1502/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä

niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (866/2008) liite II ja III, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 498/2011,

muutetaan 4, 11, 12 ja 21 §, sellaisina kuin niistä ovat 4, 11 ja 12 § asetuksessa 498/2011, sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a ja 11 b § seuraavasti:

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) nautaeläimillä kotieläiminä pidettäviä nautaeläimiä (Bos taurus) mukaan lukien biisonit (Bison sp.) ja puhvelit (Bubalus sp.) sekä näiden lajien risteytysten jälkeläiset;

2) sioilla kotieläiminä pidettäviä sikoja (Sus scrofa) mukaan lukien tarhatut villisiat;

3) lampailla ja vuohilla kotieläiminä pidettäviä lampaita (Ovis aries) ja vuohia (Capra hircus);

4) hevoseläimillä hevosen- tai aasinsukuisia eläimiä tai näiden lajien risteytysten jälkeläisiä;

5) muilla sorkka- ja kavioeläimillä sekä norsueläimillä eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2004/68/EY liitteessä I lueteltuja sorkkaeläinten (Artiodactyla), kavioeläinten (Perissodactyla) ja norsueläinten (Proboscidae) lahkoon kuuluvia eläimiä lukuun ottamatta edellä 1—4 kohdassa tarkoitettuja sorkka- ja kavioeläimiä;

6) muilla märehtijöillä 5 kohdassa tarkoitettuja sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvia märehtijöitä;

7) kamelieläimillä sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvia Camelidae -heimon eläimiä;

8) tuotantoeläimillä tuotantoeläimiä siten kuin ne on määritelty eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) 4 §:n 7 kohdassa;

9) hyväksytyllä yhteisöllä, laitoksella tai keskuksella eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1002/2010) 11 §:n mukaisesti hyväksyttyä eläintarhaa tai koe-eläinlaitosta;

10) lemmikkieläimillä lemmikkieläimiä siten kuin ne on määritelty lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003, jäljempänä lemmikkieläinasetus, 3 artiklan a kohdassa, ja joita tuodaan Euroopan unionin alueelle kerralla yhteensä enintään viisi yksilöä;

11) lemmikkieläinpassilla mallitodistuksen vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten annetun komission päätöksen 2003/803/EY mukaista asiakirjaa;

12) kaloilla yläluokkiin Agnatha ja Gnathostomata kuuluvia kaloja;

13) äyriäisillä alajaksoon Crustacea kuuluvia vedessä eläviä äyriäisiä;

14) nilviäisillä pääjaksoon Mollusca kuuluvia vedessä eläviä simpukoita, kotiloita ja pääjalkaisia;

15) vesiviljelyeläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita kasvatetaan viljelylaitoksessa tai jotka ovat peräisin viljelylaitoksesta, mukaan lukien merestä tai vesistöistä pyydystetyt elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi viljelylaitokseen;

16) koristevesieläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita pidetään tai kasvatetaan tai jotka saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;

17) luonnonvaraisilla vesieläimillä muita eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä kuin vesiviljelyeläimiä ja koristevesieläimiä;

18) suljetulla koristetilalla suljettua koristetilaa siten kuin se on määritelty neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi annetun komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 2 artiklan a kohdassa;

19) avoimella koristetilalla tilaa siten kuin se on määritelty komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 2 artiklan b kohdassa;

20) sukusoluilla munasoluja ja spermaa sekä kalojen, äyriäisten ja nilviäisten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä taikka maitia;

21) alkioilla nisäkkäiden varhaisia kehitysasteita, jotka ovat siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;

22) tuontierällä eläviä eläimiä sekä niiden alkioita tai sukusoluja, jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta ja joilla on yhteinen eläinlääkärintodistus tai muu alkuperän osoittava asiakirja;

23) virkaeläinlääkärillä läänin- tai kunnaneläinlääkäriä tai kolmannen maan toimivaltaisen keskusviranomaisen nimeämää eläinlääkäriä;

24) valtuutetulla eläinlääkärillä eläinlääkäriä, jolle Elintarviketurvallisuusvirasto on antanut tehtäväksi eräiden tässä asetuksessa tarkoitettujen tarkastusten ja toimenpiteiden suorittamisen;

25) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin alueelle;

26) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan unionin alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan;

27) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa elävät eläimet sekä niiden sukusolut ja alkiot on tuotettu;

28) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa eläinten mukana oleva muu asiakirja on myönnetty;

29) unionilla Euroopan unionia;

30) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

31) komissiolla Euroopan komissiota;

32) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa; sekä

33) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

Viitattaessa tässä asetuksessa unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

11 §
Lemmikkieläinten yleiset tuontivaatimukset

Lemmikkieläinasetuksessa säädetään niistä kolmansista maista, joista lemmikkieläinten tuonti on sallittua, lemmikkieläinten tuontiin sovellettavista vaatimuksista sekä vaatimuksesta tuoda lemmikkieläimet hyväksyttyjen saapumispaikkojen kautta.

