44/2012

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnallisesta eläkelaitoksesta viimeisenä eläkelaitoksena

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kunnallisen eläkelain (549/2003) 107 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1177/2011:

1 §
Kunnallinen eläkelaitos viimeisenä eläkelaitoksena vanhuuseläkeasiassa

Vanhuuseläkeasiassa kunnallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos, kun työntekijällä on jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvia työansioita määrältään enemmän kuin kaikkien mainitun lain 4 §:n 5 kohdassa tarkoitettujen yksityisten alojen eläkelakien mukaisia työansioita yhteensä kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijällä on viimeksi ennen vanhuuseläkehakemuksen vireilletulovuotta ollut jonkin edellä tässä momentissa tarkoitetun eläkelain piiriin kuuluvia työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Jos vanhuuseläkkeen hakija saa osa-aikaeläkettä samanaikaisesti kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain ja mainitun lain 4 §:n 5 kohdassa tarkoitetun yksityisten alojen eläkelain perusteella, vanhuuseläkeasiassa viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos silloin, kun sieltä myönnettävä vanhuuseläke alkaa aikaisemmin kuin yksityisten alojen eläkelain perusteella myönnettävä vanhuuseläke. Kunnallinen eläkelaitos on viimeinen eläkelaitos myös silloin, kun vanhuuseläke alkaa samanaikaisesti jonkin edellä tarkoitetun julkisten alojen eläkelain ja yksityisten alojen eläkelain perusteella.

2 §
Kunnallinen eläkelaitos viimeisenä eläkelaitoksena työkyvyttömyyseläkeasiassa

Työkyvyttömyyseläkeasiassa kunnallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos, kun työntekijällä on jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvia työansioita määrältään enemmän kuin kaikkien mainitun lain 4 §:n 5 kohdassa tarkoitettujen yksityisten alojen eläkelakien mukaisia työansioita yhteensä kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään kunnallisen eläkelain 53 §:ssä tai valtion eläkelain (1295/2006) 63 §:ssä tarkoitettuun tarkasteluaikaan sisältyvistä vuosista vuotta, jona työntekijällä on viimeksi ennen työkyvyttömyyden alkamisvuotta ollut jonkin edellä tässä momentissa tarkoitetun eläkelain piiriin kuuluvia työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Jos työntekijällä on jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 tai 5 kohdassa tarkoitetun eläkelain piiriin kuuluvia työansioita ainoastaan mainitun lain 53 §:ssä tai valtion eläkelain 63 §:ssä tarkoitetun tarkasteluajan ensimmäisenä kalenterivuotena, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos silloin, kun edellä tarkoitetuista työansioista kuuluu jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain piiriin määrältään enemmän kuin kaikkien mainitun lain 4 §:n 5 kohdassa tarkoitettujen yksityisten alojen eläkelakien piiriin yhteensä.

Jos työkyvyttömyyseläkkeen perusteena oleva tulevan ajan ansio määräytyy kunnallisen eläkelain 54 §:n tai valtion eläkelain 65 §:n mukaisesti alle viiden vuoden työansioiden perusteella, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos silloin, kun edellä tarkoitetuista työansioista kuuluu jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain piiriin määrältään enemmän kuin kaikkien mainitun lain 4 §:n 5 kohdassa tarkoitettujen yksityisten alojen eläkelakien piiriin yhteensä työkyvyttömyyden alkamisvuonna ja sitä välittömästi edeltävänä kalenterivuotena. Työansiot työkyvyttömyyden alkamisvuonna otetaan huomioon sen kuukauden loppuun asti, jona työkyvyttömyys on alkanut.

Jos työntekijällä ei ole jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 tai 5 kohdassa tarkoitetun eläkelain piiriin kuuluvia työansioita mainitun lain 53 §:ssä tai valtion eläkelain 63 §:ssä tarkoitetulla tarkasteluajalla eikä tulevan ajan ansio määräydy kunnallisen eläkelain 54 §:n tai valtion eläkelain 65 §:n mukaisesti alle viiden vuoden työansioiden perusteella, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos silloin, kun työntekijällä on jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvia työansioita määrältään enemmän kuin kaikkien mainitun lain 4 §:n 5 kohdassa tarkoitettujen yksityisten alojen eläkelakien piiriin kuuluvia työansioita yhteensä tarkasteluaikaa edeltävän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijällä on viimeksi ennen kunnallisen eläkelain 53 §:ssä tai valtion eläkelain 63 §:ssä tarkoitettua tarkasteluaikaa ollut jonkin edellä tässä momentissa tarkoitetun eläkelain piiriin kuuluvia työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

3 §
Kunnallinen eläkelaitos viimeisenä eläkelaitoksena kuntoutusasiassa

Kuntoutusasiassa kunnallinen eläkelaitos määräytyy viimeiseksi eläkelaitokseksi siten kuin kunnallisen eläkelain 104 §:ssä ja tämän asetuksen 2 §:ssä säädetään viimeisen eläkelaitoksen määräytymisestä työkyvyttömyyseläkeasiassa. Tällöin kuntoutushakemuksen vireilletulovuosi rinnastetaan työkyvyttömyyden alkamisvuoteen ja kuntoutushakemuksen vireilletulovuotta edeltävät viisi viimeistä kalenterivuotta rinnastetaan kunnallisen eläkelain 53 §:ssä ja valtion eläkelain 63 §:ssä tarkoitettuun tarkasteluaikaan.

4 §
Kunnallinen eläkelaitos viimeisenä eläkelaitoksena osa-aikaeläkeasiassa

Osa-aikaeläkeasiassa viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos, jos se palvelussuhde tai palvelus, josta työntekijä siirtyy osa-aikaeläkkeelle, kuuluu jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain piiriin.

5 §
Kunnallinen eläkelaitos viimeisenä eläkelaitoksena perhe-eläkeasiassa

Perhe-eläkeasiassa kunnallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos, kun edunjättäjällä on jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluvia työansioita määrältään enemmän kuin kaikkien mainitun lain 4 §:n 5 kohdassa tarkoitettujen yksityisten alojen eläkelakien mukaisia työansioita yhteensä kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona edunjättäjällä on ennen kuolinvuottaan viimeksi ollut jonkin edellä tässä pykälässä tarkoitetun eläkelain piiriin kuuluvia työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan kunnallisista eläkkeistä annettu valtiovarainministeriön asetus (15/2009).

Tätä asetusta sovelletaan eläkehakemukseen, joka tulee vireille 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen. Jos työntekijällä ei ole jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 tai 5 kohdassa tarkoitetun eläkelain piiriin kuuluvia työansioita vuoden 2004 jälkeen, tämän asetuksen sijasta sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.