1572/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 22 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään aluehallintovirastojen suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset  julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia päätöksiä, todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteä maksu, ovat tämän asetuksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) aluehallintoviraston viranomaisen tai muun hakijan pyynnöstä tekemä erillinen tarkastus, lukuun ottamatta aluehallintovirastolle lain mukaan kuuluvia yleisiä valvonta- ja tarkastustehtäviä ja tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuja tarkastus- ja valvontatehtäviä;

2) valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset aluehallintovirastossa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta suoritteita, jotka ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 5 tai 6 §:n nojalla maksuttomia;

4) talletuksen ja vakuuden vastaanottaminen.

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua maksua ei kuitenkaan peritä, jos talletuksen ja vakuuden antaminen liittyy osana muuhun aluehallintoviraston päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu. Maksua ei niin ikään peritä, jos kyseessä on ulosottomiehen ulosottokaaren (705/2007) nojalla tekemä talletus eikä talletuksesta aiheutuvaa maksua voida sisällyttää ulosottoasiain täytäntöönpanoa koskeviin kuluihin tai, jos kyseessä on luonnonsuojeluksellisesta syystä tehty pakkolunastusta koskeva talletus.

3 §
Valituksesta perittävä maksu

Valituksesta annettavasta päätöksestä peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen kiinteä maksu.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 36 §:n mukaisesta määräyksestä ja 81 §:n 2 momentin mukaiseen valitukseen annettavasta päätöksestä ei peritä maksua. Maksua ei peritä perusopetuslain (628/1998) eikä lukiolain (629/1998) mukaiseen valitukseen tai oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä, taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaiseen valitukseen annettavasta päätöksestä eikä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) mukaiseen oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä. Maksua ei myöskään peritä asianomaisen oikeutta tai etua koskevassa asiassa, jos henkilö on todistettu asianmukaisesti varattomaksi tai muutoin on painavia perusteita maksuttomuudelle henkilön taloudellisen aseman vuoksi. Jos aluehallintovirasto muuttaa kunnan tai muun viranomaisen päätöstä valittajan eduksi, maksua ei peritä.

Jos samalla kirjelmällä yhtä useampi asianosainen saattaa valitusasian aluehallintoviraston käsiteltäväksi, peritään heiltä vain yksi päätöstä koskeva maksu. Jos aluehallintovirasto erottaa asiat erikseen käsiteltäviksi, peritään kustakin  asiasta maksu erikseen.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia säännöksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty. Jos aluehallintovirasto antaa yhden asiakirjan, joka sisältää useita tässä asetuksessa erikseen maksullisiksi säädettyjä päätöksiä, peritään niistä kustakin maksu tämän asetuksen mukaisesti.

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta maksusta.

Muutoksenhaun johdosta tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä käsittelymaksua. Telekopiona lähetettävästä asiakirjasta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoin. Kun liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Aluehallintovirastojen maksullisia suoritteita, joiden maksut aluehallintovirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- konsultointi- ja asiantuntijatehtävät tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity aluehallintoviraston toimintaan;

2) postituspalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset, julkaisut ja sähköiset tietotuotteet sekä tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista;

4) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen aluehallintovirastojen julkaisuissa;

5) aluehallintoviraston hallinnassa olevien toimitilojen käyttö;

6) asuntokauppalain (843/1994) mukaisten turva-asiakirjojen säilyttäminen;

7) jäljennösten ottaminen;

8) muut virastopalvelut.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta jäljennösten ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää aluehallintovirasto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

6 §
Ahvenanmaan valtionviraston maksut

Tätä asetusta sovelletaan soveltuvin osin Ahvenanmaan valtionviraston suoritteisiin.

Ahvenanmaan valtionviraston hoitaessa maakunnan alueella kuljettajantutkintoihin sekä ajoneuvojen katsastukseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä tai maatalouselinkeinoihin liittyviä tehtäviä peritään valtionviraston mainituista suoritteista maksut noudattaen liikenne- ja viestintäministeriön näiden suoritteiden maksullisuudesta antamaa asetusta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten suoritteiden maksuista annettuja säännöksiä, jollei toisin ole erikseen säädetty.

Ahvenanmaan valtionvirasto perii alusrekisteriviranomaisena maksut sen mukaan kuin alusrekisterisuoritteista perittävistä maksuista on erikseen liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetty.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.