170/2012

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2007) 2 §:n 9 kohta, 5 §:n 2 momentti, 9, 12 ja 13 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 9 kohta, 5 §:n 2 momentti ja 9 § asetuksessa 212/2011, 12 § osaksi asetuksessa 1842/2009 ja 13 § osaksi asetuksessa 418/2010, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 212/2011, uusi 10 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


9) lammas- ja vuohirekisterillä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 2 luvun mukaista rekisteriä;

10) lammasluettelolla lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen 5 artiklassa ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 3 luvussa tarkoitettua lammas- ja vuohirekisteristä tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa sekä siihen lisättyjä merkintöjä.

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymistä teurastamoista ja Lapin aluehallintoviraston hyväksymistä poroteurastamoista, joissa teurastetaan karitsoja, joista teuraskaritsan laatupalkkiota on haettu, on tarkastettava vähintään 30 prosenttia. Tarkastuksen on koskettava vähintään viiden prosentin otosta teuraskaritsoista, jotka on teurastettu kyseisessä teurastamossa tarkastusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana.


9 §
Nautojen korvamerkit

Valvonnassa on tarkastettava, että tilan naudat on korvamerkitty siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 4 artiklassa, eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään. Valvonnassa hyväksyttävästä naudasta säädetään soveltamisasetuksen 63 artiklan 4 kohdan a ja aa alakohdassa.

12 §
Osto- ja myyntitositteet sekä muut asiakirjat

Rekistereihin ja eläinluetteloihin merkittyjen tietojen paikkansapitävyyden tarkastamisesta osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen avulla säädetään soveltamisasetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohdassa.

Osto- ja myyntitositteeseen merkityn osto- tai poistopäivän on oltava sama kuin nautaeläin- tai lammasluetteloon merkitty ja nauta- tai lammas- ja vuohirekisteriin ilmoitettu päivä, ja tositteessa on oltava eläimen EU-tunnus.

13 §
Pitoaika ja -paikka

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhipalkkiota koskeva uuhen pitoaika on toteutunut. Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ovat pitoaikana hakemuksessa tai siirtoilmoituksessa ilmoitetussa pitopaikassa. Eläin on hylättävä, jos se ei ole pitoaikana hakemuksessa tai siirtoilmoituksessa ilmoitetussa pitopaikassa. Eläintä ei kuitenkaan hylätä soveltamisasetuksen 63 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

Valvonnassa on tarkastettava, että naudat ovat nautarekisteriin ilmoitetussa pitopaikassa. Eläin on hylättävä, jos se ei ole ilmoitetussa pitopaikassa. Eläintä ei kuitenkaan hylätä soveltamisasetuksen 63 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65

  Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.