153/2012

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2012

Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun asetuksen  muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun ympäristöministeriön asetuksen (20/2008) 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 3 momentti sekä liitteiden 1 ja 2 sarakkeen D otsikko, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 3 momentti ja liite 2 asetuksessa 115/2010 sekä liite 1 asetuksissa 115/2010, 819/2010 ja 347/2011, sekä

lisätään liitteeseen 1 uusi 42-49 kohta ja liitteeseen 2 uusi kohta 2 seuraavasti:

2 §
Hakemus biosidivalmisteen hyväksymiseksi

Suomen markkinoilla jo olevan biosidivalmisteen hyväksymistä on haettava kemikaalilain 25 §:ssä tarkoitetulta toimivaltaiselta viranomaiselta viimeistään tämän asetuksen liitteen 1 tai 2 sarakkeessa D mainittuna päivänä. Samassa määräajassa on myös haettava biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen (466/2000) 12 §:ssä säädettyä vastavuoroista hyväksymistä Suomen markkinoilla jo olevalle biosidivalmisteelle. Hakemuksesta on muutoin voimassa mitä biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (467/2000) säädetään.


4 §
Biosidivalmisteen markkinoilta poistaminen

Jos biosidivalmisteen hyväksymistä ei ole 2 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyssä määräajassa haettu, valmisteen luovuttaminen ensimmäistä kertaa markkinoille on lopetettava kuuden kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä. Valmiste on poistettava markkinoilta ja sen käyttö on lopetettava viimeistään 18 kuukauden kuluttua edellä mainitun määräajan päättymisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2012.

Komission direktiivi 2011/69/EU; EUVL N:o L 175, 2.7.2011, s. 24 
Komission direktiivi 2011/67/EU; EUVL N:o L 175, 2.7.2011, s. 13 
Komission direktiivi 2011/66/EU; EUVL N:o L 175, 2.7.2011, s. 10
Komission direktiivi 2011/71/EU; EUVL N:o L 195, 27.7.2011, s. 46 
Komission direktiivi 2011/78/EU; EUVL N:o L 243, 21.9.2011, s. 7   
Komission direktiivi 2011/79/EU; EUVL N:o L 243, 21.9.2011, s. 10
Komission direktiivi 2011/80/EU; EUVL N:o L 243, 21.9.2011, s. 13
Komission direktiivi 2011/81/EU; EUVL N:o L 243, 21.9.2011, s. 16
Komission direktiivi 2011/11/EU; EUVL N:o L 34, 9.2.2011, s. 45

  Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2012

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Ylitarkastaja
Eeva Nurmi

Liitteet 1 ja 2: YMa biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun asetuksen  muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.