1382/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (118/2010) 2 §:n 1 kohta, 5 §:n 1 momentti, 11 §:n 3 momentti, 15, 17 ja 18 §, 23 §:n 3 momentti sekä liitteet 1 ja 2, sellaisena kuin niistä ovat 15 § ja liite 1 asetuksessa 218/2011 sekä 23 §:n 3 momentti ja liite 2 asetuksessa 907/2010, sekä

lisätään uusi 19 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) indikaattoriryhmällä tilatukiasetuksen liitteessä II luetelluissa kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä säädöksissä tarkoitettuja asiakokonaisuuksia, joita ovat kasvinsuojeluaineet, rehut, maidontuotantotilojen hygienia, munantuotantotilojen hygienia, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden tai tuotantoeläimille hyväksymättömien aineiden käyttö, tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävä kirjanpito, siipikarjan salmonellavalvonta, eläintaudeista ilmoittaminen, sisämarkkinakauppa ja tuonti, eläinten hyvinvointi sekä eläinten tunnistaminen ja rekisteröinti;


5 §
Valvonta

Valvontaviranomainen laatii kasvinsuojeluaineiden ja rehujen tarkastuksen perusteella soveltamisasetuksen 54 artiklassa tarkoitetun tarkastuskertomuksen ja toimittaa sen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään. Maidontuotantotilojen hygienian ja munantuotantotilojen hygienian, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden ja tuotantoeläimille hyväksymättömien aineiden käytön, tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävän kirjanpidon, siipikarjan salmonellavalvonnan, eläintaudeista ilmoittamisen, sisämarkkinakaupan ja tuonnin sekä eläinten hyvinvoinnin osalta tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään.


11 §
Valvonnan laajentaminen

Kasvinsuojeluaineita ja rehuja koskevasta laajennetusta valvonnasta laadittava soveltamisasetuksen 54 artiklan mukainen tarkastuskertomus toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään. Maidontuotantotilojen hygienian, munantuotantotilojen hygienian, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden tai tuotantoeläimille hyväksymättömien aineiden käytön, tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävän kirjanpidon, siipikarjan salmonellavalvonnan, eläintaudeista ilmoittamisen, sisämarkkinakaupan ja tuonnin sekä eläinten hyvinvoinnin osalta tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään.


15 §
Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineita koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että kasvinsuojeluaineita käytetään asianmukaisesti kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 55 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

17 §
Maidontuotantotilojen hygienia

Maidontuotantotilojen hygieniaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että seuraavia säännöksiä on noudatettu:

1) tilatukiasetuksen liitteen II alaviitteen 1 mukaiset elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus, ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus, säännökset;

2) elintarvikelain 22 §:n säännös alkutuotantopaikan ilmoittamisesta;

3) elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1368/2011), jäljempänä alkutuotantoasetus, 5 §:n säännökset kirjanpidosta, 7 §:n säännökset veden laadusta ja tutkimisesta sekä liitteen 2 luvun 4 kohdan 4.2 alakohtien 2—5 säännökset lypsystä, luvun 4 kohdan 4.3 alakohtien 1, 2 ja 6 säännökset maidon käsittelystä ja luvun 4 kohdan 4.4 alakohdan 4 säännös maidon erottelua koskevien tietojen säilyttämisestä.

18 §
Munantuotantotilojen hygienia

Munantuotantotilojen hygieniaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että seuraavia säännöksiä on noudatettu:

1) yleisen elintarvikehygienia-asetuksen liitteen I osan A II jakson 4 kohdan g- ja h-alakohtien sekä 6 kohdan säännökset;

2) eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III X jakson 1 luvun 1 kohdan säännökset;

3) elintarvikelain 22 §:n säännös alkutuotantopaikan ilmoittamisesta;

4) alkutuotantoasetuksen 5 §:n sekä liitteen 2 luvun 5 säännökset kirjanpidosta.

19 a §
Tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävä kirjanpito

Tuotantoeläintilojen täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilan tuotantoeläinten lääkityksestä pidetään kirjanpitoa tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (13/EEO/2000) kohdan 3 mukaisesti.

23 §
Eläinten hyvinvointi

Kaikkien tuotantoeläinten osalta on lisäksi valvottava, että tilalla on noudatettu eläinsuojelulain 5 §:n 1 momentin sekä eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momentin säännöksiä eläinten ruokinnasta ja juottamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Liite 1

NAUTOJEN, SIKOJEN, MUNIVIEN KANOJEN, LAMPAIDEN JA VUOHIEN PIDOSSA NOUDATETTAVAT ELÄINSUOJELUVAATIMUKSET

Naudat

Valvonnan kohteena ovat nautojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (592/2010) säädetyt seuraavat nautojen pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a)   pitopaikan lattian ominaisuudet (4 §:n 1 momentti)

b)   pitopaikan olosuhteet (5 §:n 1 momentti)

c)   ruokinta- ja juoma-astiat (6 §:n 3 ja 4 momentti)

d)   vasikan pitopaikka (7 §) ja kytkeminen (12 §:n 3 momentti)

e)   parsinavetan tilavaatimukset (8 §)

f)    pihaton tilavaatimukset (9 §:n 2 momentti)

g)   ruokinta ja juottaminen (13 §:n 1 ja 2 momentti)

Siat

Valvonnan kohteena ovat sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (14/EEO/2002) liitteessä 1 mainitut seuraavat asiat:

a)   sikojen sosiaalinen kanssakäyminen pitopaikassa (kohta 1.1., alakohta 3)

b)   pitopaikan olosuhteet (kohta 1.3., alakohdat 1 ja 3)

c)   ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (kohta 1.3., alakohta 2)

d)   porsituskarsina ja porsitushäkki (kohta 1.6., alakohdat 1 ja 2)

e)   emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsina (kohta 1.7.)

f)    karjun karsina (kohta 1.8.)

