1504/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 2 §:n 18 ja 19 kohta sekä 14 e §:n 2 momentin 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 18 kohta laissa 543/2004, 2 §:n 19 kohta laissa 55/2002 sekä 14 e §:n 2 momentin 2 kohta laissa 1138/2010, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1679/2009 ja 1138/2010, uusi 5 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa tarkoitetaan:


18) luokituslaitosasetuksella alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 391/2009;

19) hyväksytyllä laitoksella luokituslaitosta tai muuta yksityistä elintä, joka hoitaa lakisääteisiä tehtäviä lippuvaltion viranomaisten puolesta;


3 §
Muu lainsäädäntö

Sellaisista laivavarusteista, joiden vaatimustenmukaisuuden  varmistamisesta  on sovittu kansainvälisesti, säädetään laivavarustelaissa (1503/2011).

14 e §
Aluksen satamaan pääsyn epääminen kolmannen kerran

Valvontaviranomaisen on aluksen omistajan tai laivanisännän hakemuksesta kumottava 1 momentissa tarkoitettu epäämismääräys aikaisintaan 24 kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta, jos aluksen omistaja tai laivanisäntä esittää todisteet siitä, että:


2) aluksella on Euroopan unionin jäsenvaltion tai Pariisin pöytäkirjan allekirjoittajavaltion toimivaltaisen viranomaisen tai luokituslaitosasetuksen mukaisesti hyväksytyn laitoksen antamat lakisääteiset todistuskirjat ja luokitustodistukset;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 83/201
LiVM 10/2011
EV 60/2011

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.