Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1560/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään vesilain (587/2011) nojalla:

1 luku

Hakemusasiat

1 §
Lupahakemuksen perustiedot

Vesitaloushanketta koskevassa lupahakemuksessa on esitettävä:

1) hakijan nimi ja yhteystiedot;

2) hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus;

3) yleiskuvaus siitä vesistön osasta tai pohjavesiesiintymästä, johon hankkeen vaikutukset ulottuvat;

4) yleiskartta hankkeen vaikutusalueesta ja työkohteiden sijainnista;

5) selvitys tehtävistä rakenteista ja rakennelmista sekä suoritettavista toimenpiteistä;

6) piirustukset työkohteista ja suunnitelluista rakennelmista ja laitteista sekä tieto käytetystä korkeusjärjestelmästä;

7) selvitys työn suorittamisesta aikatauluineen;

8) selvitys hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisista, hakijan omistamista tai hänen käytössään olevista alueista kiinteistötunnuksineen ja alueita esittävine karttoineen.

2 §
Hakemuksessa esitettävät selvitykset

Sen lisäksi, mitä vesilain (587/2011) 11 luvun 3 §:ssä säädetään, vesitaloushanketta koskevassa hakemuksessa on tarpeellisessa laajuudessa esitettävä:

1) valuma-alueen kartta;

2) pituus- ja poikkileikkauspiirustukset perattavista ja kaivettavista sekä niistä uomista, joiden vedenkorkeuteen hanke vaikuttaa;

3) selvitys laskelmineen vedenkorkeuksista ja virtaamista ja hankkeen vaikutuksista niihin;

4) selvitys hankkeen vaikutuksista ranta-alueisiin sekä rakennuksiin, rakenteisiin ja laitteisiin;

5) selvitys vesivoimasta, vesiliikenteestä ja uitosta, vedenotosta, virkistyskäytöstä ja muusta vesistön ja sen rantojen käytöstä sekä hankkeen vaikutuksista niihin;

6) selvitys kaavoitustilanteesta ja arvio hankkeen vaikutuksesta kaavoitukseen;

7) selvitys vesistön käytön turvaamisesta työn aikana;

8) laskelma tai arvio vesilain 3 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitetuista hankkeen hyödyistä;

9) perusteltu arvio vesilain 3 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitetuista hankkeen aiheuttamista menetyksistä yleiselle edulle sekä yksityiselle edulle kiinteistö- ja henkilökohtaisesti eriteltyinä;

10) ehdotus toimenpiteiksi hankkeesta aiheutuvien menetysten estämiseksi tai vähentämiseksi sekä ehdotus edunmenetysten korvaamiseksi;

11) tiedot asianosaisista osoitetietoineen, asianosaisuuden perusteena olevien kiinteistöjen nimet ja kiinteistötunnukset sekä tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laadittu kartta, johon kiinteistöjen sijainti on merkitty;

12) ehdotus hankkeen työn- ja käytönaikaisten vaikutusten tarkkailusta.

Hakemuksessa on lisäksi tarpeen mukaan esitettävä:

1) selvitys veden laadusta ja vesistön tilasta ja hankkeen vaikutuksista niihin;

2) selvitys kalastosta ja kalastuksesta ja hankkeen vaikutuksista niihin sekä tarpeesta mahdollistaa kalan ja muun vesieliöstön kulku patorakenteiden ohi;

3) selvitys pohjavesiolosuhteista ja hankkeen vaikutuksista niihin;

4) selvitys vesilain 2 luvun 11 §:ssä tarkoitetuista vesiluontotyypeistä sekä suojelualueista ja muista luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla suojelluista kohteista ja arvio hankkeen vaikutuksista niihin;

5) selvitys muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitetuista kohteista sekä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) nojalla suojelluista ja muista niihin rinnastettavista kohteista sekä arvio hankkeen vaikutuksista niihin;

6) kartta ja siihen liittyvä selitelmä alueesta, jolle hankkeesta aiheutuu vahinkoa tai haittaa, sekä alueesta, johon hakija pyytää käyttö- tai lunastusoikeutta;

7) tiedot vesitaloushankkeista, joihin hankkeen toteuttaminen saattaa vaikuttaa tai joilla voi olla vaikutusta hankkeen toteuttamiseen, sekä tiedot hankkeita koskevista lupapäätöksistä;

8) patoturvallisuuslain (494/2009) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys padosta aiheutuvasta vahingonvaarasta ja sen vaikutuksesta padon mitoitusperusteisiin;

9) asiaa koskevat sopimukset ja suostumukset;

10) muut hankkeen oikeudellisia edellytyksiä selvittävät tiedot ja laskelmat.