Valvonnan kohteena ovat mainitun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 2 mainitut seuraavat asiat:

a)   lajinomaiseen käyttäytymistarpeeseen liittyvät materiaalit (kohta 2.1., alakohta 3)

b)   sian ruokinta (kohta 2.2., alakohta 1)

c)   ryhmässä pidettävien sikojen ruokinta (kohta 2.2., alakohta 3)

d)   juomaveden riittävyys ja puhtaus (kohta 2.2., alakohta 6)

Munivat kanat

Valvonnan kohteena ovat kanojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (673/2010) säädetyt seuraavat kanojen pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a)   kaksi- tai useampikerroksisen pitojärjestelmän ominaisuudet (3 §:n 4 momentin ensimmäinen ja toinen virke)

b)   pitopaikan olosuhteet (4 §:n 1 momentti)

c)   ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (4 §:n 2 momentti)

d)   rehun ja juomaveden riittävyys (9 §:n 2 momentin ensimmäinen virke)

e)   valaistusrytmi kanalassa (4 §:n 3 momentin kolmas virke)

f)    varusteltujen häkkien mitat (11 §:n 1-3 momentti ja 5 momentti)

g)   avokanaloiden mitat (12 §)

h)   vähintään 350 kanan avokanaloille asetettavat lisävaatimukset (13 §)

Lampaat

Valvonnan kohteena ovat lampaiden suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (587/2010) säädetyt seuraavat lampaiden pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a)   pitopaikan olosuhteet (7 §:n ensimmäinen virke)

b)   juotto ja ruokinta (12 §)

c)   tilavaatimukset (4 §:n 1 ja 2 momentti)

d)   kytkeminen (11 §)

Vuohet

Valvonnan kohteena ovat vuohien suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (589/2010) säädetyt seuraavat vuohien pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a)   pitopaikan olosuhteet (7 §:n 1 momentti)

b)   juotto ja ruokinta (11 §:n 1 ja 2 momentti sekä 4 ja 5 momentti)

c)   tilavaatimukset (4 §:n 1 momentti)

d)   kytkeminen (10 §:n ensimmäinen virke)

Liite 2

MUIDEN TUOTANTOELÄINTEN PIDOSSA NOUDATETTAVAT ELÄINSUOJELUVAATIMUKSET

Peurat

Valvonnan kohteena ovat tarhattavien peurojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (590/2010) säädetyt seuraavat peurojen tarhaamista koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a)   tarhan tilavaatimukset (3 §:n 1 momentti)

b)   juotto ja ruokinta (6 §)

Lisäksi valvonnan kohteena on

c)   pitopaikan olosuhteet eläinsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin mukaisesti, lukuun ottamatta melua.

Strutsieläimet

Valvonnan kohteena ovat strutsieläinten suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (676/2010) säädetyt seuraavat strutsieläinten pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a)   pitopaikan olosuhteet (6 §:n 1 momentti)

b)   juotto ja ruokinta (10 §)

c)   tilavaatimukset (7 §)

Hevoset

Valvonnan kohteena ovat hevosten suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (588/2010) säädetyt seuraavat hevosten pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a)   yksittäiskarsinan tilavaatimukset (5 §:n 1 momentti)

b)   ryhmässä pidettävien hevosten tilavaatimukset (5 §:n 2 momentti)

c)   pilttuun tilavaatimukset (5 §:n 3 momentti)

d)   pitopaikan olosuhteet (4 §:n 1 momentin ensimmäinen ja toinen virke sekä 2 momentti)

e)   ruokinta (9 §)

Biisonit

Valvonnan kohteena ovat tarhattavien biisonien suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2010) säädetyt seuraavat biisonien tarhaamista koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a)   tarhan tilavaatimukset (2 §:n 2 momentti)

b)   juotto ja ruokinta (5 §)

Lisäksi valvonnan kohteena ovat pitopaikan olosuhteet eläinsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin mukaisesti.

Ankat, myskisorsat ja hanhet

Valvonnan kohteena ovat ankkojen ja hanhien suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (675/2010) säädetyt seuraavat ankkojen ja hanhien pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a)   tilavaatimukset (4 §:n 3 ja 4 momentti)

b)   pitopaikan olosuhteet (5 §:n 2 momentti)

c)   juotto ja ruokinta (10 §:n 1 momentin ensimmäinen ja toinen virke sekä 2 momentin ensimmäinen, toinen ja neljäs virke)

Kalkkunat

Valvonnan kohteena ovat kalkkunoiden suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (677/2010) säädetyt seuraavat kalkkunoiden pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a)   tilavaatimukset (4 §:n 3 momentin ensimmäinen ja toinen virke)

b)   pitopaikan olosuhteet (5 §:n 1 ja 2 momentti)

c)   juotto ja ruokinta (10 §)

Turkiseläimet

Valvonnan kohteena ovat turkiseläinten suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1084/2011) säädetyt seuraavat turkiseläinten pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a)   pitopaikan yleiset vaatimukset (4 §:n 1 momentin kolmas virke ja 2 momentti)

b)   juotto ja ruokinta (11 §)

c)   tilavaatimukset (7 §:n 3 ja 4 momentti sekä liite I)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.