132/2012

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 4 §:n 4 momentin, 6 §:n 5 momentin ja 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 4 momentti laissa 269/2008:

1 §
Vuonna 2012 annettavat uudet luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumukset

Viljelijä voi vuonna 2012 antaa luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006), jäljempänä toimintalinjan 2 laki, 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun luonnonhaittakorvausta koskevan sitoumuksen, jos hänellä ei ole aikaisempaa sitoumusta tai se on päättynyt.

Viljelijä voi vuonna 2012 antaa toimintalinjan 2 lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteitä ja mahdollisia lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen, jos hänellä ei ole aikaisempaa sitoumusta ja hänelle ei voida siirtää sitoumusta mainitun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

2 §
Vuonna 2012 päättyvien ympäristötukisitoumusten jatkaminen

Vuonna 2007 maatalouden ympäristötukeen sitoutunut viljelijä voi jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa kahdella vuodella 30 päivään huhtikuuta 2014 asti ilmoittamalla siitä Maaseutuviraston määräämällä tavalla. Sitoumuksen voimassaolon jatkaminen on mahdollista, vaikka viljelijä tai hänen puolisonsa on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2011 tai aiemmin sitoumuksen voimassaoloaikana. Jos viljelijä ei jatka sitoumustaan, se päättyy ilman, että sitoumuksen perusteella maksettua tukea tarvitsee palauttaa.

3 §
Uusien alojen lisääminen luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuihin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007), jäljempänä ympäristötukiasetus, 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu peltoala. Edellä mainittuihin luonnonhaittakorvaussitoumuksiin voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä tukikelpoiseksi peltoalaksi myös tämän asetuksen 4—8 §:ssä tarkoitettu peltoala.

Vuonna 2012 voimassa oleviin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä tukikelpoisiksi ja liittää ympäristötukiasetuksen 4 §:n 3 momentissa ja 9 §:ssä tarkoitettuja peltoaloja. Jäljempänä 4—8 §:ssä tarkoitettuja ennestään tukikelvottomia peltoaloja voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä tukikelpoisiksi ja liittää vuonna 2009, 2010 tai 2011 annettuihin luonnonhaittakorvaussitoumuksiin ja vuonna 2007, 2009, 2010 tai 2011 annettuihin ympäristötukisitoumuksiin, jos liitettävien alueiden pinta-ala on yksin tai yhdessä aiemmin sitoumukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa enintään 50 prosenttia viljelijän vertailualasta tai enintään kaksi hehtaaria.  Jos viljelijän tukikelpoisiksi hakemien aikaisemmin tukikelvottomien alueiden pinta-ala ylittää 50 prosenttia viljelijän vertailualasta, 50 prosentin ylittävää alaa ei voida hyväksyä ympäristötukisitoumukseen tukikelpoiseksi.

Viljelijä voi hakea uutta aikaisemman luonnonhaittakorvaussitoumuksen korvaavaa sitoumusta, jos 4—8 §:ssä tarkoitettu ennestään tukikelvoton peltoala yksin tai yhdessä aiemmin sitoumukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia viljelijän vertailualasta ja yli kaksi hehtaaria.

4 §
Kasvusääntölohkot

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä peltoala, jolle ei ole voitu vuonna 2003 tai 2004 myöntää tukikelpoisuutta luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 46 §:n 2 momentin perusteella. Edellytyksenä on, että tukikelpoiseksi haettava peltoala on ollut luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötukijärjestelmään tai molempiin näistä järjestelmistä sitoutuneen viljelijän hallinnassa vuonna 2003 tai 2004 ja 2005 sekä vuonna 2011 ja se on tällöin ilmoitettu vuosittaisella pinta-alatukien hakulomakkeella.

5 §
Vuonna 2003 tai aiemmin raivatut alat

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä vuonna 2003 tai aiemmin raivattu peltoala, joka on ilmoitettu vuonna 2004 maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä lomakkeella numero 175.

6 §
Vuonna 2004 ilmoitetut viljelemättömyyssitoumusalat

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä peltoala, joka on ilmoitettu vuonna 2004 maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä lomakkeella numero 175 ja jolla on päättynyt luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksista annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus.

7 §
Vuonna 2004 raivatut alat

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä vuonna 2004 raivattu peltoala, joka on ilmoitettu vuonna 2004 maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä lomakkeella numero 175.

8 §
Vuonna 2004 ilmoitetut muut alat

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan viljelijän hakemuksesta hyväksyä ala, joka on ilmoitettu vuonna 2004 maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä lomakkeella numero 175 ja luokiteltu ryhmään muu (muu peltoala).

9 §
Tukikelpoiseksi haettavan alan ilmoittaminen

Edellä 4—8 §:ssä tarkoitetun peltoalan on oltava tukikelpoiseksi haettaessa viljelykelpoista eikä sitä saa ilmoittaa vuonna 2012 pinta-alatukien hakulomakkeella viljelemättömänä tai tilapäisesti viljelemättömänä. Peltoalaa ei voida hyväksyä tukikelpoiseksi, jos se on vuosina 2005—2011 ilmoitettu viljelemättömänä tai tilapäisesti viljelemättömänä. Lisäksi 5—8 §:ssä tarkoitetun peltoalan osalta edellytyksenä on, että tukikelpoiseksi haettava peltoala on ollut luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötukijärjestelmään tai molempiin näistä järjestelmistä sitoutuneen viljelijän hallinnassa vuonna 2011 ja se on ilmoitettu vuosittaisella pinta-alatukien hakulomakkeella vuonna 2005 ja 2011. Ala voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi, jos sen osalta  yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään on tallennettu historiatietokoodi.