Hakemuksessa on esitettävä lyhyt yhteenveto hankkeesta ja sen vaikutuksista.

3 §
Veden ottaminen

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään, veden ottamista koskevassa hakemuksessa on esitettävä:

1) selvitys veden ottamisen tarkoituksesta, otettavasta vesimäärästä ja veden tarpeen vaihteluista eri ajankohtina;

2) selvitys hakijan vedenhankintamahdollisuuksista;

3) selvitys hankkeen vaikutusalueen kaivoista ja muista vedenottamoista sekä hankkeen vaikutuksista niihin, tiedot ottamoista otettavista vesimääristä ja niitä koskevista lupapäätöksistä sekä esitys toimenpiteistä vedensaannin turvaamiseksi.

Pohjaveden ottamista koskevassa hakemuksessa on lisäksi esitettävä:

1) hydrogeologinen yleiskuvaus pohjavesiesiintymästä;

2) tiedot pohjavesiesiintymän vedenkorkeuksista, virtaussuunnista ja antoisuudesta sekä kartta vedenottamon valuma-alueesta;

3) selvitys suoritetuista pohjavesitutkimuksista niihin liittyvine koepumppauksineen;

4) tiedot rakennettavasta pohjavedenottamosta ja arvio ottamosta saatavan veden määrästä ja laadusta.

Tekopohjaveden muodostamista ja ottamista koskevassa hakemuksessa on lisäksi esitettävä selvitys imeytykseen tarvittavista rakenteista ja laitteista sekä imeytettävän veden määrästä, laadusta ja esikäsittelystä.

4 §
Muut pohjaveteen vaikuttavat hankkeet

Jos hankkeen luvanvaraisuus perustuu sen vaikutuksiin pohjavesiesiintymän tilaan, antoisuuteen tai käyttökelpoisuuteen eikä kyse ole 3 §:ssä tarkoitetusta pohjaveden ottamista koskevasta hakemuksesta, on sen lisäksi, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään, hanketta koskevassa hakemuksessa esitettävä:

1) selvitys hankkeen vaikutusalueen kaivoista ja muista vedenottamoista sekä hankkeen vaikutuksista niihin, tiedot ottamoista otettavista vesimääristä ja niitä koskevista lupapäätöksistä sekä esitys toimenpiteistä vedensaannin turvaamiseksi;

2) hydrogeologinen yleiskuvaus pohjavesiesiintymästä;

3) tiedot pohjavesiesiintymän vedenkorkeuksista, virtaussuunnista ja antoisuudesta.

5 §
Vedenottamon suoja-alue

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään, pohjavedenottamon suoja-alueen määräämistä koskevassa hakemuksessa on esitettävä:

1) yleiskuvaus ja yleiskartta pohjavesiesiintymästä, jolla ottamo sijaitsee;

2) tiedot pohjavedenottamosta, jota varten suoja-alue on tarkoitettu määrättäväksi;

3) selvitys alueella olevista pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja muista syistä, joiden perusteella suoja-alueen määräämistä haetaan;

4) ehdotus suoja-alueeksi mahdollisine vyöhykerajoineen;

5) ehdotus suoja-alueen ja siihen mahdollisesti sisältyvien vyöhykkeiden käyttöä koskeviksi rajoituksiksi;

6) ehdotus suoja-alueella tarvittaviksi suojatoimenpiteiksi;

7) suoja-alueeseen kuuluvien kiinteistöjen nimet ja kiinteistötunnukset, kiinteistöjen omistajat ja haltijat osoitetietoineen sekä tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laadittu kartta, johon kiinteistöjen sijainti on merkitty.

