38/2012

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain (1413/2011) 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin sekä valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan avustukseen, joka myönnetään valtion talousarviossa tai maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa tarkoitusta varten osoitetuista varoista maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Asetusta ei sovelleta myönnettäessä tukea Euroopan yhteisön osaksi rahoittamaan maaseudun kehittämisohjelmaan perustuvaan toimenpiteeseen tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen tutkimukseen.

2 §
Avustettava toiminta

Avustusta voidaan myöntää tavoitteiltaan, sisällöltään ja kestoltaan määriteltyyn hankkeeseen.

Hankkeen tulosten tulee olla laaja-alaisesti hyödynnettävissä sekä julkaistavissa tai muulla vastaavalla tavalla saatettavissa laajaan jakeluun.

3 §
Avustuksen ulkopuolelle jäävä toiminta

Avustusta ei myönnetä sellaiseen toimintaan, jonka seurauksena avustus muodostuisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklassa tarkoitetuksi valtiontueksi.

4 §
Avustuksen määrä

Avustusta voidaan myöntää enintään 100 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

5 §
Avustuksen hakeminen

Maa- ja metsätalousministeriö päättää avustuksen hakemiselle asetettavasta määräajasta.

Hakemus tulee tehdä ministeriön vahvistamalle lomakkeelle. Lisäksi voidaan hyväksyä vapaamuotoinen hakemus, jossa esitetään vastaavat tiedot. Hakemukseen on liitettävä hankesuunnitelma ja arvio hankkeen kustannuksista.

6 §
Hyväksyttävät kustannukset

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisista ja kohtuullisista:

1) palkkamenoista, palkkioista ja matkoista;

2) ostopalveluista, tarvikehankinnoista ja käyttöoikeuksien hankkimisesta; sekä

3) hankkeen tulosten julkaisemisesta ja kääntämisestä.

Avustusta voidaan myöntää sellaisiin yleiskustannuksiin, jotka kohdennetaan hankkeelle.

Avustusta voidaan myöntää 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen kustannusten arvonlisäveron osuuteen, jos avustuksen saaja esittää verottajalta saadun todistuksen tai muun luotettavan selvityksen siitä, ettei kyseiseen toimintaan liittyviä kustannuksia voida vähentää avustuksen saajan toiminnassa. Selvitystä ei vaadita, jos avustuksen saaja on valtion virasto tai laitos.

Avustusta ei myönnetä kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen avustushakemuksen vireille tuloa.

7 §
Avustuksen käyttöä koskevat ehdot

Avustettavasta hankkeesta on tiedotettava. Hankkeen tulokset on julkaistava sekä, siltä osin kuin niihin ei kohdistu immateriaalioikeuksia, saatettava laajaan jakeluun.

Hankkeen tulosten omistusoikeuden sekä tuloksiin kohdistuvien immateriaalioikeuksien tulee kuulua avustuksen saajalle. Niiden siirtämisestä tulee periä markkinahinnan mukainen korvaus. Jos edellä tarkoitettu oikeus siirretään sellaiselle taholle, joka on osallistunut hankkeen toteuttamiseen, markkinahinnan mukaisena pidetään korvausta, josta on vähennetty tämän maksama osuus hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustusta ei saa osaksikaan siirtää muun kuin avustuspäätöksessä määrätyn tahon käytettäväksi.

8 §
Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan toteutuneiden, hyväksyttävien kustannusten perusteella. Avustusta voidaan valtionavustuslain (688/2001) 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa maksaa ennakkoon.

Avustus maksetaan yhdessä tai useammassa erässä avustuspäätöksessä määrätyllä tavalla. Avustuksen viimeisen erän osuus on oltava vähintään 15 prosenttia avustuksen määrästä, jollei tästä ole hankkeen kestosta ja laajuudesta johtuen perusteltua poiketa.

Avustuksen maksamista tulee hakea maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella. Avustuksen saajan on maksamista varten esitettävä selvitys hyväksyttävistä kustannuksista ja hankkeen toteutumisesta avustuspäätöksessä määrätyllä tavalla.

9 §
Kirjanpito

Avustuksen saajan ja mahdollisen siirron saajan tulee pitää hankkeesta kirjanpitolain (1336/1997) mukaista kirjanpitoa. Jos edellä tarkoitettu taho ei ole kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen, sen on pidettävä hankkeesta kirjaa sekä järjestettävä kirjanpitoaineiston säilyttäminen noudattaen soveltuvin osin, mitä mainitussa laissa säädetään. Kirjanpito on järjestettävä siten, että hankkeen kustannukset kirjataan erilliselle kustannuspaikalle tai muulla tavoin siten, että avustuksen käyttöä voidaan vaikeudetta seurata.

10 §
Ohjausryhmä

Avustuspäätöksellä voidaan hankkeen toteuttamisen seurantaa varten asettaa ohjausryhmä, jos tämä on perusteltua hankkeen laajuus ja vaikutukset huomioon ottaen. Ohjausryhmään kuuluu hankkeen rahoittajien edustajia sekä riittävä määrä asiantuntijoita.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2012.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.