115/2012

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 59 §:n ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 7 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensin mainittu laissa 1251/2011 ja viimeksi mainittu laissa 1253/2011:

1 §
Soveltamisala

Tämän asetuksen mukaan maksetaan palkkio ja kulukorvaus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle, joka on määrätty:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 39 §:n nojalla; tai

2) kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 56 §:n nojalla.

2 §
Palkkioon ja kulukorvaukseen oikeuttava   aika

Palkkio ja kulukorvaus maksetaan edustajan tehtävän hoitamisesta siitä päivästä, jona käräjäoikeus on määrännyt edustajan hoitamaan tehtävää. Palkkiota voidaan maksaa myös enintään kahdelta tunnilta ennen käräjäoikeuden päätöstä tehdystä työstä lapseen tutustumiseksi. Palkkio voidaan kuitenkin maksaa vasta käräjäoikeuden tehtyä edustajan määräämistä koskevan päätöksen.

Palkkiota ja kulukorvausta ei makseta ajalta sen päivän jälkeen, jona edustajan tehtävä on lakannut tai käräjäoikeus on vapauttanut edustajan tehtävästään.

3 §
Palkkion maksamisen perusteet

Palkkio maksetaan edustajan kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 41 §:ssä ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain 57 §:ssä tarkoitetun tehtävän hoitamiseen käyttämän tosiasiallisen ajan perusteella. Palkkion kokonaissummaa määritettäessä korvattava aika pyöristetään lähimpään 15 minuuttiin.

Palkkiota edustajan tehtävään sisältyvästä valmistelu-, selvitys- ja seurantatyöstä voidaan maksaa enintään yhdeltä tunnilta kuukaudessa. Lapseen tutustumiseen sekä tämän mielipiteiden ja toivomusten selvittämiseen käytettävästä ajasta palkkiota voidaan maksaa enintään kahdelta tunnilta kuukaudessa. Jos lapsen edun turvaaminen sitä edellyttää, voidaan palkkiota edellä mainituista tehtävistä maksaa useammalta tunnilta kuin edellä säädetään.

Edustajan tehtävän hoitamiseen käytetyksi ajaksi ei katsota matkustamiseen, majoittumiseen ja koulutukseen osallistumiseen käytettyä aikaa.

4 §
Palkkion määrä

Edustajan tuntipalkkio on 45 euroa. 

5 §
Korvattavat kulut

Edustajalle korvataan seuraavat edustajan tehtävän hoitamisesta aiheutuneet kulut: 

1) tavanomaiset toimistokulut;

2) valtion matkustussäännön mukaiset matka- ja majoituskulut sekä päiväraha;

3) ansionmenetykset, kuitenkin enintään 60 euroa vuorokaudelta;

4) Maahanmuuttoviraston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen etukäteen hyväksymään edustajan tehtävän hoitamisen kannalta tarpeelliseen koulutukseen tai edustajien tapaamiseen osallistumisesta aiheutuneet kulut;

5) rikosrekisteriotteesta peritty maksu, kuitenkin enintään kaksi maksua vuodessa.

6 §
Palkkion ja kulukorvauksen hakeminen

Edustajan on haettava palkkiota ja kulukorvausta Maahanmuuttovirastolta tai lapsen kotikunnan tai oleskelupaikkakunnan mukaan määräytyvältä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta tähän tarkoitukseen vahvistetulla lomakkeella.

Palkkiota ja muita kuin matkasta aiheutuneita kulukorvauksia on haettava kahden kuukauden kuluessa palkkion perusteen tai kulujen syntymisestä. Maahanmuuttovirasto tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakemuksesta myöntää luvan palkkion ja kulukorvauksen maksamiseen, vaikka niitä ei ole haettu määräajassa.

Korvausta matkan kustannuksista haetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

7 §
Laskuerittely

Palkkion ja kulukorvauksen maksamiseksi edustajan on annettava laskussaan seuraavat tiedot:

1) edustajan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja pankkiyhteys;

2) edustettavan lapsen nimi, syntymäaika ja asuinpaikka;

3) edustajaksi määräämisen ajankohta;

4) edustajan ennakkoperintälaissa (1118/1996) tarkoitettua ennakonpidätystä varten tarvittavat tiedot;

5) palkkiovaatimus eriteltynä toimenpiteisiin ja niihin käytettyyn aikaan päivittäin;

6) valtion matkustussäännön mukaiset matkalaskussa vaadittavat tiedot; sekä

7) tiedot muista 5 §:n mukaisista kuluista.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta annettu sisäasiainministeriön asetus (1006/2011).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Neuvotteleva virkamies
Sanna Sutter

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.