1538/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun lain (897/2009) 25 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Omakustannusarvoa alempana perittävät maksut

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 § 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perii omakustannusarvoa alemman maksun ovat:

1) seuraavat ympäristösuojelulain (86/2000) mukaiset suoritteet:

a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely;

b) poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

c) pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

d) tarkkailusuunnitelman ja sen muutoksen hyväksyminen;

e) muun kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu ympäristösuojelulain 105 §:n mukainen hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana;

2) seuraavat luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset:

a) poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta;

b) poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta;

c) poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta;

d) poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä;

e) lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen taikka myytäväksi tai vaihdettavaksi tarjoamiseen;

f) muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa;

luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin ja opetustarkoituksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia.

3) seuraavat muut ympäristöpäätökset ja -suoritteet:

a) jätelain (1072/1993), jäljempänä vuoden 1993 jätelaki, nojalla jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen käsittely tai jätelain (646/2011) jäljempänä vuoden 2011 jätelaki, nojalla tehtävä päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä;

b) vuoden 1993 jätelain nojalla tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely;

c) vesilain (587/2011) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen;

d) padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio;

e) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös;

f) yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen;

g) maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielteinen päätös

h) vesiliikennelain (463/1996) 15 ja

16 §:ssä tarkoitettu kielteinen päätös;

i) tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely;

j) pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely, jos se kestää vähintään 2 ja enintään 4 tuntia;

k) tiedon merkitseminen ympäristösuojelun tietojärjestelmään.

4) seuraavat liikennesuoritteet:

a) lupa suorittaa maantielain (503/2005) 42 §:n mukaisia töitä tiealueella;

b) lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite;

c) liittymälupa;

d) kielteinen lupapäätös liikennettä koskevassa asiassa.

5) seuraavat muut suoritteet:

kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös on maksullinen. Jos päätöstä muutetaan oikaisua vaativan eduksi, maksua ei peritä.

4 §
Suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) hallinnossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden, psykologisten testien ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille;

2) toimeksiantoon perustuvat hankintapalvelut sekä tutkimus- ja tilastopalvelut;

3) tienkäyttäjien erikoispalvelut;

4) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen, lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

5) toimeksiantoon perustuvat neuvonta-, koulutus-, kuntoutus-, konsultointi- ja muut kehittämispalvelut;

6) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

7) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet, tutkimukset, selvitykset, tilastopalvelut ja kustannuspalvelut lukuun ottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat hallinnon maksutonta toimintaa;

8) henkilöstön käyttö hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksutonta toimintaa;

9) kirjasto- ja tietopalvelut;

10) ulkopuolisten ilmoitukset julkaisuissa;

11) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen;

12) muut kuin julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 4 luvun 3 §:ssä mainitut henkilöstön rekrytointiin, vähentämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät erityispalvelut;

13) henkilöstövuokraus;

14) tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen ja tietojärjestelmien suorakäyttö lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

15) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan;

16) hydrometriset mittaukset;

17) laitteiden ja tavaroiden valmistus;

18) korjaamo- ja kuljetuspalvelut;

19) suunnittelu- ja rakentamispalvelut;

20) siltojen ja rumpujen aukkojen mitoitukseen liittyvät tai muut asiantuntijalausunnot;

21) pohjavesiselvitykset;

22) tilauksesta tehdyt kiinteistöjen ja kalatalouden arviointitehtävät;

23) tietoaineistot, niihin perustuvat tietotuotteet ja tietopalvelut;

24) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on keskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai työ- ja elinkeinotoimisto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Jätelain (646/2011) mukaisiin suoritteisiin sovelletaan tätä asetusta 1 päivästä toukokuuta 2012 lukien.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevassa asiassa suoritteesta peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen asetuksen voimaatuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

