1396/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötietojärjestelmästä

ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 7 §:n ja kiinteistörekisterilain (392/1985) 14 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 244/1994, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta valtiolle ja kunnalle perittävistä maksuista.

Tätä asetusta ei sovelleta niihin suoritteisiin, joista perittävistä maksuista säädetään kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2010 annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 2010 (827/2009).

2 §
Otteet ja todistukset

Kiinteistötietojärjestelmästä annettavista oikeaksi todistetuista otteista ja todistuksista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut.

3 §
Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat suoritteet

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutetuista kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta sekä kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut.

4 §
Muut suoritteet ja käyttöoikeuden luovutukset

Kiinteistötietojärjestelmän hallinto-organisaatio hinnoittelee erikseen massaluonteisen kiinteistöjen rajatietojen ja niihin liittyvän käyttöoikeuden luovutuksen taikka muun kuin 2 §:ssä tai 3 §:ssä tarkoitetun suoritteen ja käyttöoikeuden luovutuksen ottaen huomioon, mitä kiinteistörekisterilain (392/1985) 14 a §:ssä ja valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa joulukuun loppuun 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Liite

MAKSUTAULUKKO KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄN SUORITTEISTA

1.1.2012 - 31.12.2012

Kiinteistötietojärjestelmästä annettavat viranomaisen oikeaksi todistamat otteet ja luettelot

euroa
Oikeaksi todistetut otteet, kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikköluettelot, erillisenä annettavat yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot 10,00
Rekisteriyksikön karttaote 7,50

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat suoritteet

1) Tiedot kiinteistötietojärjestelmästä; suorakäyttö kartattomasta palvelusta

Kiinteistötietojärjestelmän kartattoman palvelun suorakäytöstä peritään käyttäjiltä maksuja seuraavasti:

euroa
Lainhuutotodistus 5,00
Lainhuutorekisteriote 3,00
Rasitustodistus 5,00
Kiinnitysrekisteriote 3,00
Kiinteistörekisteriote 5,00
Määräalatuloste 5,00
Todistus vuokraoikeudesta 4,00
Kiinteistötietojen selaus 0,70
Kiinteistönmuodostuksen selaus 0,70
Haku tilan nimellä 0,40
Haku lähiosoitteella 0,50
Haku henkilötunnuksella 0,50

2) Tiedot kiinteistötietojärjestelmästä; eräkäyttö kartattomasta palvelusta

Tiedostomuodossa luovutettavista tiedoista ja toimittamisesta peritään tietomaksua tietoyksiköltä:

euroa
Omistaja-/erityisen oikeuden haltijatiedot 1,28/kiinteistö
Omistaja-/erityisen oikeuden haltijatietojen päivitys 0,26/kiinteistö
Omistaja-/erityisen oikeuden haltija- ja osoitetiedot 1,61/kiinteistö
Omistaja-/erityisen oikeuden haltija- ja osoitetietojen päivitys 0,35/kiinteistö
Kaikki lainhuutotiedot/tiedot erityisestä oikeudesta 2,14/kiinteistö
Kaikki lainhuutotiedot/tiedot erityisestä oikeudesta, päivitys 0,44/kiinteistö
Muut lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot 1,28/kiinteistö
Muut lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot, päivitys 0,26/kiinteistö
Kiinteistörekisterin tiedot 2,14/kiinteistö
Kiinteistörekisterin yksittäiset tiedot 0,40/tieto
Kiinteistörekisterin päivitystiedot 0,44/kiinteistö

Päivityksestä peritään kuitenkin vuosittain enintään 15 prosenttia rekisteriaineiston uushankintahinnasta. Päivityshintaa voidaan soveltaa, jos tietojen hankinnasta tai edellisestä päivityksestä on kulunut enintään kaksi vuotta.

Lisäksi peritään aiheutuneet tietojenkäsittelykulut.

Yksikköhinnoista annetaan alennusta rekisteriyksiköiden lukumäärän perusteella seuraavasti:

Rekisteriyksiköiden lukumäärä Alennus alarajalla % Alennus alarajan ylittävältä osalta %
1-999 0 0
1000-9999 0 20
10000-99999 18 40
100000 tai yli 37,8 60

3) Kiinteistötietojärjestelmän palvelu ja tiedot; suorakäyttö kartallisesta palvelusta

Kiinteistötietojärjestelmän kartallisen palvelun suorakäytöstä peritään käyttäjiltä maksuja seuraavasti:

euroa
Perustamismaksu / 1 käyttäjä 60,00
Samalle organisaatiolle yhtä aikaa perustettavat 2-10 käyttäjää (sis. yhden laskutusosoitteen) 30,00/käyttäjä
- laskutusosoitemaksu 20,00/laskutusosoite
Samalle organisaatiolle yhtä aikaa perustettavat 11 - 25 käyttäjää (sis. yhden laskutusosoitteen) 15,00/käyttäjä
- laskutusosoitemaksu 15,00/laskutusosoite
Samalle organisaatiolle yhtä aikaa perustettavat yli 25 käyttäjää (sis. yhden laskutusosoitteen) 10,00/ käyttäjä
- laskutusosoitemaksu 15,00/laskutusosoite
Ylläpitomaksu ja taustakarttojen käyttöoikeus kuukaudessa 10,00/käyttäjä
Kopiointilupamaksu kuukaudessa sisältäen:
- 100 kpl kopioita/vuosi 2,90/käyttäjä
- 250 kpl kopioita/vuosi 3,90/käyttäjä
- 500 kpl kopioita/vuosi 4,90/käyttäjä
Suljettujen käyttäjätunnusten uudelleen avaaminen 60,00/asiakasorganisaatio
Tiedot:
Lainhuutotodistuksen tiedot 5,00
Lainhuutorekisteriote 3,00
Rasitustodistuksen tiedot 5,00
Kiinnitysrekisteriote 3,00
Vuokraoikeustodistuksen tiedot 4,00
Rekisteriyksikön / määräalan ominaisuustiedot 5,00
Rekisteriyksikön / määräalan perustiedot 0,75
Rekisteriyksikön määräalojen perustiedot / rekisteriyksikkö 0,50
Kiinteistönmuodostuksen selaus 0,70
Omistusluettelotuloste 0,50
Rekisteriyksikön karttaote 3,00
Osoitehaku 0,50
Osakasluettelo 3,70
Yksikön palstat ja määräalat kartalle 0,90
Määräalat kartalle 0,90
Yksikön käyttöoikeusyksiköt/kaavat/rakennuskiellot kartalle 0,90

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.