1540/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan presidentin asetus eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaan liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Ahvenanmaan valtionvirasto ja Elintarviketurvallisuusvirasto vastaavat Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 30 §:n 8 kohdan nojalla kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaan liittyvistä eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevista hallintotehtävistä siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Ahvenanmaan valtionviraston tehtävät

Ahvenanmaan valtionvirasto suorittaa maakunnassa paikalla tehtävät tarkastukset siten kuin eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa (238/2010) sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 artiklassa 22 säädetään.

3 §
Elintarviketurvallisuusviraston tehtävät

Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa maakunnassa tarkastettavien maatilojen otoksen valinnasta siten kuin eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1122/2009 artiklassa 50 ja 51 säädetään.

4 §
Kustannusten jako

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetuista hallintotehtävistä johtuvista kustannuksista vastaa maakunta sen mukaan kuin Ahvenanmaan maakunnan hallitus sekä Ahvenanmaan valtionvirasto ja Elintarviketurvallisuusvirasto erikseen sopivat.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.