1414/2011

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (1652/2009) 1 §:n 1 momentti ja 5 § sekä

lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan myönnettäessä tukea työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla alueiden kehittämistä, maaseudun kehittämistä sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamista koskeviin sellaisiin alueellisiin ja valtakunnallisiin ohjelmiin ja hankkeisiin, joiden rahoitus tulee valtion talousarvioon otetusta määrärahasta, jollei muusta laista muuta johdu.


5 §
Tuen saajat

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle sekä luonnolliselle henkilölle. Tuki voidaan myöntää useammalle kuin yhdelle tuen saajalle yhteisesti.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen saajista.

6 §
Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä tuki

Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää tukea valtakunnallisiin maaseudun kehittämis- ja tutkimushankkeisiin.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Lain voimaan tullessa vireillä oleviin 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin maaseudun kehittämistä koskeviin hakemuksiin sekä tukipäätösten tuki- ja sopimusehtoihin samoin kuin muihin laissa edellytettyihin toimenpiteisiin sovelletaan, mitä maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain (1413/2011) 7 §:ssä säädetään.

HE 64/2011
MmVM 6/2011
EV 50/2911

  Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.