221/2012

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2012

Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen (1384/1994) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 920/2010 sekä

lisätään asetuksen 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 486/2005, uusi 3 momentti sekä asetukseen siitä asetuksella 220/2012 kumotun 11—13 ja 13 a §:n tilalle uusi 11—13 ja 13 a § sekä asetukseen siitä asetuksella 220/2012 kumottujen liitteiden V ja VI tilalle uudet liitteet V ja VI seuraavasti:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta annetussa neuvoston direktiivissä 93/15/ETY säädetyt räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamista koskevat vaatimukset sekä siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän perustamisesta neuvoston direktiivin 93/15/ETY nojalla annetuissa komission direktiiveissä 2008/43/EY ja 2012/4/EU säädetyt vaatimukset.

3 §
Soveltamisalan rajaukset

Mitä 11—13 ja 13 a §:ssä säädetään, ei sovelleta seuraaviin räjähteisiin:

1) sytytyslangat, jotka ovat tulilangan kaltaisia räjähtämättömiä sytytyslaitteita;

2) aikatulilangat, jotka koostuvat hienojakoista ruutia olevasta ytimestä ja sen ympärillä olevasta joustavasta kudotusta kankaasta, jonka ulkopinnalla on yksi tai useampi suojakerros ja jotka sytytettäessä palavat ennalta määrätyllä vauhdilla ilman ulkoista räjähdysvaikutusta;

3) sytytysnallit, jotka koostuvat pienen määrän ensisijaista räjähtävää seosta sisältävästä metalli- tai muovikuoresta, jotka syttyvät helposti iskun vaikutuksesta ja joita käytetään sytytyslaitteina pienten aseiden ammuksissa ja ajopanosten nallihatuissa.

11 §
Yksilöllinen tunniste

Räjähteen valmistajan tai maahantuojan on huolehdittava, että räjähde ja jokainen pakkausyksikkö merkitään tämän asetuksen mukaisella yksilöllisellä tunnisteella. Räjähdettä, jota valmistusprosessissa käsitellään edelleen, ei tarvitse merkitä uudella tunnisteella, jos alkuperäinen tunniste täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos räjähde valmistetaan vientiä varten ja se on merkitty kohdemaan vaatimusten mukaisella tunnisteella, jonka avulla räjähde voidaan jäljittää.

Yksilöllinen tunniste muodostetaan liitteessä V kuvatuista osista.

Suomalaisen valmistajan ja, jos räjähde on valmistettu Euroopan unionin ulkopuolella, maahantuojan on pyydettävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta numero, joka yksilöi räjähteen valmistajan.

Räjähteitä uudelleen pakkaavan on varmistettava, että yksilöllinen tunniste on kiinnitetty räjähteeseen ja pienimpään pakkausyksikköön.

12 §
Merkintä ja kiinnittäminen

Yksilöllinen tunniste on merkittävä tai kiinnitettävä tiukasti ja kestävällä tavalla räjähteeseen ja pakkaukseen. Tunnisteen tulee olla selvästi luettavissa. Merkinnät tulee tehdä liitteen VI mukaisesti.

Lisäksi voidaan käyttää passiivista sähköistä tunnistetta liitteen VI mukaisesti.

13 §
Tietojen keruu

Tietojenkeruujärjestelmän avulla yritysten tulee voida seurata räjähteiden kulkua niin, että räjähteitä hallussa pitävät voidaan yksilöidä milloin tahansa.

Räjähdealan yrityksen tulee säilyttää räjähteitä ja yksilöllisiä tunnisteita koskevat tiedot kymmenen vuotta niiden toimittamisesta eteenpäin ja loppukäyttäjän osalta räjähteen elinkaaren päättymisestä.

