1409/2011

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain (956/2011) 8 §:n 3 momentti,

muutetaan 1, 5, 6 ja 11 § ja 12 §:n 3 momentti sekä

lisätään 7 §:ään uusi 2 ja 3 momentti sekä lakiin uusi 8 a § seuraavasti:

1 §
Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan tehtävät ja toimivalta

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (lautakunta) toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998), ammattikorkeakoululain (351/2003) ja yliopistolain (558/2009) mukaisissa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa.

Lautakunta toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Lautakunnan hallintoasiat käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriössä.

5 §
Puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtaja johtaa lautakuntaa ja vastaa sen toiminnasta lainkäyttöasioissa sekä valvoo laintulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa.

6 §
Esittelijä ja sihteeri

Lautakunnassa on tarpeellinen määrä sivutoimisia esittelijöitä, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää. Esittelijällä on oltava oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Esittelijät toimivat virkavastuulla.

Lautakunnan sihteerinä toimii opetus- ja kulttuuriministeriön virkamies, jonka ministeriö määrää.

Esittelijän ja sihteerin tehtävistä määrätään tarkemmin lautakunnan työjärjestyksessä.

7 §
Päätösvaltaisuus

Lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi esittelystä ratkaista asiat, joissa on kysymys:

1) valituksen peruuttamisesta;

2) hallintolainkäyttölain (586/1996) 51 §:n 2 momentin mukaisesta valituksen tutkimatta jättämisestä; tai

3) suullisen käsittelyn järjestämisestä tai suullista käsittelyä koskevan vaatimuksen hylkäämisestä taikka muista asian valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut asiat voidaan ratkaista kuitenkin myös 1 momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa, jos asian laatu sitä edellyttää.

8 a §
Muutoksenhaku

Lautakunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja muutoin siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Asiat tulee käsitellä kiireellisinä. Opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

11 §
Jäsenten palkkiot

Lautakunnan jäsenten ja esittelijän palkkiot määrätään opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

12 §
Oikeus saada tietoja ja virka-apua

Lautakunnalla ja hallinto-oikeudella on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevasta käsittelystä sekä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 98/2011
SiVM 5/2011
EV 99/2011

  Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.