1371/2011

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Maa- metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (638/2010) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 188/2011 ja 969/2011, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Liite

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO

Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta.

Maksun korotus:

Tarkastuksesta tai muusta suoritteesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään

- klo 16.15-22.00 välisenä aikana, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna

- klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, peritään maksu 100 prosentilla korotettuna

1. Lupa- ja hyväksymispäätökset Euroa
1.1 Laitokset
1.1.1 Teurastamot
1.1.1.1 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on enintään 10 000 000 kg vuodessa 672,00
1.1.1.2 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on yli 10 000 000 kg vuodessa 1 343,00
1.1.2 Teurastamon yhteydessä toimivan liha- ja kala-alan laitoksen hyväksymishakemuksen käsittely 672,00
1.1.2.1 Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten lupahakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että lupahakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.
1.1.3 Elintarvikelain mukainen teurastamoiden ja niiden yhteydessä toimivien liha- ja kala-alan laitosten hyväksymisen uusiminen tunnilta 80,00
1.1.4 Teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten toiminnan muuttamista koskevien lupahakemusten käsittely tunnilta 80,00
1.1.5 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset sekä sivutuoteasetuksen mukaiset lannoitevalmisteita valmistavat kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä tekniset laitokset
1.1.5.1 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2 000 m3 vuodessa 484,00
1.1.5.2 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2 001-8 000 m3 vuodessa 1 209,00
1.1.5.3 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on yli 8 000 m3 vuodessa 2 418,00
1.1.5.4 - laitoshyväksynnän uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 80,00
1.1.5.5 - laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely tunnilta 80,00
1.1.5.6 - hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsittelyyn käytetty aika tunnilta 80,00
1.1.6 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien, samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten hakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että hakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.
1.2 Toiminnanharjoittajat
1.2.1 Naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksyminen tunnilta 80,00
1.2.2 Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittely/toiminnanharjoittaja 108,00
1.2.3 Siemenpakkaamolupa
1.2.3.1 Siemenpakkaamokatselmusten perusmaksu 349,00
1.2.3.2 - lisäksi jokaiselta seuraavalta alkavalta tunnilta 75,00
1.2.3.3 Siemenpakkaamolupapäätös, uusi 372,00
1.2.3.4 Siemenpakkaamolupapäätös, laajennus 78,00
1.2.4 Osaamistestaajarekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen hyväksyminen 184,00
1.2.5 Rehulain mukainen toimijoiden rekisteröinti 32,00
1.2.6 Vesiviljelyeläinten terveysluvat
Laitokset, jotka tarvitsevat toiminnalleen myös ympäristöluvan (eli laitokset jotka käyttävät vuodessa vähintään 2000 kg kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaavan määrän muuta rehua tai jos kalan lisäkasvu on vähintään 2000 kg vuodessa tai kooltaan vähintään 20 ha:n laajuinen luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä)
1.2.6.1 - ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 163,00
1.2.6.2 - seuraavat laitokset 40,00
Muut terveysluvan tarvitsevat laitokset
1.2.6.3 - ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 80,00
1.2.6.4 - seuraavat laitokset 40,00
1.3 Eläinlääkärinammatin harjoittajat
1.3.1 Eläinlääkärin laillistaminen
1.3.1.1 - lopullinen päätös 78,00
1.3.1.2 - päätös korvaavista toimenpiteistä tai muista lisäopinnoista 128,00
1.3.2 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 7 tai 7 a §:ssä tarkoitettu lupa
1.3.2.1 - myönteinen päätös 128,00
1.3.2.2 - hylkäävä päätös 78,00
1.3.3 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 42 §:ssä tarkoitettu oikeus toimia eläinlääkärinä 253,00
1.4 Laboratoriot
1.4.1 Elintarvikkeiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion, omavalvontalaboratorion sekä lihantarkastuslaboratorion ja terveydensuojelulain (763/1994) 49 a §:ssä tarkoitetun tutkimuslaboratorion hyväksyntä 482,00
1.4.1.1 - hyväksynnän peruuttaminen 161,00
