1423/2011

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Laki taksiliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan taksiliikennelain (217/2007) 10 §:n 3—5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 482/2009,

muutetaan 2 §:n 6 kohta, 6 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta, 11 §:n 2 ja 3 momentti, 12 §:n 3 momentti, 15 §:n 3 momentti ja 22 §:n 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 12 §:n 3 momentti, 15 §:n 3 momentti ja 22 §:n 4 momentti laissa 1314/2009, sekä

lisätään lakiin uusi 10 a ja 10 b § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


6) kaluston esteettömyyttä koskevilla vaatimuksilla vaatimuksia, jotka invataksin ja esteettömän taksiauton tulee täyttää siten kuin erikseen säädetään;


6 §
Taksiluvan myöntämisen edellytykset

Jollei 19 §:stä muuta johdu, taksilupa myönnetään hakijalle:

1) joka on täysi-ikäinen ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 18 §:n nojalla rajoitettu ja jolla ei ole saman lain 8 §:n 1 momentin nojalla määrättyä edunvalvojaa;


4) jolla on yhteensä vähintään kuuden kuukauden kokemus taksinkuljettajana;


10 a §
Taksiluvan hakijoiden keskinäinen etusijajärjestys

Myönnettäessä taksilupia 6 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttäville hakijoille on noudatettava luvanhakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä siten kuin tässä pykälässä säädetään.

Lupa myönnetään ensisijaisesti hakijalle, joka hakee lupaa kuntaa pienemmälle asemapaikalle, jos asemapaikan etäisyys kuntakeskuksesta on vähintään 20 kilometriä eikä asemapaikalla ole voimassa olevia taksilupia. Tätä säännöstä ei sovelleta Helsingin, Vantaan, Espoon, Kauniaisten, Turun, Tampereen tai Oulun kaupunkien alueelle haettuun lupaan.

Muuten luvat myönnetään ensisijaisesti sen mukaan, kuinka pitkä työkokemus hakijalla tai liikenteestä vastaavalla henkilöllä on taksinkuljettajana. Joka kolmas kerta luvat myönnetään kuitenkin ensisijaisesti hakijoille, joilla on voimassa oleva taksilupa tai taksilupia. Hakijalla katsotaan olevan voimassa oleva taksilupa myös, jos hakija tai hakijayhtiön liikenteestä vastaava henkilö tai osakas on omistajana tai osakkaana taksiliikennettä harjoittavassa yrityksessä. Jos hakijoita, joilla on voimassa oleva taksilupa, on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, lupa myönnetään hakijalle, jolla on vähiten lupia. Jos hakijoilla on yhtä paljon lupia, lupa myönnetään hakijalle, jolla lupa on ollut kauimmin.

Luvan myöntämiskerralla tarkoitetaan lupaviranomaisen määrittelemää ajankohtaa, jolloin taksilupa tai taksilupia on haettavana. Jos lupia on 19 §:n mukaan myönnettävissä, luvanmyöntämiskertoja on järjestettävä vähintään kerran vuodessa. Lupaviranomaisen on tiedotettava lupien hakuajoista sekä siitä, millä perusteella luvat kullakin myöntämiskerralla ensisijaisesti myönnetään.

10 b §
Työkokemuksen pituuden laskeminen

Lupaviranomaisen on hakijan 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 10 a §:n 3 momentissa tarkoitetun työkokemuksen pituutta selvittäessään otettava huomioon hakijan toimittamat verotodistukset ja työeläkeotteet. Tarvittaessa lupaviranomainen voi käyttää työkokemuksen arvioinnissa myös hakijalta pyytämiään työtodistuksia ja muita selvityksiä taksin kuljettamisesta. Työkokemuksen pituus voidaan määritellä myös laskennallisesti työtulojen perusteella, jos hakijan kuljettajakokemus on selvästi todennettavissa. Lupaviranomaisen on taksilupaa koskevan päätöksensä perusteluissa ilmoitettava hakijalle, mitkä seikat se on ottanut huomioon hakijan kuljettajakokemuksen arvioinnissa.

