123/2012

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (187/2009) 6 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat, 6 § asetuksessa 175/2011 ja 8 § asetuksessa 226/2010, seuraavasti:

6 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta viljelemättömyys- sitoumuksen päättymisen perusteella

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jonka perusteella ei ole myönnetty tilatukioikeuksia ja jota koskeva luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus on päättynyt 30 päivän huhtikuuta 2011 jälkeen tai päättyy viimeistään vuoden 2012 varantohaun viimeisenä hakupäivänä. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, jos viljelemättömyyssitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan, jota sitoumus koskee, vähintään viideksi vuodeksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 9 §:ssä tai 10 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi myös, jos sitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan luopumiseläkelain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi kansallisesta varannosta voidaan tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan 1 momentissa tarkoitettua tukikelpoista maatalousmaata riippumatta siitä, onko alan perusteella aikaisemmin myönnetty tilatukioikeuksia. Edellä mainittua tukikelpoista maatalousmaata koskeva viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen tekijä täyttää 65 vuotta tai kuolee. Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun sitoumuksen tekijä kuolee.

Tilatukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella samasta tukikelpoisesta maatalousmaasta samalle viljelijälle vain kerran. Viljelijä voi hakea tilatukioikeuksia ainoastaan 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen mukaista hallintaansa tullutta tukikelpoista maatalousmaata vastaavalle alalle.

8 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta ylivoimaisen esteen perusteella

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia ja niiden arvonkorotuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jolle ei ole aikaisemmin haettu tilatukioikeuksia, ja hakematta jättämisen syynä on ollut tilatukiasetuksen 31 artiklassa tarkoitettu ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet. Varantohakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään ylivoimaisen esteen päättymistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä maaliskuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1

  Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.