1.4.2 Lannoitevalmisteiden ja rehujen viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion sekä sivutuoteasetuksessa edellytetyn laitosten omavalvontalaboratorion hyväksyntä 266,00
1.4.2.1 - hyväksynnän muuttaminen 80,00
1.4.2.2 - hyväksynnän peruuttaminen 161,00
1.4.3 Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä 254,00
1.4.3.1 - kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokaiselta alkavalta tunnilta 80,00
1.4.4 Kasvien ja kasvituotteille haitallisten kasvintuhoojien viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion hyväksyntä 266,00
1.4.4.1 - hyväksynnän muuttaminen tunnilta 80,00
1.4.4.2 - hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 80,00
1.4.4.3 - laboratorioanalyysien hyväksyminen tunnilta 80,00
1.5 Muut päätökset
1.5.1 Elintarvikkeet
1.5.1.1 Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen:
1.5.1.1.1 - luontaisen kivennäisveden tunnustaminen 1 120,00
1.5.1.1.2 - tunnustamisen uusiminen 418,00
1.5.1.2 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun asetuksen (971/2006) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta 80,00
1.5.2 Luonnonmukainen tuotanto
1.5.2.1 Kolmannesta maasta maahantuodun luonnonmukaisesti tuotetun maataloustuotteen, rehun, elintarvikkeen ja alkoholijuoman kaupanpitoa koskevan hakemusasian käsitteleminen 387,00
1.5.2.1.1 - luvan täydentäminen 26,00
1.5.2.2 Tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan käyttöä luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa koskevan lupahakemuksen käsitteleminen ja luvan uusiminen
1.5.2.2.1 - lupa 98,00
1.5.2.2.2 - luvan uusiminen 26,00
1.5.2.3 Kasvin- ja eläintuotannon lupia koskevan hakemuksen käsittely 12,80
1.5.2.4 Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa 101,00
1.5.3 Rehut, lannoitevalmisteet ja sivutuoteasetus
1.5.3.1 Muut rehulain, lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen mukaiset luvat ja päätökset 60,00
1.5.3.2 Lannoitevalmisteen tyyppinimihakemuksen käsittely ja tyyppinimen hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnilta 80,00
1.5.3.3 Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös 80,00
1.5.3.4 Ennakkoilmoituksen perusteella tehtävä määräaikainen lannoitevalmisteita koskeva päätös
1.5.3.4.1 - lupa 6 kuukautta 391,00
1.5.3.4.2 - lupa 12 kuukautta 783,00
1.5.4 Eläintautilaki
1.5.4.1 Eläintautilain mukainen maahantuontilupa 102,00
1.5.4.2 Eläintautilain mukainen siirtolupa 102,00
1.5.4.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekisteröinti 102,00
1.5.5 Kasvinjalostajanoikeus
1.5.5.1 Hakemusmaksu 424,00
1.5.5.2 Vuosimaksu 318,00
1.5.5.3 Uudelleenkäsittelymaksu 128,00
1.5.6 Lääkelain 21 g §:ssä tarkoitettu lääkevalmisteen maahantuonti- ja käyttölupa 102,00
1.5.7 Kasvinterveyteen, taimiaineistoon ja kasvisten kauppanormeihin liittyvät muut kuin kohdissa 5.3 ja 5.6 tarkoitetut päätökset ja luvat ja edellä mainittuihin liittyvät tarkastukset 63,00
1.5.8 MRL-hakemukset ja muut MRL–työhön liittyvät lisäselvitykset tunnilta (torjunta-ainejäämäasetuksen (EY) N:o 396/2005 42 artikla) 93,00
2. Tuonti-, vienti- ja muut todistukset
2.1 Kasvinterveystodistusten ja kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen puu- ja sahatavaran ja perunan (muu kuin siemenperuna) todistuksia lukuun ottamatta 30,00
2.2 Puu- ja sahatavaran kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 38,00
2.3 Perunan (muu kuin siemenperuna) kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 44,00
2.4 Kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen toimijoiden esitäyttämänä 16,00
2.5 Rehuja ja lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti
2.5.1 - ensimmäinen 54,00
2.5.2 - seuraava 12,80
2.6 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat vienti- ja muut todistukset
2.6.1 - ensimmäinen 26,00
2.6.2 - seuraava 3,80
2.7 Nautaeläinpassi 11,60
2.8 Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 10,80
2.9 Eläinrokotteiden OBPR -sertifiointi 157,00
2.10 Eläinrokotteiden OCABR -sertifiointi 721,00
2.11 Vakuustodistukset:
2.11.1 - kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vähimmäishinta kauppaerää kohti 10,30
2.11.2 - perunan vakuustodistukset, kpl 0,08
2.11.3 - muiden lajien vakuustodistukset, kpl 0,06
2.11.4 - vakuustodistusten lisätilauksen käsittelymaksu 5,80
3. Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen
Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta
3.1 Kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusminis–teriön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen 76,00
3.2 Erityisruokavaliovalmisteista annetun maa- ja metsätalousminis–teriön asetuksen (121/2010) 10 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 32,00
