1417/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus «Suomen» «metsäkeskuksen» julkisen palvelun yksikön «suoritteiden» «maksullisuudesta»

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään «Suomen» metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 26 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään «Suomen» «metsäkeskuksen» julkisen palvelun yksikön valtionaputoiminnan «suoritteiden» «maksullisuudesta».

Maksullisuuden perusteista säädetään «Suomen» metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 26 §:ssä ja sen nojalla valtion maksuperustelaissa (150/1992).

2 §
«Metsäkeskuksen» maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

«Metsäkeskuksen» valtion maksuperustelain 6 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut julkisoikeudelliset suoritteet, joista ei peritä maksua, ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

Muista maksuttomista suoritteista säädetään valtion maksuperustelain 5 §:ssä.

3 §
«Metsäkeskuksen» kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

«Metsäkeskuksen» valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät kiinteät maksut ovat tämän asetuksen liitteen 2 maksutaulukossa.

Liitteen 2 kohdassa 7 tarkoitettu maksu määräytyy sen henkilön tai muun tahon omistuksessa tai pysyvässä hallintaoikeudessa olevan metsätalouteen käytettävissä olevan maan pinta-alan perusteella, jolle vapautusta metsänhoitomaksusta haetaan. Pienin perittävä maksu on kuitenkin aina vähintään 100,00 euroa. Mainitun liitteen 11 kohdassa tarkoitettu maksu määräytyy arvioitavan vahinkoalueen pinta-alan perusteella.

Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä. Liitteen 2 kohtaa 7 koskevan hylkäävän päätöksen maksu on 100,00 euroa, jos päätöksen tekeminen ei edellytä maastossa tehtävää tarkastusta, ja 100,00 euroa sekä hehtaarikohtainen maksu tarkastetulta alalta, jos päätöksen tekeminen edellyttää maastossa tehtävää tarkastusta.

Liitteen 2 maksutaulukossa mainitut maksut eivät sisällä laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen.

4 §
«Metsäkeskuksen» omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista metsäkeskus perii omakustannusarvon mukaan määräämänsä maksun, ovat:

1) metsälain (1093/1996) 15 §:n 3 momentissa sekä 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut teettämiskustannukset;

2) kirkkoneuvostolle kirkkojärjestyksen (1055/1993) 15 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla annettava lausunto seurakunnan metsistä laaditusta metsäsuunnitelmasta;

3) yhteismetsälain (109/2003) 50 §:n mukainen yhteismetsästä yhteismetsän osakaskunnan velasta ulosmitattavien ja myytävien puiden osoittaminen;

4) erikseen maksulliseksi säädetty viranomaiselle annettava virka-apu;

5) Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) noudattamisen valvonnassa ja metsäpuiden siementen tuotantoon ja markkinointiin liittyvässä tarkastuksessa;

6) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat otteet ja jäljennökset metsäkeskuksessa säilytettävistä asiakirjoista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden maksu määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti. Jollei muuta ole säädetty, suoritteen tuottamiseen käytetyn «metsäkeskuksen» asiantuntijan työn omakustannushintana peritään 100 euroa tunnilta, kenttähenkilöstön työn omakustannushintana 60 euroa tunnilta ja avustavan henkilöstön työn omakustannushintana 50 euroa tunnilta.

5 §
«Metsäkeskuksen» omakustannusarvon mukaiset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja «metsäkeskuksen» muita suoritteita ovat:

1) metsätalouden edistämistoimintaan liittyvä neuvonta, koulutus ja tiedotus, asiantuntija-apu sekä julkaisut ja selvitykset, jos ne perustuvat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon;

2) ilmoittautumista edellyttävien kurssien ja koulutusten järjestäminen;

3) «metsäkeskuksen» järjestämät metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut tutkinnot ja näyttökokeet sekä luonnonhoidon tuntemusta osoittavat luonnonhoitotutkinnot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista peritään valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu omakustannusarvon mukaan määritelty maksu. Maksun määräytymiseen sovelletaan 4 §:n 2 momenttia. Mahdollisesta laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvat kustannukset peritään erikseen.

«Metsäkeskuksen» muu kuin tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuva edistämistoiminta on maksutonta.

6 §
Erinäiset säännökset

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään aiheutuneita kustannuksia vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

Tämän asetuksen voimaantullessa vireillä olevaa asiaa koskevasta suoritteesta peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Leena Arpiainen

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.