Jos lupaviranomainen määrittelee työkokemuksen laskennallisesti, se määrittelee vuosittain asemapaikan keskimääräisen kuukauden ajotulon ja selvittää hakijan vuotuisen työkokemuksen kuukauden ja tarvittaessa viikon tarkkuudella jakamalla hakijan kokonaistulon keskimääräisellä kuukauden tulolla. Laskennassa hakijan vuotuisina työkuukausina ei kuitenkaan pidetä useampaa kuin 12:ta kuukautta eikä pitempää aikaa kuin hakija on tosiasiallisesti ollut työssä. Jos hakijalla on työkokemusta usealta vuodelta, on hakijan kokonaistulojen laskennassa otettava huomioon myös rahan arvon muutokset.

11 §
Taksiluvan luovuttamiskielto

Taksilupaa ei saa myydä tai muuten luovuttaa. Jos taksilupa on myönnetty oikeushenkilölle ja yritys, jonka nimissä taksilupa on, myydään tai muuten luovutetaan, oikeushenkilön on saadakseen jatkaa liikennettä kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta haettava uutta taksilupaa. Yritys katsotaan luovutetuksi, jos yrityksen osakkuuteen tai osakkeiden omistukseen perustuva määräämisvalta on siirtynyt. Oikeushenkilön luovuttajan tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle viivytyksettä luovutuksesta.

Jos oikeushenkilö, jonka nimissä on taksilupa, luovutetaan vastikkeetta, ei uuteen taksilupahakemukseen kuitenkaan sovelleta 10 a §:ää, jos yritys luovutetaan siinä määräävässä asemassa olevan henkilön lähisukulaiselle. Lähisukulaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla voi perintökaaren (40/1965) 2 tai 3 luvun mukaan olla perintöoikeus yrityksessä määräävässä asemassa olevan henkilön omaisuuteen.

12 §
Velvollisuus harjoittaa taksiliikennettä ja ilmoitusvelvollisuus päivystyksestä

Taksiluvan haltija, joka harjoittaa liikennettä maaseutumaisessa kunnassa tai jonka lupa on myönnetty asemapaikalle, jonka etäisyys kuntakeskuksesta on vähintään 20 kilometriä tai liitetyn kunnan alueelle, ja joka ei kuulu vahvistetun ajovuorojärjestyksen piiriin, on velvollinen ilmoittamaan itse tai yhdessä muiden paikkakunnan autoilijoiden kanssa sellaisten viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen päivystyksistä tai sovituista päivystysvuoroista, joina kysyntä on vähäistä. Päivystystiedot on ilmoitettava julkaisemalla ne ajantasaisesti luvanhaltijan tai taksiluvan haltijoita edustavan yhteisön tai asemapaikan puhelinpalveluna taikka Internet-sivuilla. Tiedot voidaan julkaista myös paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

15 §
Tilausvälityskeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää tilausvälityskeskuksen toiminnan, tai jos tällaista toimintaa ei vielä ole aloitettu, kieltää toiminnan aloittamisen taikka määrätä tilausvälityskeskuksen muuttamaan tai korjaamaan epäasiallinen toiminta. Kielto ja määräys ovat voimassa, kunnes puutteet on korjattu. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa kieltonsa ja määräyksensä tehosteeksi uhkasakon siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. Tilausvälityskeskuksen toiminta on epäasiallista, jos tilausvälitystoimintaa ei ole järjestetty ympärivuorokautiseksi tai ennakkotilausten vastaanottoa ei ole järjestetty tai jos tilausvälitystoimintaa harjoitettaessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä taikka jos tilausvälityskeskus kieltäytyy välittämästä tilauksia ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittaville taksiluvan haltijoille silloin, kun se on teknisesti mahdollista.

22 §
Taksiluvan peruuttaminen

Edellä 11 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun luovuttajan lupa on peruutettava, kun luvan myöntämistä luovutuksensaajalle koskeva päätös on saanut lainvoiman tai jos ilmenee, että lupaa ei ole haettu kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ratkaisemattomat lupahakemukset, jotka ovat tulleet vireille ennen tämän lain voimaantuloa lupaviranomaisen kuulutuksessa tai ilmoituksessa antamaan määräaikaan mennessä ja joiden käsittely on kesken lain voimaan tullessa, ratkaistaan soveltaen sitä etusijajärjestystä koskevaa sääntelyä, joka oli voimassa hakemuksen vireille tullessa.

HE 72/2011
LiVM 17/2011
EV 102/2011

  Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.