34/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2012

Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen (1024/2010) 3 § sekä 6 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

3 §
Tietojen merkitseminen tietojärjestelmään

Oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään liittyneiden oikeushallinnon viranomaisten on talletettava tekemänsä ratkaisu tai sen tuomiolauselma ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sekä tehtävä siihen ratkaisemastaan asiasta ne merkinnät, jotka ovat tarpeen sille sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa (672/2002), rikesakkomenettelystä annetussa laissa (66/1983), tieliikennelaissa (267/1981), rikosrekisterilaissa (770/1993), sotilasoikeudenkäyntilaissa (326/1983), sotilaskurinpitolaissa (331/1983), yhdyskuntapalvelusta annetussa laissa (1055/1996), vankeuslaissa (767/2005), nuorisorangaistuksesta annetussa laissa (1196/2004), metsästyslaissa (615/1993) ja eläinsuojelulaissa (247/1996) säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä.

6 §
Ilmoitusten välittäminen eräissä tapauksissa

Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava tuloste ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä:

1) metsästyskieltoa koskevaksi ilmoitukseksi kieltoon määrätyn henkilön kotipaikan poliisille ja metsästäjärekisterin pitäjälle käräjä- tai hovioikeuden määrättyä henkilön metsästyslain mukaiseen metsästyskieltoon;

2) sotilasarvon menettämistä koskevaksi ilmoitukseksi pääesikunnalle käräjäoikeuden tai hovioikeuden määrättyä henkilön rikoslain 2 luvun 14 a §:n nojalla menettämään sotilasarvonsa.

Korkeimman oikeuden metsästyskieltoa ja sotilasarvon menettämistä koskevan ratkaisun jäljennös on toimitettava viranomaisille noudattaen, mitä 2 momentissa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.

  Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Ylitarkastaja
Jennimari Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.