257/2012

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 7 - 9, 18, 20, 30 ja 44 §, sellaisena kuin niistä on 44 § asetuksessa 1292/2011, seuraavasti:

7 §
Perheoikeudellista asemaa koskevat tiedot

Lapsen ja vanhemman perheoikeudellista asemaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään tieto siitä, että:

1) lapsi on aviolapsi;

2) lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella;

3) lapsen isyys on vahvistettu;

4) lapsi on kihlalapsi;

5) lapsi on annettu adoptiolapseksi;

6) lapsi on otettu adoptiolapseksi;

7) adoptio on purettu.

8 §
Lapsen huoltoa koskevat tiedot

Lapsen huoltoa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) huoltajien täydelliset nimet ja henkilötunnukset tai sen puuttuessa syntymäaika;

2) huollon alkamispäivä, jos huollosta on tehty sopimus tai annettu tuomioistuimen päätös, ja huollon päättymispäivä;

3) tiedot huoltajan tehtävistä ja oikeuksista tai toiselle vanhemmalle myönnetystä erityisestä oikeudesta, jos niistä on määrätty tuomioistuimen päätöksessä;

4) tieto lapsen asumisesta toisen vanhempansa luona, jos siitä on määrätty tuomioistuimen päätöksessä tai sosiaalilautakunnan vahvistamassa huoltosopimuksessa;

5) kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 56 §:n 3 momentin perusteella ilmoitettu tieto oleskeluluvan saaneen lapsen edustajan määräämistä tai vapauttamista koskevasta tuomioistuimen päätöksestä ja päätöksen antopäivästä sekä lapsen edustajan täydellinen nimi ja henkilötunnus.

9 §
Vahvistettua adoptiota koskevat tiedot

Vahvistettua adoptiota koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään adoption alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä sekä tuomioistuimen ilmoittama tieto siitä, että ennen 1 päivänä tammikuuta 1980 perustettuun ottolapsisuhteeseen on vahvistettu sovellettavaksi lapseksi ottamisesta annetun lain (153/1985) tai adoptiolain (22/2012) säännöksiä.

18 §
Henkilötietojen luovutusta koskevat kiellot

Väestötietojärjestelmään talletettavat henkilötietojen luovutuksen rajoituksia koskevat luovutuskiellot ovat:

1) suoramarkkinointikielto;

2) yhteystietojen luovutuskielto;

3) asiakasrekisterin päivityskielto;

4) henkilömatrikkelikielto;

5) sukututkimuskielto;

6) turvakielto.

20 §
Ulkomaan kansalaisesta talletettavat tiedot

Ulkomaan kansalaisesta, joka oleskelee Suomessa tilapäisesti, voidaan tallettaa täydellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus, äidinkieli, kansalaisuus, osoite Suomessa, tilapäisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivä sekä ne muut tiedot, jotka hän on ilmoittanut maistraatille.

Ulkomaan kansalaisesta, joka ei asu Suomessa ja jonka tiedot talletetaan väestötietojärjestelmään viranomaisen aloitteesta, voidaan tallettaa täydellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus sekä ne muut tiedot, jotka viranomainen on ilmoittanut maistraatille.

Verohallinto saa tallettaa väestötietojärjestelmään ulkomaan kansalaisesta sukunimen ja etunimet, sukupuolen, henkilötunnuksen, äidinkielen, kansalaisuuden, ammatin, osoitteen ulkomailla, osoitteen Suomessa sekä tilapäisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivän.

30 §
Viranomaisen tehtävät ulkomaan kansalaisen rekisteröintipyyntöjä vastaanotettaessa

Ulkomaan kansalaisen ilmoituksen vastaanottavan viranomaisen on tarkastettava ilmoituksen tehneen ulkomaan kansalaisen henkilöllisyys voimassa olevasta passista tai muusta luotettavasta henkilötodistuksesta sekä oleskelun laillisuus voimassa olevasta oleskelun laillisuuden osoittavasta asiakirjasta, jos ulkomaan kansalaisella on ulkomaalaislain mukaan sellainen oltava. Viranomaisen on lisäksi tarkastettava, että ulkomaan kansalaista koskevia tietoja ei ole aikaisemmin talletettu väestötietojärjestelmään. Jos tietojen tallettamisen perusteena on tilapäinen työskentely Suomessa, ilmoituksen vastaanottavan viranomaisen on tarkastettava työsuhteen olemassaolo työnantajan antamasta työsuhteen osoittavasta asiakirjasta.

Maahanmuuttoviraston ja Kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston on liitettävä ulkomaan kansalaisen asuinkunnan maistraatille lähetettävään ulkomaan kansalaisen ilmoitukseen varmentamansa jäljennös ulkomaan kansalaisen esittämästä matkustusasiakirjasta ja oleskelun laillisuuden osoittavasta asiakirjasta sekä lisäksi työsuhteen osoittavasta asiakirjasta, jos rekisteröintipyynnön perusteena on tilapäinen työskentely Suomessa.

44 §
Toimivallan järjestely eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa maistraatin tehtävissä

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 21 §:n 1 momentissa säädetystä maistraatin alueellisesta toimivallasta poiketen:

1)  Länsi-Suomen maistraatti, Pohjois-Suomen maistraatti ja Sisä-Suomen maistraatti huolehtivat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 9 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ulkomaan kansalaisten tietojen tallettamisesta väestötietojärjestelmään niissä tapauksissa, joissa tiedot talletetaan viranomaisen aloitteesta ilman ulkomaan kansalaisen myötävaikutusta;

2) Lapin maistraatti vastaa Länsi-Uudenmaan maistraatin toimialueen kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja koskevien tietojen ylläpidosta niissä tapauksissa, joissa tarve näitä tietoja koskevien lisäysten, muutosten tai korjausten tekemiseen väestötietojärjestelmään tulee ilmi Lapin maistraatin käsitellessä Länsi-Uudenmaan maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevia muuttoilmoituksia;

3) Itä-Uudenmaan maistraatti ja Kaakkois-Suomen maistraatti vastaavat Verohallinnon neuvonnasta tietojen tallettamista väestötietojärjestelmään koskevissa asioissa sekä Verohallinnon väestötietojärjestelmään tallettamia tietoja koskevien korjausten tallettamisesta väestötietojärjestelmään.

Edellä 1 momentin nojalla tiedot väestötietojärjestelmään tallettanut maistraatti vastaa tallettamistaan tiedoista.

Maistraatti, jonka toimialueella Suomessa tilapäisesti oleskeleva ulkomaan kansalainen oleskelee, voi 1 momentin 3 kohdan estämättä käsitellä edellä mainittua henkilöä koskevan yksittäisen, suoraan maistraatille tehdyn korjauspyynnön ja tehdä tästä aiheutuvat tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012. Asetuksen 7 ja 9 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä heinäkuuta 2012, 8 § 1 päivänä syyskuuta 2012 ja 18 § 1 päivänä tammikuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.