MAKSUTAULUKKO

A. Ympäristötehtävien suoritteet euroa
Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset päätökset*
*Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely 520
*Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely 520
*Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely 50 euroa/h
*Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen 50 euroa/h
*Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu ympäristönsuojelulain 105 §:n mukainen hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana 520
Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset*
*Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta 260
*Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta 260
*Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta 260
*Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä 110
*Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen 110
*Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa 110
Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia.
Muut ympäristöpäätökset ja -suoritteet
*Vuoden 1993 jätelain nojalla tehty toiminnan hyväksyminen jätetiedostoon 160
*Vuoden 2011 jätelain nojalla tehtävä päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä
- päätös uudesta toiminnasta 540
- päätöksen muuttaminen tai tarkistaminen 270
- muutoin kuin päätöksen yhteydessä annettu ote jätehuoltorekisteristä 50
*Vuoden 1993 jätelain nojalla tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely
-* tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon 520
-* päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajatiedostoon 6 420
-* päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajatiedostoon
-* yksittäinen tuottaja 640
-* tuottajayhteisö tai vuoden 1993 jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely 6 420
*Muutoin kuin tuottajatiedostoon hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä annettu ote tuottajatiedostosta 60
*Vuoden 2011 jätelain nojalla tehty päätös tuottajarekisteriin hyväksymisestä
- päätös tuottajan hyväksymisestä tuottajarekisteriin 520
- päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajarekisteriin 6 420
- päätös usean tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 6 420
- päätös yksittäisen tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 640
Vuoden 2011 jätelain nojalla tehty päätös juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluvien pakkausten merkintävelvollisuudesta poikkeamisesta 1 280
*Muutoin kuin tuottajarekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjälle annettu ote tuottajarekisteristä 65
Vuoden 2011 jätelain 152 § 6 momentin nojalla tehdyn hyväksymispäätöksen (uudelleenrekisteröinti) maksua voidaan alentaa 50 %, jos työmäärä on tavanomaista merkittävästi vähäisempi 50 euroa/h
*Vesilain (587/2011) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen
*Padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio 110
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös
- poikkeamisen myöntäminen 470
-* poikkeamisen epääminen 230
*Yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen 140
Maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia
- myönteinen päätös 520
-* kielteinen päätös 260
Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus
- myönteinen päätös 520
-* kielteinen päätös 260
Muut ympäristötehtävien suoritteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994; YVA-laki) tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta, kun hanke tai sen vaikutukset ulottuvat
- yhden kunnan alueelle 5 140
- 2—5 kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 1 280
- kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 520
- maksu voi kuitenkin olla enintään 27 540
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta, kun hanke tai sen vaikutukset ulottuvat
- yhden kunnan alueelle 7 600
- 2—5 kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 1 280
- kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 520
- maksu voi kuitenkin olla enintään 30 000
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitseminen 140
*Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely
-* yksittäinen tuottaja, kun tuottajan liikevaihto on
- alle 100 000 euroa 120
- 100 000 -1 000 000 euroa 240
- 1 000 001 -10 000 000 euroa 350
- yli 10 000 000 euroa  470
-* tuottajayhteisöt (20–30 h) 1 280
-* juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät
-* yksittäinen tuottaja (4-6 h) 260
-* tuottajayhteisö tai vuoden 1993 jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely (20-30h) 1 280
*Pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely (2-4 h) 160
Tuottajavastuista jätehuoltoa ja pakkauksia koskevien seurantatietojen käsittelystä peritään maksu 50 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 50 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.
B Liikennesuoritteet
*Lupa suorittaa maantielain 42 §:n mukaisia töitä tiealueella 180
*Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteenohjauslaite
- palvelukohteiden viitoitus 200
- muut liikenteenohjauslaitteet 100
Lupa maanteiden erikoiskäyttöön 100
Kelirikkoajan poikkeuslupa 100
*Liittymäluvat
- asunto-, loma-asunto-, maa- ja metsätalousliittymät 110
- elinkeinonharjoittajan liittymä 230
- moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta 110
Maantielain 47 §:n mukaiset poikkeamispäätökset
- rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle 100
- tienvarsimainonnan poikkeuslupa 330
Erikoiskuljetusluvat kun ylitetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20, 21, 23 ja 30 b–30 e §:n massa-arvot
- massa enintään 90 tonnia 90
- massa yli 90 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia 200
- massa yli 200 tonnia 460
- kun ajoneuvolle yleisesti tiellä sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä 90
- muut luvat 40
- lisäreitti tai ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta puolet lupamaksusta
- lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 340
*Kielteinen päätös liikennettä koskevista luvista 30
Ajoneuvon siirto
Henkilöautot ja pakettiautot
- siirto varastoon 200
- lähisiirto 100
Kuorma-autot ja muut raskaat ajoneuvot1
- siirto varastoon 80
- lähisiirto 80
Joukkoliikennelupa 220
Joukkoliikenneluvan muutos 140
Joukkoliikenteen yhteisölupa 220
Joukkoliikenteen yhteisöluvan jäljennös 50
Taksilupa 320
Taksiluvan uudistaminen 320
Taksiluvan muutos 240
Taksiluvan pienehkö muutos 90
Ajovuorojärjestys 45/75
Tavaraliikennelupa(kotimaa) 190
Tavaraliikenteen yhteisölupa 190
Tavaraliikenneluvan muutos 90
Tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennös 190
Lupa kadonneen tilalle 90
Kuljettajatodistus 45
Reittiliikennelupa 320
Reittiliikenneluvan muutos 240
Kutsujoukkoliikennelupa 320
Kutsujoukkoliikenneluvan muutos 240
EU-linjaliikennelupa 320
EU-linjaliikenneluvan jäljennös 50
Etuajo-oikeus lautalle 90
-lisäpäätös 30
Tilapäinen etuajo-oikeus 40
C. Muut suoritteet
Päätös työnteon hyväksymisestä 22
Todistus palkkaturvarekisteristä 32
*Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta 50
Kalastuslain (286/1982) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös ja lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1086/1998) 7 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa; 100
Kalastuslain 11 §:ssä tarkoitettu rajoittamis- tai kieltopäätös 320
Kalastuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu kotitarve- ja virkistyskalastuslupa 11
Kalastusasetuksen (1116/1982) 47 §:n 3 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojan merkki sekä kalastuksenvalvojan tunnuskortti 6
Suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva 100
Porotalouslain (161/1990) ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa 75
Lisäksi keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (50 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:
1) perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto;
2) kalastuslain 121 §:ssä tarkoitettu istutuslupapäätös;
3) kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (470/2008) 20 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupapäätös;
4) kalastuslain 25 §:n 3 momentissa, 37 §:n 1 momentissa ja 38 §:ssä tarkoitetut lupapäätökset; sekä
5) vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen lupaan liittyvien kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio.
Edellä mainitun ajankäyttöön perustuvan maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.
Todistukset ja otteet
Diaaritodistus tai -ote 30 euroa
Lainvoimaisuustodistus 55 euroa
Toimitusmaksu 5 euroa/ lähetys
Asiakirjan oikeaksi todistaminen 5 euroa/ asiakirja

*varustetut suoritteet ovat valtion maksuperustelain 6 § 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa alempi kiinteä maksu.

1 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.