173/2012

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1140/2006) 2, 6, 7, 10, 11 ja 15—21 §, sellaisina kuin niistä ovat 15 ja 20 a § asetuksessa 544/2008, 7 ja 10 § asetuksessa 80/2010 ja 6, 11 ja 21 § asetuksessa 970/2010, seuraavasti:

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa lihaa, lihasta jalostettuja tuotteita tai lihasta jalostettuja tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

6 §
Punaisen lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Punaiselle lihalle ja punaisesta lihasta valmistetulle jauhelihalle asetetuista vaatimuksista säädetään sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Punaisen lihan ja jauhelihan tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on eläinlajikohtaisesti hyväksytty.

Uudesta-Seelannista tuotavan punaisen lihan ja jauhelihan tuontierien mukana on komission asetuksesta (EU) N:o 206/2010 poiketen kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus, ja Kanadasta tuotavan sianlihan tuontierien mukana on oltava naudan siemennesteen ja tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koskevista yksinkertaistetuista todistuksista ja päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta annetun komission päätöksen 2005/290/EY mukainen terveystodistus.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten sian ja hevosen, lihan ja jauhelihan trikiinitarkastuksista säädetään trikiiniasetuksen III luvussa.

7 §
Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotellun lihan tuontivaatimukset

Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotellun lihan tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlääkärintodistus.

Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotellun lihan tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on mainittu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty.

10 §
Tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihan ja jauhelihan tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlääkärintodistus. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on mainittu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on eläinlajikohtaisesti hyväksytty.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten karhun, lihan ja jauhelihan trikiinitarkastuksista säädetään trikiiniasetuksen III luvussa.

11 §
Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihalle ja jauhelihalle asetetuista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on komission asetuksesta (EU) N:o 206/2010 poiketen kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten villisian ja kavioeläinten, lihan ja jauhelihan trikiinitarkastuksista säädetään trikiiniasetuksen III luvussa.

15 §
Elintarvikkeeksi käytettävien suolattujen tai kuivattujen mahojen, virtsarakkojen ja suolien tuontivaatimukset

Elintarvikkeeksi käytettäviä, puhdistamisen jälkeen suolattuja tai kuivattuja mahoja, virtsarakkoja ja suolia, saadaan tuoda kaikista kolmansista maista. Suolattujen tai kuivattujen suolien on täytettävä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista eläinten suolien tuonnissa kolmansista maista annetun komission päätöksen 2003/779/EY vaatimukset. Suolien tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2003/779/EY liitteen I mallin mukainen terveystodistus, ja mahojen ja virtsarakkojen tuontierän mukana on oltava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin mukainen terveystodistus. Uudesta-Seelannista tuotavien suolattujen tai kuivattujen mahojen, virtsarakkojen tai suolien tuontierien mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

16 §
Sulatetun eläinrasvan tuontivaatimukset

Sulatettua eläinrasvaa saadaan tuoda niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1 ja joista kyseisen eläinlajin tuoreen lihan tuonti on sallittua. Tuontierän mukana on oltava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin mukainen terveystodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan sulatetun eläinrasvan tuontierän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus. Alkuperämaan eläintautitilanteesta riippuen sulatetun eläinrasvan tuontierän mukana olevan terveystodistuksen tulee sisältää neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen I luvun 9 kohdassa 2 mainitut takeet.

17 §
Gelatiinin tuontivaatimukset

Gelatiinia saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen elintarvikkeiksi tarkoitettujen tuotteiden tuonti neuvoston direktiivin 92/118/ETY mukaisesti annetun komission päätöksen 2003/812/EY liitteen osassa VIII.

Gelatiinin tuonnissa käytettävästä terveystodistuksesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen II osassa A. Kuitenkin Uudesta-Seelannista tuotavan gelatiinin tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus, ja Yhdysvalloista tuotavan gelatiinin tuontierän mukana komission päätöksen 2003/863/EY liitteen A mukainen terveystodistus.

18 §
Gelatiinin raaka-aineiden tuontivaatimukset

Gelatiinin raaka-aineiden tuonnissa käytettävästä terveystodistuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen II osassa B.

19 §
Kollageenin tuontivaatimukset

Kollageenin tuonnissa käytettävästä terveystodistuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen III osassa A. Kuitenkin Uudesta-Seelannista tuotavan kollageenin tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus, ja Yhdysvalloista tuotavan kollageenin tuontierän mukana komission päätöksen 2003/863/EY liitteen B mukainen terveystodistus.

20 §
Kollageenin raaka-aineiden tuontivaatimukset

Kollageenin raaka-aineita saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, joista tarhatuista märehtijöistä saadun lihan, sianlihan, siipikarjanlihan tai luonnonvaraisen riistanlihan tuonti Suomeen on tämän asetuksen mukaan sallittua. Kollageenin raaka-aineen tuontierän mukana olevasta terveystodistuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen III osassa B.

20 a §
Lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontivaatimukset

Lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012.

Edellä 1 momentista poiketen matelijoiden lihasta valmistettuja lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai eläintautien leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

21 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi tai varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomessa väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien on täytettävä seuraavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset:

1) punaiselle lihalle sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihalle ja jauhelihalle asetettavista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010;

2) siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihalle, jauhelihalle ja mekaanisesti erotellulle lihalle asetettavista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008;

3) tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihalle ja jauhelihalle asetettavista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009;

4) raakalihavalmisteiden on täytettävä komission päätöksen 2000/572/EY 4 a artiklan vaatimukset ja erän mukana on oltava mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

5) lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolten on täytettävä komission päätöksen 2007/777/EY 5 artiklan vaatimukset ja erän mukana on oltava mainitun päätöksen liitteen IV mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

6) suolattujen tai kuivattujen suolten on täytettävä komission päätöksen 2003/779/EY 1 a artiklan vaatimukset ja erän mukana on oltava mainitun päätöksen liitteen I B mallin mukainen eläinlääkärintodistus; sekä

7) lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältäville yhdistelmätuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen, laivaliikenteen muonitukseen tai kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta tarkoitettujen lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontierien mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa. 


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2012.

Komission päätös 2011/163/EU (32011D0163); EUVL N:o L 70, 17.3.2012, s. 40  
Komission asetus (EU) N:o 28/2012 (32012R0028); EUVL N:o L 12, 14.1.2012, s. 1  

  Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.