1419/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun asetuksen (530/1998) 1 §, 2 §:n 1 momentin 2 – 5 kohta, 3, 4 ja 6 §, 8 §, 10 – 12 §, 13 §:n 1 ja 2 momentti, 14 §, 15 §:n 3 momentti, 16 §, 20 – 23 a § sekä 25 §, sellaisina kuin niistä ovat 14 § ja 20 § osaksi valtioneuvoston asetuksessa 590/2007 sekä 16, 23 ja 23 a § valtioneuvoston asetuksessa 590/2007, seuraavasti:

1 §
Tuen hakeminen

Ojitusyhteisön on haettava peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain (947/1997), jäljempänä peruskuivatuslaki, mukaista rahoitustukea kirjallisella hakemuksella asianomaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Jos ojitusyhteisöä ei ole perustettu, peruskuivatushankkeen hyödynsaajien tulee tehdä hakemus yhteisesti. Jos kysymyksessä on kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 73 §:ssä tarkoitetun työn rahoittaminen, hakemuksen voi tehdä myös jakotoimituksen toimitusinsinööri.

2 §
Hakemukseen liitettävät asiakirjat

Peruskuivatushankkeen rahoitustukihakemukseen on liitettävä:


2) ojitustoimituksen päätös tai aluehallintoviraston lupa, jos nämä ovat vesilain (587/2011) perusteella tarpeen hankkeen toteuttamiseksi;

3) jäljennös hanketta varten perustetun ojitusyhteisön perustamiskirjasta ja säännöistä tai, jos tällaista yhteisöä ei ole perustettu, hyödynsaajien keskinäinen sopimus hankkeen toteuttamisesta sekä ilmoitus hankkeen toimitsijoista;

4) hankkeen rahoitussuunnitelma;

5) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarpeellisiksi katsomat tiedot.


3 §
Tukipäätös

Rahoitus- tai avustuspäätöksestä on käytävä ilmi, miten peruskuivatuksen tukemisesta annetun lain 6 §:ssä säädetyt ympäristön suojelua ja hoitoa sekä 7 §:ssä säädetyt hankkeen taloudellisia edellytyksiä koskevat vaatimukset on otettu huomioon.

4 §
Toimitsijat

Valtion rahoitustuen edellytyksenä on, että peruskuivatushankkeen hyödynsaajat valitsevat yhden tai useamman toimitsijan silloinkin, kun hanketta varten ei ole perustettu vesilaissa tarkoitettua ojitusyhteisöä. Toimitsijoille on annettava valtuutus toimia hankkeen asioissa hyödynsaajia sitovin vaikutuksin.

6 §
Työn aloittaminen

Peruskuivatushankkeen toimeenpanoon voidaan ryhtyä, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut rahoitus- tai avustuspäätöksen ja kun ojitusyhteisö on antanut 10 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen ja päättänyt hankkeen toimeenpanosta.

8 §
Vahingonkorvausten rahoittaminen

Valtion tukea ei ilman erityistä syytä myönnetä osakkaalle tai muulle hyödynsaajalle maksettaviin korvauksiin, jotka johtuvat ojaksi, pientareeksi tai enintään kahden metrin levyiseksi suojakaistaksi käytettävästä maasta taikka kaivumaiden levityksestä aiheutuvista haitoista tai kaivojen mahdollisesta kuivumisesta. Valtion tukea ei myönnetä suojakaistan muodostamisesta johtuviin korvauksiin, jos tähän maksetaan maatalouden ympäristöohjelmien mukaista tukea.

10 §
Hakijan sitoutuminen rahoituspäätöksen ehtoihin

Rahoituspäätöksen saatuaan hakijan on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kirjallinen sitoumus peruskuivatuslaissa ja tässä asetuksessa säädettyjen sekä rahoituspäätöksessä määrättyjen ehtojen noudattamisesta. Jos hakijana on ojitusyhteisö, sitoumukseen on liitettävä pöytäkirjan ote yhteisön kokouksesta, jossa sitoumuksesta on päätetty.

Jos 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen antaja laiminlyö sitoumuksen perusteella kuuluvan velvollisuutensa siten, että se haittaa valtiontyön toimeenpanoa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi teettää laiminlyönnistä aiheutuvat toimenpiteet laiminlyöjän kustannuksella. Tätä koskeva määräys on muiden ehtojen ohella otettava sitoumukseen.

11 §
Osakastyön rakentamisaika

Osakastyö on toteutettava rahoituspäätöksessä määrätyssä ajassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi erityisistä syistä pidentää tätä määräaikaa ennen sen päättymistä tehdystä hakemuksesta.

12 §
Avustuksen maksaminen osakastyölle

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maksaa osakastyölle myönnetyn avustuksen joko työn edistymisen mukaan tai sen jälkeen, kun työ on hyväksyttävällä tavalla suoritettu.

