1573/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen 508/2007 5 §,

muutetaan 37 a § ja 38 - 41 §,

sellaisena kuin niistä ovat 37 a § ja 38 § asetuksessa 273/2008 ja 40 § osaksi muutettuna asetuksessa 8/2010 sekä

lisätään asetukseen uusi 37 c § seuraavasti:

37 a §
Maaseudun kehittämisyksikön päällikön ratkaisuvalta

Maaseudun kehittämisyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat maatalouden rakennetuista annetun lain mukaista ennakkohyväksyntää maatalousrakentamiseen käytettävälle rakennustuotteelle sekä toimielimen valtuuttamista myöntämään ennakkohyväksyntä.

37 c §
Kansainvälisten asioiden yksikön päällikön ratkaisuvalta

Kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) kansainvälisen yhteistyön valtionapuja ja kulutusmenoja; sekä

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja ja vapaaehtoisia rahoitusosuuksia.

38 §
Markkinapolitiikkayksikön päällikön ratkaisuvalta

Markkinapolitiikkayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttöä;

2) EU:n hallinnoimiin maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon sekä hunaja-alan menekinedistämistoimiin liittyvän kansallisen rahoitusosuuden myöntämistä;

3) bioenergiatuotannon edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttöä;

4) maaseudun neuvontajärjestöille tarkoitetun valtionavun myöntämistä;

5) maa- ja elintarviketalouden ja maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä luontaiselinkeino- ja porotaloustutkimuksen rahoittamista valtion talousarviosta tai maatilatalouden kehittämisrahastosta;

6) elintarvikeketjun kehittämiseen tarkoitetun määrärahan käyttöä; sekä

7) elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden nimisuojajärjestelmään liittyvien hakemusten kansallista hyväksymistä.

39 §
Talous- ja kehittämisyksikön päällikön ratkaisuvalta

Talous- ja kehittämisyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston henkilöstön koulutusta siltä osin kuin ratkaisuvalta ei kuulu osaston muun yksikön päällikölle;

2) bioenergiatuotannon edistämiseen tarkoitetun valtionavun maksamista;

3) maaseudun neuvontajärjestöille tarkoitettujen erityisavustusten maksamista;

4) elintarvikeketjun kehittämiseen tarkoitetun valtionavun maksamista;

5) teknisen avun maksamishakemuksia ja tuloutuksia sekä maaseudun kehittämisyksikön teknisen avun laskujen maksamista; sekä

6) eräitä maatilatalouden kehittämisrahastoon ja maatalouden interventiorahastoon liittyviä tehtäviä.

40 §
Metsäosaston päällikön ratkaisuvalta

Metsäosaston päällikkö ratkaisee 35 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:

1) metsälaki (1093/1996) lukuun ottamatta lain 13 §:ssä tarkoitetun suoja-alueen muodostamista ja metsäasetus (1200/1996);

2) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettu laki (263/1991) lukuun ottamatta lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä päättämistä laajojen hyönteis- ja sienituhojen torjumiseksi ja metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettu asetus (1046/1991);

3) metsänviljelyaineiston kaupasta annettu laki (241/2002);

4) puutavaranmittauslaki (364/1991) lukuun ottamatta lain 5 §:ssä tarkoitettuja virallisten mittaajien toimintapiirien vahvistamista, 6 §:ssä tarkoitettujen mittauslautakuntien asettamista ja niiden toimintapiirien vahvistamista, 17 §:ssä tarkoitettujen mittausmenetelmien ja niitä koskevien ohjeiden vahvistamista ja puutavaranmittausasetus (365/1991) lukuun ottamatta asetuksen 1 §:ssä tarkoitettua puutavaranmittauksen neuvottelukunnan jäsenten määräämistä;

5) Suomen metsäkeskuksesta annettu laki (418/2011) lukuun ottamatta lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen johtokunnan asettamista ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määräämistä, 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen alueneuvottelukuntien asettamista, 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua aluejohtajan valitsemista ja erottamista, 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua luvan myöntämistä, 22 §:ssä tarkoitettuja valtionavustusten myöntöpäätöksiä, 28 §:n 2 momentissa tarkoitettujen eläkejärjestelyjen sääntöjen vahvistamista, 34 §:n 2 momentissa tarkoitettua erimielisyyden ratkaisemista ja Suomen metsäkeskuksen toiminnasta annettu asetus (1102/2011) lukuun ottamatta 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua toisen jäsenen määräämistä edustamaan henkilöstöä, 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön johtajan sijaisen määräämistä, 24 §:n 1 momentissa tarkoitettua katselmustoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määräämistä ja erottamista sekä muiden jäsenten valinnan vahvistamista sekä 31 §:n 1 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen johtokunnan, alueneuvottelukuntien ja katselmustoimikuntien jäsenten ja varajäsenten palkkioiden sekä päivärahan ja matkakustannusten korvausten perusteiden määräämistä; sekä

6) metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettu laki (1474/1995) lukuun ottamatta lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua luvan myöntämistä, 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtokunnan asettamista, 11 a §:ssä tarkoitettujen valtionavustusten myöntöpäätöksiä, 13 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tilintarkastajien määräämistä ja 14 §:n 2 momentissa tarkoitettujen eläke-etujen perusteiden vahvistamista ja metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettu asetus (93/1996) lukuun ottamatta asetuksen 20 §:n 1 momentissa tarkoitettua Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtajan valintaa koskevan päätöksen vahvistamista, 32 §:n 2 momentissa tarkoitettua tilintarkastajan erottamista ja uuden tilintarkastajan nimittämistä koskevia päätöksiä ja 33 §:ssä tarkoitettua kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenten palkkioiden sekä päivärahan ja matkakustannusten korvausten perusteista määräämistä.

41 §
Metsäosaston apulaisosastopäällikön ratkaisuvalta

Metsäosaston apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston käytettäväksi asetettujen toimintamenomäärärahojen käyttämistä;

2) osaston tietohallintoa ja henkilöstön koulutusta;

3) osaston toimialan osalta tileistä poistoa, menorästien edelleen tileissä pitämistä sekä aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kuluvassa olevan varainhoitovuoden määrärahasta;

4) osaston muiden virkamiesten kuin osastopäällikön matkamääräyksiä;

5) osaston virkamiesten ja muun henkilöstön vuosilomien vahvistamista;

6) päätöksiä ja lupia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla; sekä

7) kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua lakia (1094/1996) lukuun ottamatta lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua tuen keskimääräisten kustannusten ja energiapuun korjuutuen vahvistamista, 11 §:ssä tarkoitettua energiapuun korjuun työllisyysavustuksen vahvistamista, 23 §:n 5 momentissa tarkoitettua haketustuen vahvistamista sekä 31 §:ssä tarkoitettua varojen suuntaamispäätöstä ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua asetusta (1311/1996).


Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Kansliapäällikön sijainen, osastopäällikkö
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.