13 a §
Räjähdealan yrityksen velvoitteet

Räjähdealan yrityksen tulee:

1) pitää kirjaa räjähteiden tunnisteista ja muista asiaa koskevista tiedoista, mukaan lukien räjähteen tyyppi ja yritys tai henkilö, jonka vastuulle räjähde on annettu;

2) pitää kirjaa räjähteen sijainnista, jos räjähde on yrityksen hallussa tai vastuulla, kunnes se on joko siirretty toiseen yritykseen tai käytetty;

3) testata tietojenkeruujärjestelmänsä säännöllisin väliajoin;

4) säilyttää ja ylläpitää yksilöllisiä tunnisteita koskevia ja muita kerättyjä tietoja kymmenen vuoden ajan;

5) suojata kerätyt tiedot vahingossa tai ilkivaltaisesti tapahtuvalta vahingoittumiselta tai hävittämiseltä;

6) toimittaa toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä tiedot, jotka koskevat räjähteen alkuperää ja sijaintia sen elinkaaren ja koko toimitusketjun ajalta;

7) toimittaa jäsenvaltioiden vastaaville viranomaisille sen nimi ja yhteystiedot, joka voi toimittaa 6 kohdassa tarkoitetut tiedot virka-ajan ulkopuolella;

8) toimittaa toimintansa lopettaessaan, luettavassa muodossa oleva kirjanpito toimivaltaiselle viranomaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2013 kuitenkin siten, että asetuksen 11 §:n 5 momentti sekä 13 ja 13 a § tulevat voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2008/43/EY (32008L0043); EUVL L 94, 5.4.2008, s. 8
Komission direktiivi 2012/4/EU (32012L0004); EUVL L 50, 23.2.2012, s. 18

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Tapani Koivumäki

Liite V

RÄJÄHTEEN YKSILÖLLINEN TUNNISTE

Yksilöllinen tunniste muodostuu:

1. Luettavissa olevasta tunnisteen osasta, joka sisältää seuraavat tiedot:

a) valmistajan nimi;

b) aakkosnumeerinen koodi, joka sisältää jäsenvaltion tunnuksen FI, kolme numeroa valmistuspaikan tunnistamista varten (kansallisen viranomaisen antama) ja valmistajan antaman yksilöllisen valmistuskoodin ja logistisen tiedon.

Esimerkki: FI 001 123456 B 23456 789111

2. Sähköisesti luettavissa olevasta tunnisteesta, joka on viivakoodi- ja/tai matriisikoodimuodossa ja joka liittyy suoraan aakkosnumeeriseen tunnistekoodiin.

3. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdassa mainitut aakkosnumeerinen koodi ja numerotunnus valmistuspaikan tunnistamista varten sekä 2 kohdan tiedot riittävät niiden räjähteiden osalta, jotka ovat niin pieniä, ettei valmistajan valmistuskoodia ja logistista tietoa voida kiinnittää niihin.

Niihin räjähteisiin, jotka ovat niin pieniä, että niihin on niiden muodon tai suunnittelun vuoksi teknisesti mahdotonta kiinnittää edellisen kappaleen mukaisia tietoja, yksilöllinen tunniste on kiinnitettävä jokaiseen pienimpään pakkausyksikköön.

Jokainen pienin pakkausyksikkö on suljettava sinetillä.

Jokainen yksinkertainen räjäytysnalli tai sekundääriräjähde, jota koskee tämän kohdan toisen kappaleen poikkeus, on merkittävä kestävällä tavalla niin, että 1 kohdan b alakohdassa mainitut aakkosnumeerinen koodi ja numerotunnus valmistuspaikan tunnistamista varten ovat selvästi luettavissa. Pienimpään pakkausyksikköön on painettava sen sisältämien yksinkertaisten räjäytysnallien ja sekundääriräjähteiden lukumäärä.

Jokaisen räjähtävän tulilangan, jota koskee tämän kohdan toisen kappaleen poikkeus, yksilöllinen tunniste on merkittävä sen kelaan tai puolaan ja tarvittaessa pienimpään pakkausyksikköön.