13 §
Valtiontyön luovuttaminen

Luovutuskokouksessa annetaan selvitys hankkeen kustannuksista ja luovutetaan hanke ojitusyhteisölle hoidettavaksi ja kunnossapidettäväksi. Kokouksessa on puheoikeus kaikilla niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ilmoitettava luovutuskokouksen pitämisestä hyvissä ajoin ennen kokousta paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettava ojitusyhteisön toimitsijoille ja asianomaisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä.


14 §
Valtiontyön lainaluettelo

Sen jälkeen kun valtiontyö on peruskuivatuslain 11 §:n mukaisesti luovutettu, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on selvitettävä hankkeen kustannukset ja laadittava valtionlainan osalta lainaluettelo, joka osoittaa kunkin hyödynsaajan maksettavaksi tulevan lainamäärän ja sisältää muut lainan maksuunpanossa tarvittavat tiedot. Lainaluettelon sisällöstä antaa tarkemmat määräykset asianomainen ministeriö.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lähetettävä lainaluettelo hankkeen toimitsijalle, jonka tulee palauttaa luettelo mahdollisine huomautuksineen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräämässä ajassa.

Peruskuivatuslain 16 §:ssä tarkoitetun päätöksen panttivastuusta vapauttamisesta tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkistaa lainan osittelua peruskuivatuslain 16 §:ssä tarkoitetun kiinteistön osituksen vuoksi taikka maatilakohtaisesti takaisinperittävien lainojen osalta muuttaa lainaluetteloa luovutuksen johdosta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on korjattava lainaluettelo ja lähetettävä se hankkeen toimitsijalle ja Valtiokonttorille.

15 §
Valtionlainan takaisinperiminen

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi päättää, että maataloutta pääelinkeinonaan harjoittavalle yhtiölle tai muulle yhteisölle tuleva laina peritään takaisin 1 momentin mukaisesti.

16 §
Vuotuismaksujen lykkäys

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakemuksesta myöntää vuotuismaksujen suorittamiseen lykkäystä maksuvelvollisesta riippumattomista syistä aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien lieventämiseksi enintään viisi vuotta. Lainan takaisinmaksuaika pidentyy vastaavasti. Lykkäystä on haettava kantopäivää edeltävän vuoden loppuun mennessä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa päätöksen tiedoksi Valtiokonttorille.

20 §
Ilmoitus kirjaamisviranomaiselle

Peruskuivatuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Siinä on mainittava hankkeen nimi, panttioikeuden kohteena olevan kiinteistön nimi, rekisterinumero, sijaintikunta ja sijaintikylä sekä kiinteistön vastattavana olevan lainan määrä ja korko.

Peruskuivatuslain 17 §:n 5 momentissa tarkoitetun ilmoituksen panttivastuusta vapauttamisesta tekee Valtiokonttori silloin, kun laina on täysin maksettu. Muussa tapauksessa panttivastuusta vapauttamisilmoituksen tekee asianomainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

21 §
Valtion tukea koskevan päätöksen muuttaminen

Peruskuivatuslain 10 §:ssä tarkoitetun rahoituspäätöksen muuttamisesta päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hakemus rahoituspäätöksen muuttamiseksi on tehtävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuoden kuluessa siitä, kun valtiontyö on luovutettu tai osakastyön koko avustus tai loppuerä maksettu.

22 §
Kunnossapidon valvonta

Peruskuivatuslain 12 §:ssä tarkoitetun hankkeen kunnossapitoa ja muiden ojittajalle kuuluvien velvoitteiden noudattamista valvoo rahoitusehtojen noudattamisen osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Osakkaiden tai muiden hyödynsaajien pyynnöstä tehtävän kunnossapitotarkastuksen kustannukset peritään sen mukaan kuin asianomainen ministeriö valtion maksuperustelain (150/1992) periaatteita noudattaen tarkemmin määrää.

23 §
Lainan irtisanominen ja avustuksen takaisinperiminen

Päätös lainan irtisanomisesta tai avustuksen takaisinperimisestä on viipymättä lähetettävä kantoviranomaiselle. Peruskuivatuslain 18 §:n 4 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa Valtiokonttori ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lainan irtisanomisesta.

23 a §
Saneerausmenettelyt

Suostumuksen yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoitettuun menettelyyn taikka niitä vastaavaan vapaaehtoiseen laissa säädettyyn menettelyyn antaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valtiokonttorin on annettava asiasta lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lausuntoon tulee sisältyä asian käsittelyyn tarvittavat tiedot lainasta tai saamisesta.

25 §
Viivästyskorko

Jos peruskuivatuslaissa ja tässä asetuksessa tarkoitettuja valtiolle tulevia maksuja ei suoriteta määräajassa, voidaan maksamatta jätetystä suorituksesta periä korkolain 4 §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan mukaista viivästyskorkoa kunkin erän erääntymisestä.

Viivästyskoron sijasta voidaan periä 6 euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Pekka Kemppainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.