3.3 Ravintolisistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (78/2010) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 70,00
3.4 Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisää–misestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (726/2007) 2 §:ssä tarkoitetun täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 59,00
3.5 Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2006/141/EY mukaisen äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 130,00
3.6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaisen elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan hakemusasian käsitteleminen 956,00
3.7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen uuselintarvikehakemuksen käsitteleminen 2 391,00
3.8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen olennaisen vastaavuuslausunnon antaminen 956,00
3.9 Nauta-, lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksyminen 239,00
3.10 Komission asetuksen (EY) N:o 282/2008 mukainen kierrätysmuoviprosessin hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen 239,00
3.11 Komission asetuksen (EY) N:o 450/2009 mukaisen aktiivisten pakkauskomponenttien hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen 239,00
4. Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
4.1 Hygieniaosaajatodistus ja –kortti 6,00
4.2 Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksittäin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityksittäin ja lajeittain:
4.2.1 - puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei 399,00
4.2.2 - puhtaus: muut lajit 531,00
4.2.3 - itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta 43,00
5. Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit ja päätökset)
5.1 Elintarvikkeet
5.1.1 Varastoinnin valvonta
5.1.1.1 Juuston yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta 63,00
5.1.1.2 Voin yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta 101,00
5.1.1.3 - määritys näytettä kohden 95,00
5.1.2 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta
5.1.2.1 Naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron ja riistan lihan vierasainevalvonnasta peritään teurastamoilta ja teurastuspaikoilta teuraslihatonnia kohden 2,19
5.1.2.2 Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vierasainevalvonnasta peritään kalanviljelylaitokselta tuotettua elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia kohden 2,24
5.1.2.3 Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 10 000 raakamaitolitraa kohden 0,94
5.1.2.4 Munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta tuhatta kiloa kohden 0,83
5.1.3 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta
5.1.3.1 Ensisaapumisvalvonnan perusmaksu tunnilta 146,00
5.1.3.2 Uusintatarkastus tunnilta 163,00
5.1.3.3 Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja hyväksynnän muutos tunnilta 146,00
5.2 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Maksu määräytyy tarkastettavan erän painon perusteella. Yhtenä eränä pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terveystodistus. Lopullinen maksu määräytyy joko perusmaksusta tai perusmaksusta kyseisen painoluokan alarajalla, johon on lisätty lisämaksu kultakin alkavalta tonnilta.
5.2.1 Eläimistä saatavat elintarvikkeet
5.2.1.1 Kaikki muut elintarvikkeet kuin kohdan 5.2.1.2 mukaiset tuotteet:
5.2.1.1.1 - enintään 100 kg 109,00
5.2.1.1.2 - 101-1 000 kg 165,00
5.2.1.1.3 - 1 001-10 000 kg 366,00
5.2.1.1.4 - 10 001-25 000 kg 467,00
5.2.1.1.5 - yli 25 000 kg
5.2.1.1.6 - perusmaksu 467,00
5.2.1.1.7 - jokaiselta alkavalta tonnilta 10,60
5.2.1.2 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus) liitteen V B-jakson II luvun kohtien 2 (irtotavara) ja 3 (laivasta suoraan maihin purettavat erät) mukaisiin kalastustuote-eriin ja luvun III kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin elintarvikkeisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.2.2 Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet kuin elintarvikkeet
5.2.2.1 Kaikki muut sivutuotteet (ml. nahat, vuodat, höyhenet, villa), rehut, heinä ja oljet kuin kohdan 5.2.2.2 mukaiset tuotteet
5.2.2.1.1 - enintään 1 000 kg 113,00
- 1 001-20 000 kg:
5.2.2.1.2 - perusmaksu 133,00
5.2.2.1.3 - jokaiselta alkavalta tonnilta 7,40
- 20 001-46 000 kg:
5.2.2.1.4 - perusmaksu 308,00
5.2.2.1.5 - jokaiselta alkavalta tonnilta 13,30
5.2.2.1.6 - yli 46 000 kg 695,00
5.2.2.2 Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin sivutuotteisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.2.3 Elävät eläimet ja sukusolut
Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen (491/1996) 30 ja 31 §:n mukaisista tarkastuksista.
