Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

182/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2012

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain (558/2009) 49 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 954/2011:

1 §
Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 6 §:n mukainen koulutuksen rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin:

1) yliopistossa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä enintään sopimuskaudelle asetettuun koulutusalaryhmittäin yhteenlaskettuun tavoitteeseen saakka;

2) yliopistossa suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen lukumäärä;

3) lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärä;

4) avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä lukuun ottamatta:

a) yliopistojen välisiin sopimuksiin perustuvan joustavan opinto-oikeuden nojalla suoritettuja opintopisteitä;

b) ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden suorittamia opintopisteitä;

c) asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelijoiden avoimena yliopisto-opetuksena tai erillisinä opintoina suorittamia opintopisteitä;

5) kalenterivuonna yli kolmeksi kuukaudeksi Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden lukumäärä;

6) yliopistossa ulkomaalaisten suorittamien ylempien korkeakoulututkintojen määrä;

7) yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyneiden määrä Suomessa vuosi valmistumisen jälkeen.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja koulutusalaryhmiä ovat:

1) teknillistieteellisen, luonnontieteellisen ja maatalous-metsätieteellisen alan koulutusalaryhmä;

2) lääketieteellisen, hammaslääketieteellisen, terveystieteiden, farmasian ja eläinlääketieteellisen alan koulutusalaryhmä;

3) teologisen, humanistisen, kasvatustieteellisen, yhteiskuntatieteellisen, kauppatieteellisen, psykologian, oikeustieteellisen ja liikuntatieteellisen alan koulutusalaryhmä;

4) musiikin, kuvataiteen ja taideteollisen alan sekä teatterialan ja tanssialan koulutusalaryhmä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen laskentakriteereiden keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 1 kohdan mukaisesti.

2 §
Tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukainen tutkimuksen rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin:

1) kansainvälisten referee-julkaisujen ja muiden tieteellisten julkaisujen lukumäärä;

2) yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen lukumäärä enintään sopimuskaudelle asetettuun tavoitteeseen saakka;

3) kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus ja muu kilpailtu tutkimusrahoitus;

4) ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä;

5) yliopistossa ulkomaalaisten suorittamien tohtorin tutkintojen lukumäärä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa julkaisulla tarkoitetaan tutkimustyöhön perustuvaa julkaisua, jonka tekijä on palvelussuhteessa yliopistoon tai kuuluu muutoin yliopistoyhteisöön taikka jonka tekemisen yliopisto on toiminnallaan mahdollistanut.

Kansainvälisellä referee-julkaisulla tarkoitetaan ulkomailla julkaistua vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai ulkomailla julkaistua kustannettua tieteellistä erillisteosta, joka kuuluu seuraaviin opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja koskevan tiedonkeruun luokkien mukaisiin julkaisutyyppeihin:

1) alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä A1;

2) katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä A2;

3) kirjan tai muun kokoomateoksen osa A3;

4) artikkeli konferenssijulkaisussa A4; tai

5) kustannettu tieteellinen erillisteos C1.

Muulla tieteellisellä julkaisulla tarkoitetaan kotimaassa julkaistua vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai kotimaassa julkaistua kustannettua tieteellistä erillisteosta, joka kuuluu 3 momentissa tarkoitettuihin julkaisutyyppeihin taikka ulkomailla tai kotimaassa julkaistua vertaisarvioimatonta tieteellistä julkaisua tai ulkomailla tai kotimaassa julkaistua toimitettua julkaisua, joka kuuluu seuraaviin opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja koskevan tiedonkeruun luokkien mukaisiin julkaisutyyppeihin:

1) kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä B1;

2) kirjan tai muun kokoomateoksen osa B2;

3) vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa B3; taikka

4) toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero C2.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa kansainvälisellä kilpaillulla tutkimusrahoituksella tarkoitetaan yliopiston tilikauden aikana syntyneitä tutkimusmenoja vastaavaa rahoitusta, joka on ilmoitettu seuraavissa opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoitusta koskevan tiedonkeruun luokissa:

1) suoraan EU:lta tuleva puiteohjelmarahoitus tai muu laadullisesti kilpailtu EU-rahoitus;

2) ulkomaiset rahastot ja säätiöt;

3) kansainväliset järjestöt; tai

4) muu ulkomainen rahoitus.

Muulla kilpaillulla tutkimusrahoituksella tarkoitetaan yliopiston tilikauden aikana syntyneitä tutkimusmenoja vastaavaa rahoitusta, joka on ilmoitettu seuraavissa opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoitusta koskevissa tiedonkeruun luokissa:

1) Suomen Akatemia;

2) Tekes - Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus;

3) kotimaiset yritykset; tai

4) ulkomaalaiset yritykset.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen laskentakriteereiden keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 2 kohdan mukaisesti.

3 §
Alakohtaisen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaista alakohtaista rahoitusosuutta saavat yliopistot, joilla on koulutusvastuu yhdellä tai useammalla säännöksessä mainituista aloista. Rahoitusosuus perustuu kunkin alan opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaismäärään.

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaisten alojen keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 3 kohdan mukaisesti.

4 §
Laskentakriteerien mukaisten tietojen päivittäminen

Edellä 1 ja 2 §:n mukaisen rahoitusosuuden laskennassa käytetään kolmen viimeisimmän käytettävissä olevan vuoden keskiarvoa ja kohdennus yliopistojen välillä tehdään suoraan laskentakriteerin mukaisessa suhteessa. Alakohtaisen rahoitusosuuden laskenta tehdään sopimuskauden alussa viimeisimpien käytettävissä olevien tilastotietojen perusteella.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annettu opetusministeriön asetus (771/2009).

Ennen asetuksen voimaatuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitusneuvos
Eerikki Nurmi

Liite

1. Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteereiden keskinäiset painotukset

Laskentakriteeri Painotus
1. Yliopistossa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä 15 %
2. Yliopistossa suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen lukumäärä 9 %
3. Lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärä 11 %
4. Avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä 2 %
5. Kalenterivuonna yli kolmeksi kuukaudeksi Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden lukumäärä 2 %
6. Yliopistossa ulkomaalaisten suorittamien ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä  1 %
7. Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyneiden määrä Suomessa vuosi valmistumisen jälkeen 1 %

2. Tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteereiden keskinäiset painotukset

Laskentakriteeri Painotus
1. Kansainvälisten referee-julkaisujen lukumäärä 9 % (julkaisutiedonkeruun luokka C1 painotetaan laskennassa kertoimella neljä)
2. Muiden tieteellisten julkaisujen määrä   4 % (julkaisutiedonkeruun luokka C1 painotetaan laskennassa kertoimella neljä)
3. Yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen lukumäärä 9 %
4. Kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus 3 %
5. Muu kilpailtu tutkimusrahoitus 6 %
6. Ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä 2 %
7. Yliopistossa ulkomaalaisten suorittamien tohtorintutkintojen määrä 1 %

3. Alakohtaisen rahoitusosuuden alakohtaiset painotukset

Ala Painotus
1. Taidealat   2,75 % (75 % kohdennetaan Taideyliopistolle ja 25 % muille yliopistoille)
2. Luonnontieteellinen ala 1,50 %
3. Teknillistieteellinen ala 1,50 %
4. Lääketieteelliset alat 2,25 %

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.