1420/2011

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Laki yhteismetsälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yhteismetsälain (109/2003) 30 ja 47 § sekä

lisätään 29 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 30 a § seuraavasti:

29 §
Tilinpäätös

Osakaskunnan kokouksen käsittelemä tilinpäätös ja mahdollinen tilintarkastuskertomus on lähetettävä viipymättä tiedoksi 47 §:ssä tarkoitetulle Suomen metsäkeskuksen alueyksikölle.

30 §
Tilintarkastus

Osakaskunnan tilintarkastajan valintaan ja tilintarkastuksen toimittamiseen sovelletaan, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa (459/2007) säädetään. Osakaskunnan tilintarkastajan valitsee osakaskunnan kokous.

Osakaskunnassa voidaan jättää tilintarkastaja valitsematta ja tilintarkastus toimittamatta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella tuloslaskelman ja konsernituloslaskelman mukainen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ei ole ylittänyt 200 000:ta euroa.

Jos osakaskunnalla ei ole 2 momentin mukaan velvollisuutta valita tilintarkastajaa, ohjesäännössä voidaan määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta.              

Jos osakaskunnalle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja.

30 a §
Velvollisuus valita KHT-tilintarkastaja tai -yhteisö

Vähintään yhden osakaskunnan kokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö, jos päättyneellä tilikaudella osakaskunnan tuloslaskelman tai konsernituloslaskelman mukainen liikevaihto tai liikevaihtoa vastaava tuotto ylittää 10 000 000 euroa.

47 §
Lain noudattamisen valvonta

Tämän lain noudattamista valvoo Suomen metsäkeskus. Suomen metsäkeskuksessa toimivaltainen on se alueyksikkö, jonka toimialueella yhteismetsä tai enin osa siitä sijaitsee.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan valitun tilintarkastajan toimi lakkaa ja tilintarkastajan tehtäväkausi päättyy lain voimaantulon jälkeen päättyvää ensimmäistä tilikautta koskevan tilintarkastuksen tultua suoritetuksi. Tämän lain ja tilintarkastuslain estämättä osakaskunnassa voidaan soveltaa kumotun tilintarkastuslain (936/1994) säännöksiä muun kuin KHT- tai HTM-tilintarkastajan taikka KHT- tai HTM-yhteisön valintaan ja tämän suorittamaan ensimmäisen lain voimaantulon jälkeen päättyvän tilikauden tilintarkastukseen.

Metsäkeskukselle osoitetun tilintarkastajan valintaa koskevan ohjesääntöön otetun määräyksen katsotaan tarkoittavan sitä, että metsäkeskuksen sijasta tilintarkastajan valitsee osakaskunnan kokous.

Ennen tämän lain voimaantuloa muodostetun yhteismetsän osakaskunnan on muutettava ohjesääntönsä tämän lain mukaiseksi. Ohjesääntö on toimitettava 47 §:ssä tarkoitetun Suomen metsäkeskuksen alueyksikön vahvistettavaksi vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Siltä osin kuin ohjesääntö on ristiriidassa tämän lain kanssa, noudatetaan tätä lakia.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 80/2011
MmVM 10/2011
EV 85/2011

  Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.