Liite VI

RÄJÄHTEIDEN MERKINNÄT

Patrunoidut ja säkitetyt räjähteet

Räjähteiden yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä patruunaan tai säkkiin laitettavaa itseliimautuvaa tarraa tai painettua tunnistetta. Patrunoidun räjähteen jokainen laatikko on varustettava vastaavalla merkinnällä.

Yritykset voivat lisäksi käyttää passiivista sähköistä tunnistetta, joka kiinnitetään jokaiseen panokseen tai panospussiin sekä vastaavasti jokaiseen panoslaatikkoon.

Kaksikomponenttiräjähteet

Pakattujen kaksikomponenttiräjähteiden yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä itseliimautuvaa tarraa tai tunniste on painettava suoraan jokaiseen pienimpään pakkausyksikköön, joka sisältää molemmat komponentit.

Yksinkertaiset räjäytysnallit

Yksinkertaisten räjäytysnallien yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä itseliimautuvaa tarraa tai tunniste on painettava tai leimattava suoraan nallin kuoreen. Jokainen nallilaatikko on varustettava vastaavalla merkinnällä.

Yritykset voivat lisäksi käyttää passiivista sähköistä tunnistetta, joka kiinnitetään jokaiseen nalliin. Jokainen nallilaatikko on varustettava vastaavalla tunnisteella.

Sähkönallit, muut kuin sähkönallit (Nonel) ja elektroniset nallit

Sähkönallien, muiden kuin sähkönallien ja elektronisten nallien yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä joko johtimiin tai letkuun kiinnitettävää tai nallin kuoreen kiinnitettävää tarraa tai nallin kuoreen suoraan painettavaa tai leimattavaa merkintää. Jokainen nallilaatikko on varustettava vastaavalla merkinnällä.

Yritykset voivat lisäksi käyttää passiivista sähköistä tunnistetta, joka kiinnitetään jokaiseen nalliin. Jokainen nallilaatikko on varustettava vastaavalla tunnisteella.

Primääri- ja sekundääriräjähteet

Niiden primääri- ja sekundääriräjähteiden, joihin sovelletaan tämän asetuksen räjähteiden tunnistamista koskevia säännöksiä (11—13 a §), yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä itseliimautuvaa tarraa tai tunniste on painettava suoraan räjähteeseen. Jokainen laatikko on varustettava vastaavalla merkinnällä.

Yritykset voivat lisäksi käyttää passiivista sähköistä tunnistetta, joka kiinnitetään jokaiseen räjähteeseen. Jokainen laatikko on varustettava vastaavalla tunnisteella.

Räjähtävät tulilangat

Räjähtävien tulilankojen yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä itseliimautuvaa tarraa tai tunniste on painettava suoraan lankapuolaan. Yksilöllinen tunniste merkitään viiden metrin välein langan ulkokuoreen tai välittömästi langan ulkokerroksen alla olevaan sisäkerroksen muoviin. Jokainen lankalaatikko on varustettava vastaavalla merkinnällä.

Yritykset voivat lisäksi käyttää passiivista sähköistä tunnistetta, joka sisällytetään jokaiseen räjähtävään tulilankaan. Jokainen lankalaatikko on merkittävä vastaavalla sähköisellä tunnisteella.

Räjähteitä sisältävät astiat ja säiliöt

Räjähteitä sisältävien astioiden ja säiliöiden yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä itseliimautuvaa tarraa tai tunniste on painettava suoraan astiaan tai säiliöön.

Yritykset voivat lisäksi käyttää passiivista sähköistä tunnistetta, joka kiinnitetään jokaiseen astiaan ja säiliöön.

Alkuperäisen tarran kopiot

Yritykset voivat toimittaa räjähteen mukana alkuperäisen tarran itseliimautuvia ja irrotettavia kopioita asiakkaiden käyttöön. Väärinkäytösten estämiseksi kopioihin on selvästi merkittävä, että ne ovat alkuperäisen tarran jäljennöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.