5.2.3.1 Rajatarkastus tarkastettavaa eläintä kohden, ellei kohdista 5.2.3.2-5.2.3.5 muuta johdu
5.2.3.1.1 - muut eläimet kuin hevoset 96,00
5.2.3.1.2 - hevoset 206,00
5.2.3.2 Rajatarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, linnuille, kaloille, matelijoille, hyönteisille ym. pienille eläimille
5.2.3.2.1 - hyönteiset 69,00
5.2.3.2.2 - muut kuin hyönteiset 124,00
5.2.3.3 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja näytöseläimistä
5.2.3.3.1 - perusmaksu 121,00
5.2.3.3.2 - tarkastusmaksu tunnilta 143,00
5.2.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta 143,00
5.2.3.5 Rajaeläinlääkärinä toimivan laillistetun eläinlääkärin antama virka-apu tullille eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ulkopuolelle jäävien eläinten ja tavaroiden (ei-kaupallisesti kuljetettavien lemmikkien ja eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten) tarkastuksessa tunnilta 109,00
5.2.3.6 Rajatarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden
5.2.3.6.1 - lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaatimuksia tuotavien eläinlajien sukusolut 68,00
5.2.3.6.2 - sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodistusvaatimukset 112,00
5.2.4 Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuontitunnistustarkastukset sekä todistukset
5.2.4.1 Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 84,00
5.2.4.2 Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnistustarkastuksen muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 160,00
5.2.4.3 Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatarkastuksesta ja tunnistustarkastuksesta peritään maksu kohtien 5.2.1-5.2.3 mukaisesti
5.2.4.4 Kauttakulkuerien poistumistarkastus poistumisrajatarkastusasemalla 160,00
5.2.4.5 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä
5.2.4.5.1 - ensimmäinen todistus 32,00
5.2.4.5.2 - samanaikaisesti annettava seuraava todistus 4,20
5.2.5 Varaston tarkastus tai tuontierälle varastointiaikana tehtävä tarkastus sekä siirtolastauksen valvonta ja kolmannen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettaville tuoreille kalastustuotteille tehtävä tarkastus tunnilta 143,00
5.2.6 Säilytys rajatarkastusasemalla
Tuontierän tarkastuksen ollessa kesken ja tuontierän odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän, peritään tuontierän säilyttämisestä rajatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella ensimmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jokaista alkavaa 1 000 kiloa kohden vuorokaudelta.
5.2.6.1 - lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä 3,00
5.2.6.2 - lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä 4,00
5.2.7 Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustannukset
5.2.7.1 Jos 5.2.1-5.2.4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä, mukaan lukien tarkastuksen yhteydessä tai sen jälkeen erälle rajaeläinlääkärin suorittamat toimenpiteet kuten eläinten hoito, vaatii tavanomaista enemmän aikaa, peritään kyseisissä kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi tunnilta. Maksu peritään myös silloin, kun rajaeläinlääkärille ilmoitetun tarkastusajan poikkeama toteutuneesta tarkastusajasta on merkittävä (aikaan perustuva veloitus) tai rajaeläinlää-
kärille ilmoitettu tuontierän tarkastus ei toteudu (tapauksesta riippuen kertaluontoinen tai aikaan perustuva). 143,00
5.2.7.2 Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.
5.2.7.3 Jos tuoja ei ole tehnyt ennakkoilmoitusta TRACES- järjestelmällä säädetyssä ajassa, peritään tämän asetuksen mukainen kyseistä erää koskeva tarkastusmaksu kaksinkertaisena.