Pintavedenottamon suoja-alueen määräämistä koskevassa hakemuksessa on soveltuvin osin esitettävä 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

6 §
Keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen

Keskivedenkorkeuden pysyvää muuttamista koskevassa hakemuksessa on esitettävä vesilain 6 luvun 9 tai 10 §:ssä tarkoitetun vesioikeudellisen yhteisön vahvistetut säännöt sekä selvitys yhteisön rekisteröinnistä taikka tarvittavat tiedot yhteisön sääntöjen vahvistamiseksi vesilain 12 luvun 5 §:n mukaisesti.

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään, keskivedenkorkeuden pysyvää muuttamista koskevassa hakemuksessa on esitettävä:

1) tiedot vallitsevista ja hakemuksen mukaisista ali-, keski- ja ylivedenkorkeuksista;

2) selvitys järven tai lammen syvyyssuhteiden olennaisista muutoksista;

3) vesilain 6 luvun 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut suostumukset sekä selvitys niiden vesi- ja maa-alueiden omistussuhteista, joiden puolesta suostumukset on annettu;

4) hankkeen kustannusarvio;

5) laskelma vesilain 6 luvun 2 §:n mukaisesta hankkeen hyödystä;

6) selvitys vesilain 6 luvun 7 ja 8 §:ssä tarkoitetuista hyödynsaajista;

7) hankkeen kustannusosittelu kiinteistöittäin ja sen perusteella tehty laskelma kustannusten jakamiseksi;

8) ehdotus perattavien ja kaivettavien uomien sekä tehtävien rakennelmien ja laitteiden hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuvien kustannusten jakamisesta, jos näiden kustannusten osittelu poikkeaa hankkeen kustannusosittelun mukaisesta jaosta.

Keskivedenkorkeuden alentamista koskevassa hakemuksessa on lisäksi esitettävä hyötyalueen kartta, johon on merkitty karttakuvioiden tiluslajit, alueen korkeussuhteet, vallitsevan ja hakemuksen mukaisen keskiveden ja ylimmän veden tai keskiyliveden rajat sekä osittelualueiden rajat.

Keskivedenkorkeuden nostamista koskevaan hakemukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty vallitsevan ja hakemuksen mukaisen keskiveden rajat. Kartta on laadittava sellaisessa mittakaavassa, että veden alle jäävät maa-alueet voidaan selvittää kiinteistökohtaisesti.

Vesilain 6 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua rannan pengerrystä tai joen perkausta koskevassa hakemuksessa on esitettävä soveltuvin osin 1 momentissa, 2 momentin 1 kohdassa ja 4—8 kohdassa sekä 3 momentissa tarkoitetut tiedot.

7 §
Säännöstely

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään, vesistön säännöstelyä koskevassa hakemuksessa on esitettävä:

1) selvitys vesistön säännöstelymahdollisuuksista;

2) säännöstelyallasta esittävä, tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laadittu kartta, johon on merkitty rantamaiden korkeussuhteet sekä vallitsevien ja hakemuksen mukaisten ali-, keski- ja ylivedenkorkeuksien rajat;

3) tiedot säännöstelyaltaan tilavuudesta eri vedenkorkeuksien vallitessa;

4) selvitys juoksutettavista virtaamista ja siitä, mihin korkeuksiin vesi eri aikoina enintään nostetaan ja lasketaan, sekä perusteista, joiden mukaan juoksutukset ja säännöstelyrajat on suunniteltu;

5) tiedot vallitsevista vedenkorkeuksista ja virtaamista sekä vedenkorkeuksia ja virtaamia koskevat säännöstelylaskelmat;

6) selvitys säännöstelyn vaikutuksesta vesivoimaan.