11 a §
Lemmikkieläiminä tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuontivaatimukset

Lemmikkieläiminä tuotavia koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä saadaan tuoda:

1) niistä kolmansista maista, jotka mainitaan lemmikkieläinasetuksen liitteen II osan B jaksossa 2 tai osassa C; sekä

2) muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista kolmansista maista.

Tuotavien eläinten on täytettävä sellaisten kolmansien maiden ja alueiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin on sallittu, sekä kyseisten eläinten tuonnissa ja muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin käytettävistä todistusmalleista annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/874/EU liitteen II mukaisen eläinlääkärintodistuksen ehdot sen mukaisesti tuodaanko eläimet unionin alueelle 1 momentin 1 vai 2 kohdan tarkoittamista maista tai näiden maiden kautta. Eläinten mukana on oltava mainitun liitteen II mallin mukainen, virkaeläinlääkärin myöntämä eläinlääkärintodistus.

Lemmikkieläinpassin käyttämisestä komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/874/EU liitteen II mukaisen eläinlääkärintodistuksen sijaan säädetään lemmikkieläinasetuksen 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa. Lemmikkieläinpassin merkintöjen tulee vastata mainitun liitteen II mukaisen eläinlääkärintodistuksen ehtoja.

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen Suomeen saadaan tuoda alle kolmen kuukauden ikäisiä lemmikkieläiminä tuotavia koiran- ja kissanpentuja, joita ei ole rokotettu raivotautia vastaan, jos ne täyttävät lemmikkieläinasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa säädetyt vähimmäisvaatimukset. Mainittuja eläimiä saadaan tuoda vain niistä lemmikkieläinasetuksen liitteen II osassa B tai C mainituista kolmansista maista, jotka ovat kansainvälisen eläintautijärjestön (OIE) standardien mukaisesti raivotautivapaita maita. Alle kolmen kuukauden ikäisten raivotautia vastaan rokottamattomien lemmikkieläiminä tuotujen koiran- ja kissanpentujen kuljettaminen tuonnin jälkeen toiseen jäsenvaltioon on sallittua vain kolmansista maista yhteisöön tapahtuvia koiran- ja kissanpentujen muita kuin kaupallisia kuljetuksia koskevien edellytysten vahvistamisesta annetun komission päätöksen 2004/839/EY 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Koiriin, kissoihin, hillereihin tai fretteihin sovelletaan 11 b §:ssä säädettyjä tuontivaatimuksia, jos tuotavien lemmikkieläinten yhteismäärä on enemmän kuin viisi yksilöä.

11 b §
Muiden kuin lemmikkieläiminä tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuontivaatimukset

Muiden kuin lemmikkieläiminä tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuonnin on täytettävä vähintään lemmikkieläinasetuksessa säädetyt vaatimukset.

Muita kuin lemmikkieläiminä tuotavia koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä saadaan tuoda:

1) niistä kolmansista maista, jotka mainitaan lemmikkieläinasetuksen liitteen II osan B jaksossa 2 tai osassa C; sekä

2) niistä kolmansista maista, jotka mainitaan komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1.

Eläinten on täytettävä komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/874/EU liitteen I mallin mukaisen eläinlääkärintodistuksen ehdot sen mukaisesti tuodaanko eläimet unionin alueelle 2 momentin 1 vai 2 kohdan tarkoittamista maista tai näiden maiden kautta. Eläinten mukana on oltava mainitun liitteen I mallin mukainen, virkaeläinlääkärin myöntämä eläinlääkärintodistus.

Lemmikkieläinpassin käyttämisestä komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/874/EU liitteen I mukaisen eläinlääkärintodistuksen sijaan säädetään lemmikkieläinasetuksen 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa. Lemmikkieläinpassin merkintöjen tulee vastata mainitun liitteen I mukaisen eläinlääkärintodistuksen ehtoja.

