247/2012

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1058/2009) 3 ja 6 § sellaisena kun ne ovat asetuksessa 1289/2010, seuraavasti:

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Viestintävirasto perii omakustannusarvon mukaisen maksun:

1) luokiteltua tietoa käsittelevien tietojärjestelmien tietoturva-akkreditioinnista,

2) salaustuotteiden evaluaatiosta,

3) turvaluokitellun aineiston käsittelyssä käytettyjen tuotteiden tietoturvasertifioinnista,

4) viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista ja todistuksen antamisesta,

5) tietoturvallisuuden arviointilaitosten hyväksyntään liittyvistä toimenpiteistä,

6) valtiovarainministeriön pyytämästä tietojärjestelmien tai tietoliikennejärjestelyjen turvallisuutta koskevasta selvityksestä,

7) sähkömagneettiseen hajasäteilyyn liittyvästä arvioinnista,

8) tietoturvapalvelujen tuottamisesta huoltovarmuuskriittisille toimijoille.

6 §
Tietoturvatuotteiden hyväksyntämaksut

Edellä 3 §:n kohdassa 1-7 tarkoitettua suoritetta koskevan asian vireille saattajalta peritään toimenpiteeseen käytettyyn aikaan perustuva maksu. Maksuna peritään 103 euroa käytettyä työtuntia kohden. Maksu peritään myös suoritteen jälkikäteisvalvontaan liittyvästä oleellisesta suoritteesta.

Lisäksi asian vireille saattaja on velvollinen maksamaan ulkomailla tapahtuvasta arvioinnista aiheutuvat matkakulut. Vireille saattajalla on oikeus saada Viestintävirastolta arvio kustannuksista ennen tilauksen tekoa.

Vastavuoroiseen toimintaan liittyen Viestintävirasto ei kuitenkaan peri maksuja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) tarkoitetuilta määrätyiltä turvallisuusviranomaisilta.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Viestintäneuvos
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.