8 §
Vesivoimalaitos

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään, voimalaitoksen rakentamista koskevassa hakemuksessa on esitettävä:

1) selvitys käyttöön otettavasta vesivoimasta ja sen omistussuhteista;

2) selvitys muusta kuin käyttöön otettavasta vesivoimasta, johon rakennettavan voimalaitoksen vaikutus ulottuu, ja tarpeelliset tiedot tällaista vesivoimaa hyväkseen käyttävistä voimalaitoksista ja niiden lupapäätöksistä;

3) selvitys juoksutettavista virtaamista ja siitä, mihin korkeuksiin vesi eri aikoina enintään nostetaan ja lasketaan.

9 §
Uiton toimintapaikka

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään, uiton vakinaista toimintapaikkaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä selvitys uiton toimittamisen edellytyksistä siinä vesistön osassa, jonne toimintapaikka on suunniteltu perustettavaksi, siellä olevista toimintapaikoista sekä suunnitellun toimintapaikan merkityksestä toimintapaikkojen muodostaman kokonaisuuden kannalta.

10 §
Yleinen kulkuväylä

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään, yleisen kulkuväylän määräämistä koskevassa hakemuksessa on esitettävä:

1) selvitys vesiliikenteestä, jota väylä tulee palvelemaan, ja väylän tarpeellisuudesta;

2) väylän linjauksen, väyläalueen ja väylätilan osoittava kartta sekä rakennettavasta väylästä pituus- ja poikkileikkauspiirustukset tarpeellisilta kohdin;

3) tiedot väylän kohdalla olevista silloista ja losseista sekä voimansiirto-, tietoliikenne-, puhelin- ja muista johdoista samoin kuin väyläalueella olevista vesi-, viemäri- ja muista putkista;

4) selvitys väylän rakentamistöistä;

5) selvitys väylän merkitsemisestä ja liikenteen mahdollisesti vaatimien turvalaitteiden rakentamisesta.

11 §
Työkohteista sekä rakennelmista ja laitteista laadittavat piirustukset

Alueesta, jolle vesitaloushankkeen toimeenpanemiseksi on tehtävä rakennelmia ja laitteita, sekä muista työkohteista on laadittava asemapiirros tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan.

Rakennelmista ja laitteista laadittaviin piirustuksiin ja selvityksiin on merkittävä rakenteiden päämitoitus ja ne tiedot, jotka ovat tarpeen rakennelmien ja laitteiden kestävyyden ja turvallisuuden sekä 2 §:ssä tarkoitettujen vaikutusten arvioimiseksi. Korkeuslukemat on esitettävä yleisesti käytetyssä korkeusjärjestelmässä.

12 §
Selvitys vedenkorkeuksista ja virtaamista

Vallitsevat vedenkorkeudet ja virtaamat on selvitettävä sellaisessa laajuudessa, joka on tarpeen hankkeen toteuttamisesta vesistössä aiheutuvien muutosten arvioimiseksi, tehtävien rakennelmien ja laitteiden sekä perattavien ja kaivettavien uomien mitoittamiseksi, saatavan hyödyn tai hankkeesta aiheutuvien menetysten arvioimiseksi sekä muiden hanketta koskevien seikkojen selvittämiseksi.

13 §
Uomien pituus- ja poikkileikkauspiirustukset

Perattavista ja kaivettavista uomista sekä niistä uomista, joihin vedenkorkeuden muutokset ulottuvat, on laadittava pituus- ja poikkileikkauspiirustukset siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen vedenkorkeuksien muutosten selvittämiseksi ja poistettavien kaivumaiden määrittämiseksi. Tiedot voidaan esittää myös maanpinnan tai pohjan korkeutta taikka veden syvyyttä osoittavalla kartalla.

Pituusleikkauspiirustukseen on merkittävä maanpinnan korkeus uoman reunalla, tutkimuksen aikainen vedenkorkeus mittauksen ajankohtaa osoittavine päivämäärineen ja pohjan korkeus. Lisäksi pituusleikkauspiirustukseen on merkittävä riittävät tiedot vedenkorkeuksista, uoman yli johtavat sillat ja uoman kohdalla olevat muut rakennelmat ja laitteet sekä tarvittaessa maalajit.

Poikkileikkauspiirustuksesta on käytävä ilmi uoman muoto ja siihen on merkittävä tutkimuksen aikana vallinnut vedenkorkeus ja tarvittaessa maalajit.