Edellä 2 ja 3 momenteissa säädetystä poiketen saadaan hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin ja keskuksiin tuoda koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä vain 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista kolmansista maista. Eläinten mukana on oltava neuvoston direktiivin 92/65/ETY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse kissojen, koirien, hillerien ja frettien maahantuontia hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin ja keskuksiin koskevista edellytyksistä annetun komission päätöksen 2005/64/EY liitteen mukainen eläinlääkärintodistus.

12 §
Koirien tuontia koskevat erityisvaatimukset

Unionin alueelle tuotaville koirille annettavasta lääkityksestä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1152/2011. Lääkitys on annettava kolmannessa maassa ennen koiran tuontia Suomeen.

Sen lisäksi, mitä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 7 artiklassa säädetään, sovelletaan mainitun asetuksen 8 artiklan 1 a kohdan mukaista poikkeusta tuotaessa Suomeen koiria lemmikkieläinasetuksen liitteen II osan B jaksossa 2 mainituista kolmansista maista, jotka ovat ilmoittaneet komissiolle ja jäsenvaltioille käyttävänsä lemmikkieläinpassia eläinlääkärintodistuksen sijaan. 

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 8 artiklan 1 a kohdan mukaista poikkeusta sovelletaan myös tuotaessa jäsenvaltiosta tai 2 momentissa tarkoitetusta kolmannesta maasta peräisin oleva koira Suomeen unionin alueelta tapahtuneen väliaikaisen poistumisen jälkeen. Mainitun asetuksen 8 artiklan 1 a kohdan mukainen säännöllinen lääkitys ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan on tällöin annettava jäsenvaltiossa tai 2 momentissa tarkoitetussa kolmannessa maassa.

Sovellettaessa 2 ja 3 momentissa tarkoitettua komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 8 artiklan 1 a kohdan mukaista poikkeusta on koiran mukana oltava lemmikkieläinpassi, jossa todennetaan tuontiehtojen täyttyminen.

21 §
Nautaeläinten sukusolujen tuontivaatimukset

Nautaeläinten spermaa saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista, jotka mainitaan naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonnista unioniin annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU liitteessä I. Nautaeläinten sperman on oltava peräisin eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa annetun neuvoston direktiivin 88/407/ETY 9 artiklan 2 kohdan tarkoittamalta keinosiemennysasemalta tai sperman varastointiasemalta. Nautaeläinten sperman tuontierän mukana on oltava komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU liitteen II osan 1 jakson A, B tai C mukainen eläinlääkärintodistus, joka on täytetty mainitun liitteen osan 2 ehtojen mukaisesti. Nautaeläinten sperma on tuotava unionin alueelle suljetuissa ja sinetöidyissä säiliöissä, joissa ei samaan aikaan saa kuljettaa spermaa, jota ei ole tarkoitettu tuotavaksi unionin alueelle tai jonka terveydentila on heikompi.

Nautaeläinten munasoluja saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Sen estämättä, mitä 11 a §:n 2 momentissa ja 11 b §:n 3 momentissa säädetään, saadaan 30 päivään kesäkuuta 2012 asti tuoda unionin alueelle:

1) lemmikkieläiminä tuotavia koiria, kissoja, frettejä ja hillereitä, joiden mukana on terveystodistuksen mallin vahvistamisesta koirien, kissojen, hillerien ja frettien kolmansista maista yhteisöön tulevia muita kuin kaupallisia kuljetuksia varten annetun komission päätöksen 2004/824/EY liitteen mallin mukainen, viimeistään 29 päivänä helmikuuta 2012 myönnetty eläinlääkärintodistus; sekä

2) muina kuin lemmikkieläiminä tuotavia koiria, kissoja, frettejä ja hillereitä, joiden mukana on terveystodistuksen mallin vahvistamisesta kaupankäyntitarkoituksessa tapahtuvaa koirien, kissojen, hillerien ja frettien yhteisöön tuomista varten annetun komission päätöksen 2004/595/EY liitteen mallin mukainen, viimeistään 29 päivänä helmikuuta 2012 myönnetty eläinlääkärintodistus. 

Komission täytäntöönpanopäätös 2011/874/EU (32011D0874); EUVL N:o L 343, 23.12.2011, s. 65
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011 (32011R1152); EUVL N:o L 296, 15.11.2011, s. 6
Komission täytäntöönpanopäätös 2011/630/EU (32011D0630); EUVL N:o L 247, 24.9.2011, s. 32

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.