1523/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain (1262/1993) 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 momentti, 5 §:n 3 momentti ja 8 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti laissa 979/2006 sekä 2 §:n 2 momentti, 5 §:n 3 momentti ja 8 §:n 2 momentti laissa 749/2008, seuraavasti:

1 §
Lain tarkoitus ja alueellinen soveltaminen

Kehitysalueella tarkoitetaan tässä laissa alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) nojalla valtioneuvoston määräämää kehitysalueen I tukialuetta.

2 §
Veronhuojennukseen oikeuttavat investoinnit

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavaan pieneen tai keskisuureen yritykseen, joka verovuosien 1998—2013 aikana tekee tarkoitetun investoinnin. Käyttöomaisuuden hankintamenosta saadaan tehdä 5 §:ssä tarkoitettu korotettu poisto, jos yritys on verovuoden päättyessä pieni tai keskisuuri yritys. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta, jos yrityksen toimialana on:

1) maataloustuotteiden jalostus;

2) teräksen tai teräsputkien valmistus;

3) tekokuitujen valmistus;

4) autojen tai auton osien valmistus;

5) laivojen valmistus tai korjaus; taikka

6) kivi- tai ruskohiilen kaivuu.


5 §
Korotettu poisto

Edellä 1 momenttia ei sovelleta, jos Euroopan komissio on tehnyt päätöksen Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen takaisinperimisestä ja sen nojalla verovelvolliselle on annettu eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettu tuen takaisinperintämääräys, jota verovelvollinen ei ole noudattanut neljän kuukauden kuluessa komission päätöksen antamisesta.

8 §
Voimaantulo

Lakia sovelletaan verovuosilta 1994—2016 toimitettavissa verotuksissa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 50/2011
HE 130/2011
VaVM 23/2011
EV 104/2011

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.