Pituus- ja poikkileikkauspiirustuksiin tai niiden asemesta laadittuun karttaan on merkittävä perattavan tai kaivettavan uoman pohjan korkeus ja kaltevuus, poikkileikkauksen muoto, hakemuksen mukaiset vedenkorkeudet sekä tiedot kaivumaiden lajista ja määrästä.

14 §
Selvitys vaikutuksista rakennelmiin ja laitteisiin

Rakennelmasta tai laitteesta, jonka lunastamista, poistamista tai muuttamista hankkeen toteuttaminen edellyttää tai jonka käytölle aiheutuu vahinkoa tai haittaa, on esitettävä sen rakennetta ja korkeusasemaa koskevat tiedot asemapiirroksineen ja piirustuksineen sekä selvitykset suunnitelluista rakennelman tai laitteen muutostöistä.

15 §
Kartta vahinko- ja eräistä muista alueista

Hakijan on laadittava kartta alueesta, jolle hankkeesta aiheutuu vahinkoa, ja alueesta, johon hakija pyytää käyttö- tai lunastusoikeutta. Kartan mittakaavan on oltava 1:1000—1:5000, jos erityistä syytä muunlaisen mittakaavan käyttämiseen ei ole.

Karttaan on merkittävä kuntien, kylien, kiinteistöjen ja muiden maa- ja vesialueiden rekisteriyksiköiden rajat, nimet ja kiinteistötunnukset, rakennusten ja rakennelmien sijainti sekä karttakuvioiden tiluslajit. Karttaan on hankkeen tarkoitus ja sen vaikutukset huomioon ottaen merkittävä riittävät tiedot alueen korkeussuhteista, maaperän maalajeista, maalajikerrosten paksuudesta ja painuvuudesta, painuvien maalajien syvyydestä, vallitsevien ja hakemuksen mukaisten vedenkorkeuksien rajoista sekä käytetystä korkeusjärjestelmästä.

Karttaan on liitettävä rekisteriyksiköittäin laadittu selitelmä, johon on merkitty kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden tiedossa olevat omistajat ja haltijat, karttakuvioiden tiluslajit, pinta-alat ja tarvittaessa niiden korkeusasema.

16 §
Selvitys järjestelyistä rakennusvaiheen aikana

Hakemuksessa on esitettävä selvitys töiden järjestelystä ja toteuttamistavasta rakennusvaiheen aikana vesistön muun käytön turvaamiseksi sekä työn suorittamisesta aiheutuvien menetysten estämiseksi tai vähentämiseksi.

17 §
Hankkeen muuttamista koskeva hakemus

Hankkeen muuttamista koskevassa hakemuksessa on esitettävä tarpeellisilta osin 2—16 §:ssä tarkoitetut tiedot. Hakemuksesta on käytävä ilmi, miten hankkeen vaikutukset muuttuvat aiempaan verrattuna.

18 §
Tutkimuslupaa koskeva hakemus

Vesilain 18 luvun 7 §:ssä tarkoitettua tutkimuslupaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä 1 §:ssä tarkoitetut tiedot, tiedot tutkimukseen tarvittavasta alueesta ja alueen omistajasta tai haltijasta sekä arvio tutkimuksesta alueen omistajalle ja alueen käytölle aiheutuvasta haitasta.

19 §
Kuulutushakemuksen sisältö

Voimalaitoksen rakentamiseen tai vesistön säännöstelyyn osallistumista koskevassa kuulutushakemuksessa on esitettävä:

1) hakijan nimi ja yhteystiedot;

2) yleiskuvaus ja yleiskartta siitä vesistön osasta, jossa hanke on suunniteltu toteutettavaksi;

3) selvitys tarvittavista rakennelmista piirustuksineen ja kartta, johon on merkitty suunniteltujen rakennelmien ja työkohteiden sijainti sekä padotuksen vaikutuspiirissä olevat alueet;

4) laskelma hankkeen hyödyistä sekä arvio hankkeesta aiheutuvista menetyksistä;

5) arvio hankkeen kustannuksista;

6) selvitys juoksutettavista virtaamista ja siitä, mihin korkeuksiin vesi eri aikoina enintään nostetaan ja lasketaan;

7) muut hankkeeseen osallistumista harkittaessa tarpeelliseksi katsottavat tiedot.