5.3 Kasvisten kauppanormit
5.3.1 Eräkohtainen tarkastus (vienti-, uusinta-, interventio- tai muu pyynnöstä tehtävä tarkastus) 113,00
5.3.2 Toimijakohtainen tarkastus (seurantatarkastus ja omavalvonnan hyväksyntää varten tehty tai siihen liittyvä tarkastus) 151,00
5.4 Luonnonmukainen tuotanto
5.4.1 Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastuksen perusmaksu. 100,00
5.4.2 Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastus
5.4.2.1 Kylvösiementen ja taimiaineiston, rehujen ja elintarvikkeiden valvontajärjestelmään kuuluvien toimijoiden valvonta tunnilta 101,00
- alihankintatyön valvonta tunnilta 101,00
5.4.2.2 Valvontajärjestelmään kuuluvien muiden toimijoiden valvonta tunnilta 80,00
5.4.2.3 Luonnonmukaisesti viljelty ala (luonnonmukaisessa tuotannossa oleva ala ja siirtymävaiheala) alkavalta hehtaarilta 7,50
- luonnonmukaisesti viljellyn alan tarkastusmaksun enimmäismäärä 800,00
5.4.3 Luonnonmukaisen tuotannon alkutarkastuksesta peritään maksu kohtien 5.4.1 ja 5.4.2 mukainen maksu, jos tarkastusta ei tehdä ensimmäisen tuotantotarkastuksen yhteydessä
5.4.4 Tarkastus, jota ei ole voitu suorittaa toimijasta johtuvasta syystä tai jonka toimija peruuttaa vähemmän kuin 48 h ennen sovittua tarkastusta 101,00
5.4.5 Tarkastus, jota jatketaan virastossa toimijasta johtuvasta syystä tunnilta 101,00
5.4.6 Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineiston rekisteriin:
5.4.6.1 - 1-3 kpl 26,00
5.4.6.2 - 4-20 kpl 63,00
5.4.6.3 - 21-100 kpl 128,00
5.4.6.4 - yli 100 kpl 253,00
5.4.7 Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta 80,00
5.5 Rehut, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivutuotteet
5.5.1 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimijan perustarkastus tunnilta 80,00
5.5.2 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimijan valvonta tunnilta 107,00
5.5.3 Lannoitevalmisteiden valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen)
5.5.3.1 - tarkastusmaksuluokka 1 225,00
5.5.3.2 - tarkastusmaksuluokka 2 450,00
5.5.3.3 - tarkastusmaksuluokka 3 675,00
5.5.3.4 - tarkastusmaksuluokka 4 899,00
5.5.4 Rehujen valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen)
5.5.4.1 - tarkastusmaksuluokka 1 135,00
5.5.4.2 - tarkastusmaksuluokka 2 213,00
5.5.4.3 - tarkastusmaksuluokka 3 309,00
5.5.4.4 - tarkastusmaksuluokka 4 438,00
- tarkastusmaksuluokka 5 850,00
Kohdissa 5.5.3 ja 5.5.4 tarkastusmaksuluokka määräytyy riskiperusteisen virallisen valvontasuunnitelman mukaan
5.5.5 Rehujen valvontaan liittyvä rehuympäristönäyte pitopaikasta, näytekohtainen maksu 64,00
5.6 Kasvinterveys- ja taimiaineisto
5.6.1 Tuontitarkastukset
5.6.1.1 Alin kasvinterveystarkastusmaksu, lukuun ottamatta Venäjän federaatiosta tuotavaa havupuutavaraa 67,00
5.6.1.2 Pistokkaat, nuoret taimet sekä pensaat, puut (muut kuin kaadetut joulukuuset), muut taimitarhakasvit, myös metsänviljelyaineisto (muu kuin siemenet), istutettavaksi tarkoitetut kukkasipulit, -mukulat ja juurakot, juurimukulat, istukassipulit, siemenet ja solukkoviljelmät:
5.6.1.2.1 - jokainen alkava 100 kg 6,00
5.6.1.2.2 - taimiaineistotarkastuksesta lisäksi, jokainen alkava 100 kg 2,40
5.6.1.3 Leikkokukat ja -oksat lehtineen, havupuiden oksat ja kaadetut joulukuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaariokasvit:
5.6.1.3.1 - jokainen alkava 100 kg 5,40
5.6.1.4 Vilja, jokainen alkava 1 000 kg 0,70
5.6.1.5 Perunan mukulat, alkavaa 25 000 kg kohti 67,00
5.6.1.6 Tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 55,00
