seuraavasti:

22 §
Sikojen sukusolujen tuontivaatimukset

Sikojen spermaa saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista, jotka mainitaan siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/137/EU liitteessä I. Sperman on tultava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa annetun neuvoston direktiivin 90/429/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetellulta keinosiemennysasemalta. Suomeen saadaan kuitenkin toimittaa spermaa vain sellaiselta keinosiemennysasemalta, jossa karjuja ei ole rokotettu Aujeszkyn tautia vastaan. Sperman tuontierän mukana on oltava komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/137/EU liitteen II mukainen eläinlääkärintodistus.

Sperma on tuotava unionin alueelle suljetuissa ja sinetöidyissä säiliöissä. Säiliöissä ei saa samanaikaisesti kuljettaa spermaa, jota ei ole tarkoitettu tuotavaksi unionin alueelle tai johon liittyvä eläintautiriski on suurempi kuin Suomeen tarkoitettuun spermaan liittyvä vastaava riski.

Sikojen munasoluja saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Lupa voidaan myöntää munasolujen tuontiin vain komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/137/EU liitteessä I mainituista kolmansista maista. Luvan myöntäminen edellyttää lisäksi, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläintautien vastustamiseksi välttämättömät tuontiehdot.

29 §
Nautaeläinten alkioiden tuontivaatimukset

Nautaeläinten alkioita saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista, jotka mainitaan eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön ja päätöksen 2005/217/EY kumoamisesta annetun komission päätöksen 2006/168/EY liitteessä I.

Nautaeläinten alkiot on kerännyt, käsitellyt ja varastoinut naudansukuisten eläinten alkioiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta annetun komission päätöksen 2008/155/EY liitteessä mainittu alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmä. Suomeen tuotavat alkiot on pesun yhteydessä käsiteltävä trypsiinillä.

Luonnollisesti hedelmöittyneiden (in vivo) nautaeläinten alkioiden tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2006/168/EY liitteen II mukainen eläinlääkärintodistus. Koeputkihedelmöityksellä (in vitro) tuotettujen nautaeläinten alkioiden tuontierän mukana on oltava:

1) komission päätöksen 2006/168/EY liitteen III mukainen eläinlääkärintodistus, kun alkioiden tuotannossa on käytetty neuvoston direktiivin 88/407/ETY vaatimusten mukaista siemennestettä; tai

2) komission päätöksen 2006/168/EY liitteen IV mukainen eläinlääkärintodistus, kun alkioiden tuotannossa on käytetty siemennestettä, joka on joko tuotettu tai varastoitu komission päätöksen 2004/639/EY liitteessä I mainitussa kolmannessa maassa sijaitsevalla hyväksytyllä keinosiemennysasemalla tai hyväksytyssä siemennesteen varastointikeskuksessa. Tällaisilla alkioilla ei saa tuonnin jälkeen käydä unionin sisäistä kauppaa, ja alkiot voidaan istuttaa ainoastaan eläinlääkärintodistuksessa mainitussa määräjäsenvaltiossa pidettäviin nautoihin.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2012.

Sen estämättä, mitä 22 §:n 1 momentissa säädetään, saadaan Suomeen 30 päivään marraskuuta 2012 asti tuoda sian spermaa, jonka mukana on siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista yhteisöön siltä osin kuin on kyse kolmansien maiden ja keinosiemennysasemien luetteloista ja todistusvaatimuksista annetun komission päätöksen 2009/893/EY liitteen II mukainen, viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2012 myönnetty eläinlääkärintodistus.

Komission täytäntöönpanopäätös 2012/137/EU (32012D0137); EUVL L 64, 3.3.2012, s. 29

  Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.