Voimalaitoksen rakentamiseen osallistumista koskevassa kuulutushakemuksessa on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, esitettävä selvitys käyttöön otettavasta vesivoimasta ja sen omistussuhteista.

2 luku

Hakemusasioiden käsittely

20 §
Lupahakemusasiakirjat

Lupahakemus ja sen liitteet on toimitettava lupaviranomaiselle kolmena kappaleena. Lupaviranomainen voi pyytää tarvittaessa lisäkappaleita hakemuksesta, jos se on tarpeen asian kuuluttamisen ja lausuntojen pyytämisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä.

Jos hakija ei ole lupaviranomaisen asettamassa määräajassa toimittanut hakemusasiakirjoja riittävän useana kappaleena, lupaviranomainen huolehtii asiakirjojen jäljentämisestä hakijan kustannuksella. Jos kysymyksessä on vaikeasti jäljennettävä kartta tai piirros taikka muu asiakirja, lupaviranomaisen ei tarvitse sitä jäljentää. Tällöin asiakirjaa tiedoksi annettaessa on ilmoitettava, että asiakirja pidetään nähtävänä lupaviranomaisen määräämässä paikassa.

21 §
Lupahakemusta koskeva kuulutus

Sen lisäksi, mitä vesilain 11 luvun 10 §:n 1 momentissa säädetään, lupahakemusta koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi:

1) hakijan nimi ja yhteystiedot;

2) kuvaus hankkeesta;

3) hankkeen sijainti;

4) tiedot hankkeen olennaisista vaikutuksista;

5) tieto hakemusasiakirjojen nähtävilläpidosta;

6) tieto mahdollisesta julkisesta kuulemisesta.

22 §
Päätöksen toimittaminen viranomaisille

Aluehallintoviraston, Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden on lähetettävä vesilain nojalla antamansa päätös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, asianomaisten kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja niille viranomaisille, joille asiasta sen käsittelyn aikana on annettu tieto, sekä Suomen ympäristökeskukselle. Vaasan hallinto-oikeuden on lisäksi lähetettävä päätös aluehallintovirastolle ja korkeimman hallinto-oikeuden Vaasan hallinto-oikeudelle ja aluehallintovirastolle.

23 §
Päätösjäljennöksen toimittaminen kiinteistörekisterin pitäjälle

Aluehallintoviraston on vesilain 17 luvun 6 §:ssä mainitussa tarkoituksessa lähetettävä kiinteistörekisterin pitäjälle jäljennös vesilain 17 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä kiinteistötietojärjestelmään merkittäväksi, kun päätös on saanut lainvoiman tai aluehallintovirasto on vesilain 15 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla saanut tiedon tuomioistuimen lainvoimaisesta ratkaisusta valitusasiassa. Jäljennökseen on liitettävä kartta, johon kysymyksessä oleva alue on merkitty.

3 luku

Ojitus

24 §
Kuivatussyvyys

Viljelysmaan avo-ojituksen kuivatussyvyytenä on 1,2 metriä, kun kuivatuksesta johtuva maan painuminen otetaan huomioon, jos asiasta ei toisin sovita. Kuivatussyvyys voidaan määrätä pienemmäksi, jos maan kuivattaminen edellä mainittuun syvyyteen aiheuttaa ojituksella saavutettavaan hyötyyn verrattuna kohtuuttoman suuria kustannuksia. Peltosalaojitus on määrättävä toteutettavaksi avo-ojitusta suurempaan syvyyteen, jos vähintään puolta ojituksesta saatavaa hyötyä edustavat hyödynsaajat sitä vaativat.