10 §
Tukikelpoiseksi haettavien alojen etusijajärjestys

Aikaisemmin tukikelvottomia 4—8 §:ssä tarkoitettuja peltoaloja voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi valtion talousarvion määrärahojen ja valtuuksien rajoissa enintään 18 300 hehtaaria. Jos tukikelpoiseksi hyväksyttävien alojen yhteismäärä ylittää edellä mainitun hehtaarimäärän, alat asetetaan tukikelpoisuutta myönnettäessä ryhmittäin seuraavaan etusijajärjestykseen:

1) 4 §:ssä tarkoitettu peltoala;

2) 5 §:ssä tarkoitettu peltoala;

3) 6 §:ssä tarkoitettu peltoala;

4) 7 §:ssä tarkoitettu muu peltoala;

5) 8 §:ssä tarkoitettu peltoala.

Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä tukikelpoiseksi vain ne ryhmät 1 momentissa tarkoitetuista aloista, jotka Maaseutuvirasto etusijajärjestyksen perusteella ilmoittaa tukihaun jälkeen.

11 §
Vuonna 2012 päättyvät ja jatkettavat erityistukisopimukset

Jos viljelijällä on luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n tai ympäristötukiasetuksen 39 §:n nojalla tehty maatalouden ympäristötuen erityistukea koskeva sopimus, jäljempänä erityistukisopimus, jonka voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti vuonna 2012, viljelijä voi hakea uutta vastaavaa ympäristötukiasetuksen 39 §:ssä tarkoitettua erityistukisopimusta. Samassa yhteydessä viljelijä voi hakea uuteen erityistukisopimukseen sisällytettäväksi myös aiemmin sopimukseen kuulumattomia alueita kuitenkin edellyttäen, että sopimukseen hyväksyttävä peltoala on toimintalinjan 2 lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoinen vuonna 2012 tai hyväksyttävissä tukikelpoiseksi vuonna 2012.

12 §
Vuonna 2012 haettavat uudet erityistukisopimukset

Jos kyseessä ei ole 11 §:ssä tarkoitettu tilanne, viljelijä voi vuonna 2012 hakea toimintalinja 2 lain 5 §:ssä tarkoitettuja seuraavia erityistukisopimuksia:

1) suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito;

2) monivaikutteisen kosteikon hoito;

3) pohjavesialueiden peltoviljely;

4) luonnonmukainen tuotanto;

5) luonnonmukainen kotieläintuotanto;

6) perinnebiotooppien hoito;

7) luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen;

8) alkuperäisrotujen kasvattaminen;

9) alkuperäiskasvien viljely;

10) valumavesien käsittelymenetelmät;

11) ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen;

12) lietelannan sijoittaminen peltoon;

13) turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.

Toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu tuen saaja voi hakea 1 momentin 2, 6 ja 7 kohdassa tarkoitettua erityistukisopimusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja erityistukisopimuksia voidaan tehdä valtion talousarvion määrärahojen rajoissa.

13 §
Uusien alojen lisääminen luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen

Voimassa oleviin vuonna 2010 tai 2011 alkaneisiin ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettuihin sopimuksiin voi hakea vuonna 2012 uusia peltoaloja. Sopimukseen hyväksyttävän peltoalan on oltava toimintalinjan 2 lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoinen vuonna 2012 tai hyväksyttävissä tukikelpoiseksi vuonna 2012. Liitettävien peltoalojen pinta-alan on oltava yksin tai yhdessä aiemmin sopimukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa enintään 50 prosenttia viljelijän alkuperäisestä sopimusalasta tai enintään kaksi hehtaaria. Uusien peltoalojen siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon on toteutettava samanaikaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan.

Viljelijä voi hakea uutta aikaisemman sopimuksen korvaavaa ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta, jos vuosina 2010 tai 2011 tehtyyn sopimukseen haettu uusi peltoala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta tai yli kaksi hehtaaria. Viljelijä voi hakea uutta korvaavaa sopimusta myös siinä tapauksessa, että vuosina 2008 tai 2009 tehtyyn sopimukseen haettu uusi peltoala on vähintään kaksi hehtaaria. Sopimukseen hyväksyttävän pellon on täytettävä 1 momentissa säädetyt edellytykset.

14 §
Vuonna 2012 annettavat uudet eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumukset

Viljelijä voi vuonna 2012 antaa toimintalinjan 2 lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun eläinten hyvinvoinnin tukea koskevan sitoumuksen, jos hänellä ei ole aikaisempaa sitoumusta. Viljelijä, jolla on voimassaoleva sitoumus, voi hakea uutta aikaisemman sitoumuksen korvaavaa sitoumusta ja valita siihen uudet lisäehdot. Lisäehtoja on valittava vähintään sama määrä kuin aikaisemmassa sitoumuksessa. Aikaisempi sitoumus päättyy ilman, että sen perusteella maksettua tukea tarvitsee palauttaa.

15 §
Ei-tuotannollisten investointien tuen hakeminen

Viljelijä ja toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu tuen saaja voivat hakea vuonna 2012 edellä mainitun lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ei-tuotannollisten investointien tukea monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen ja arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen tai aitaamiseen.

16 §
Luonnonhaittakorvaussitoumusten mukauttaminen

Tehdessään uuden luonnonhaittakorvausta koskevan sitoumuksen viljelijä sitoutuu siihen, että tehtyä sitoumusta voidaan mukauttaa sitoumuskauden aikana toimeenpanoasetuksen 46 artiklassa tarkoitetulla tavalla rahoituskehykset huomioon ottaen.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2012  

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.