254/2012

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 28 ja 55 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 28 §:n 4 momentti ja 55 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 28 §:n 4 momentti asetuksessa 137/2011 ja 55 §:n 2 momentti asetuksessa 131/2012, seuraavasti:

28 §
Ympäristötuen maksamisen edellytyksenä olevat vähimmäisvaatimukset

Maatilalla kasvinsuojeluaineita saa levittää vain se, joka osallistuu joka viides vuosi ajankohtaisten kasvinsuojeluasioiden vähintään neljä tuntia kestävään koulutukseen. Koulutukseksi hyväksytään koulutus, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on etukäteen hyväksynyt. Koulutukseksi hyväksytään myös vuoden 2000 valtioneuvoston asetuksen mukainen kasvinsuojelua koskeviin ehtoihin sisältyvä vastaava voimassa oleva koulutus. Koulutukseen osallistumisesta on oltava kirjallinen todistus. Koulutuksessa on käytävä ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Jos viisi vuotta umpeutuu kasvukauden päätyttyä, koulutuksessa on käytävä ennen seuraavan kasvukauden alkua. Koulutukseksi hyväksytään myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämä erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavan kasvinsuojeluaineen käyttöä koskeva tutkinto tai tätä vastaava aiemmin suoritettu erityistutkinto. Viimeistään tällaisen tutkinnon kuudentena voimassaolovuonna on käytävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymä koulutus.

55 §
Rajoitukset sopimuksia tehtäessä

Viljelijä, jolla on 45 tai 46 §:ssä tarkoitettu sopimus tai joka on hakenut kyseistä sopimusta, ei voi tehdä samoista peltoaloista 40—42 ja 51 §:ssä tarkoitettua sopimusta. Viljelijä, jolla on jokin viimeksi mainituissa pykälissä tarkoitetuista sopimuksista tai joka on hakenut jotakin näistä sopimuksista, ei voi tehdä samoista peltoaloista 45 ja 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta. Viljelijä, jolla on voimassa ympäristötukipäätöksessä tarkoitettu 20-vuotinen sopimus tai vuoden 2000 valtioneuvoston asetuksen 22, 23, 27, 29 taikka 30 §:ssä tarkoitettu sopimus, ei voi tehdä samoista peltoaloista 45 ja 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta. Viljelijä, joka on valinnut eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (130/2008) 13 §:n 1 momentin 5—7 kohdassa tai 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun lisäehdon, ei voi tehdä 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä toukokuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.