25 §
Kuivatusalueen jakaminen osittelualueisiin

Kuivatusalue on jaettava osittelualueisiin, jos kuivatusalueen muoto, uomaan liittyvät sivuhaarat, jonkin kohdan erityinen toteuttamisvaikeus, kuivatussyvyyden lisäyksen vaatima lisäkustannus tai muu näihin verrattava syy aiheuttaa sen, että kuivatusalueen jonkin osan kuivattamisen arvioidaan tulevan kalliimmaksi kuin tämän osan kuivattaminen erillisenä. Osittelualueisiin jakamisen seurauksena minkään kuivatusalueen osan osuus ojituskustannuksista ei saa tulla suuremmaksi kuin tämän osan kuivattaminen erillisenä hankkeena.

26 §
Ojitussuunnitelman sisältö

Ojitussuunnitelmassa on tarpeellisessa laajuudessa esitettävä:

1) kuivatettavan alueen sijainnin osoittava kartta ja valuma-aluekartta;

2) selvitys kuivatettavasta alueesta ja alueen kuivattamiseksi aikaisemmin suoritetuista toimenpiteistä sekä suunnitellun ojituksen tarkoituksesta;

3) selvitys suoritettavista toimenpiteistä, suunnitelman mukaisista tulevista vedenkorkeuksista sekä pituus- ja poikkileikkauspiirustukset kaivettavista ja perattavista uomista;

4) selvitys ojitettavan alueen maalajeista ja happamien sulfaattimaiden esiintymisestä;

5) selvitys perattavien uomien luonnontilaisuudesta;

6) kartta-aineistoon perustuva, tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laadittu kartta ojituksen hyötyalueesta;

7) selvitys ojituksen vaikutuksista alapuoliseen vesistöön ja sen käyttöön sekä kalastoon ja kalastukseen sekä pohjavesiolosuhteisiin;

8) selvitys ojituksen vuoksi tarpeellisista siltoja, rumpuja sekä muita rakennelmia ja laitteita koskevista muutostöistä;

9) ehdotus toimenpiteiksi ojituksesta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen estämiseksi tai vähentämiseksi;

10) selvitys kaivumassojen sijoittelusta sekä kartta läjitysalueista;

11) ojituksen kustannusarvio;

12) arvio ojituksella saatavasta hyödystä;

13) ojituksen kustannusosittelu, johon on osittelualueiden mukaan ryhmiteltynä merkitty kylittäin kiinteistöjen nimet, kiinteistötunnukset ja omistajat, muut rekisteriyksiköt, rekisteriyksiköittäin karttakuvioiden tiluslaji ja pinta-ala sekä rekisteriyksiköille koituva hyöty ja sen perusteella tehty laskelma kustannusten jakamiseksi;

14) ehdotus perattavien ja kaivettavien uomien sekä tehtävien rakennelmien ja laitteiden hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuvien kustannusten jakamisesta, milloin näiden kustannusten osittelu poikkeaa ojituksen kustannusosittelun mukaisesta jaosta.

Vesilain 5 luvun 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua ojitusta koskevassa ojitussuunnitelmassa on oltava:

1) selvitys kaivettavasta uomasta tai uomassa suoritettavasta perkauksesta kysymyksessä olevan tien, rautatien, kaapelin taikka kaasu- tai muun putken kohdalla;

2) selvitys sillan tai rummun aukon suuruudesta ja niiden perustamissyvyydestä mitoitusta koskevine laskelmineen; sekä

3) selvitys ojituskustannuksista ja ojituksesta saatavasta hyödystä.

27 §
Ojituksen hyötyalueen kartta

Edellä 26 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun karttaan on merkittävä tarpeellisessa laajuudessa:

1) kuntien, kylien ja kiinteistöjen tai muiden rekisteriyksiköiden rajat sekä nimet ja kiinteistötunnukset;

2) karttakuvioiden tiluslajit;

3) tiedot alueen korkeussuhteista ja korkeusjärjestelmästä;

4) tiedot painuvien maalajien syvyydestä;

5) vallitsevan ja suunnitelman mukaisen ylimmän veden tai keskiyliveden rajat;

6) kuivatusalueen ja sen osittelualueiden rajat;

7) perattavien ja kaivettavien uomien sekä tehtävien rakennelmien ja laitteiden sijainti.

28 §
Ojitustoimituksen toimitusmies

Ojitustoimituksen toimitusmiehellä on oltava tehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävät tiedot ja sellainen käytännön kokemus ojitusasioista, jota tehtävän suorittaminen edellyttää.

29 §
Ojaa, putkiojaa tai veden johtamista koskeva hakemus

Ojan tai putkiojan tekemistä, muuttamista ja kunnossapitoa sekä veden johtamista toisen ojaan koskevassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävässä hakemuksessa on esitettävä selvitys ojan, putkiojan tai johdettavan veden kulkusuunnasta, laskukohdasta ja suuruudesta, johdettavan veden määrästä ja koostumuksesta sekä muut asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

30 §
Vähäistä vesitaloushanketta koskeva ilmoitus

Sen lisäksi, mitä vesilain 2 luvun 15 §:n 2 momentissa säädetään, mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua hanketta koskevassa ilmoituksessa on esitettävä:

1) hankkeesta vastaavan nimi ja yhteystiedot;

2) hankkeen sijainti;

3) selvitys hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä;

4) hankkeen toteuttamisen ajankohta ja kesto.

Vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä koskevassa ilmoituksessa on esitettävä tiedot ruoppausmassan määrästä ja laadusta, ruopattavasta alueesta ja ruoppausmassojen sijoittamisesta sekä vesilain 2 luvun 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vesialueen omistajasta ja omistajalle tehtävästä ilmoituksesta. Maa-aineksen ottamista vesistön pohjasta koskevassa ilmoituksessa on esitettävä tiedot otettavan maa-aineksen määrästä ja laadusta. Pinta- ja pohjaveden ottamista koskevassa ilmoituksessa on esitettävä otettavan veden määrä.

Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty hankkeen sekä 2 momentissa tarkoitetun ruoppausmassojen läjitysalueen sijainti.

31 §
Ojitusta koskeva ilmoitus

Sen lisäksi, mitä vesilain 5 luvun 6 §:ssä säädetään, mainitussa pykälässä tarkoitetusta ojituksesta tehtävässä ilmoituksessa on esitettävä:

1) yleiskuvaus kuivatettavasta alueesta;

2) selvitys alueen kuivattamiseksi aikaisemmin suoritetuista toimenpiteistä;

3) selvitys perattavista ja kaivettavista uomista, vesiensuojelurakenteista ja muista suunnitelluista toimenpiteistä niiden sijaintia osoittavine karttoineen;

4) hankkeen toteuttamisen ajankohta ja kesto.

32 §
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkittävät tiedot

Vesilain 18 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista päätöksistä merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään seuraavat tiedot tarpeellisin osin:

1) tiedot päätöksen yksilöimiseksi;

2) hankkeesta vastaavan nimi ja yhteystiedot;

3) asian laadun mukainen luokitus;

4) päätöksen sisältö;

5) hankkeen sijaintikunta ja vesistöalue;

6) päätöksen liittyminen muihin päätöksiin;

7) tiedot muutoksenhausta ja muutoksenhakuasteiden ratkaisuista.

Vesilain 2 luvun 15 §:ssä ja 5 luvun 6 §:ssä tarkoitetuista ilmoituksista tietojärjestelmään merkitään tiedot hankkeesta vastaavasta ja hankkeen sijainnista. Pinta- tai pohjaveden ottamista koskevasta ilmoituksesta tietojärjestelmään merkitään lisäksi tiedot vedenoton tarkoituksesta ja otettavan veden määrästä.

33 §
Vesiyhteisörekisteriin merkittävät tiedot

Vesioikeudellisesta yhteisöstä merkitään perustietoina vesilain 12 luvun 6 §:ssä tarkoitettuun vesiyhteisörekisteriin:

1) vesioikeudellisen yhteisön nimi ja yhteystiedot sekä kotipaikkana oleva kunta;

2) vesioikeudellisen yhteisön tarkoitus;

3) tiedot vesioikeudellisen yhteisön perustamisesta ja purkautumisesta.

34 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan vesiasetus (282/1962).

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Jari Salila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.