5.6.2 Puutavaran tuontitarkastukset
5.6.2.1 Havupuu Venäjän federaation Euroopan puoleisesta osasta lehtikuusta ja suoja-alueelle tarkoitettua havupuuta lukuun ottamatta:
5.6.2.1.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys alle 50 m3 6,00
5.6.2.1.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja suurempi kuorma) 7,40
5.6.2.1.3 - laiva, alle 2 000 m3 223,00
5.6.2.1.4 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän 372,00
5.6.2.1.5 - jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 113,00
5.6.2.2 Puu, muu kuin kuori, lukuun ottamatta tuontia Venäjän federaation Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuusi (Larix) ja suoja-alueelle tarkoitettu puu kuitenkin mukaan luettuna:
5.6.2.2.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, alle 50 m3 68,00
5.6.2.2.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja sitä suurempi kuorma) 84,00
5.6.2.2.3 - laiva, alle 2 000 m3 223,00
5.6.2.2.4 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän 372,00
5.6.2.2.5 - jos laivalta tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 113,00
5.6.2.3 Maa-aines, kasvualusta ja puunkuori, paino enintään 25 000 kg 19,70
5.6.2.3.1 - jokainen edellisen ylittävä 1 000 kg:n erä 0,80
5.6.2.3.2 - enimmäismaksu 158,00
5.6.2.4 Muut kasvit ja kasvituotteet, lähetystä kohti 19,70
5.6.2.5 Puutavaran tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 48,00
5.6.3 Vientitarkastukset
5.6.3.1 Kasvinterveys ja taimiaineisto; alin tarkastusmaksu 58,00
5.6.3.2 Elävät kasvit ja kasvinosat, myös jatkokasvatukseen tai lisäykseen tarkoitetut, jokainen alkava 1 000 kg 7,80
5.6.3.3 Hedelmät, vihannekset ja muut kasvikset, jäkälät, marjat, sienet ym. vastaavat, ei jatkokasvatukseen, jokainen alkava 1 000 kg 1,00
5.6.3.4 Perunan vientierät, jotka eivät ole vientivalmiustilojen tuotantoa 151,00
5.6.3.5 Puu- ja sahatavaran vientieräkohtainen tarkastus ellei vientierä ole peräisin ns. vientivalmiustarkistetusta tuotantolaitoksesta, jolloin tarkastusmaksu sisältyy puutavaran terveystodistusmaksuun 113,00
5.6.3.6 Vilja, jokainen alkava 100 tn 1,08
5.6.3.7 Vientivalmiustarkastus (määräaikais- ja ennakkotarkastus):
5.6.3.7.1 - sahat ja kuivaamolaitokset (sisältää ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden edellytysten tarkastamisen) 330,00
5.6.3.8 Avomaaviljelys, perunaa lukuun ottamatta:
5.6.3.8.1 - perusmaksu 113,00
5.6.3.8.2 - ylin tarkastusmaksu 514,00
5.6.3.8.3 - alle 10 ha, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 20,00
5.6.3.8.4 - yli 10 ha:n ylittävältä osalta, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 9,50
5.6.3.9 Perunaviljelys ja perunasato:
5.6.3.9.1 - viljelystarkastus/ha (ankeroiset, kasvulohkot) 43,00
5.6.3.9.2 - kasvitautitarkastus/ha (rengasmädät, perunasato) 70,00
5.6.3.10 Kasvihuoneviljelys:
5.6.3.10.1 - perusmaksu 63,00
5.6.3.10.2 - ylin tarkastusmaksu 258,00
5.6.3.10.3 - jokainen alkava 100 m2 20,00
5.6.3.11 Vienti- ja vientivalmiustarkastuksen uusinta, tarkastustunnilta 55,00
5.6.4 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien yritysten tarkastus, kasvinterveyden rekisteröinti- tai merkinkäyttöoikeuden edellytysten tarkastus, kasvipassin myöntäminen ja taimiaineistontoimittajan valtuuttaminen
5.6.4.1 - avomaan taimituotanto alle 0,5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto alle 500 m2 45,00
5.6.4.2 - avomaan taimituotanto 0,5 ha-2 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 500-2 500 m2 102,00
5.6.4.3 - avomaan taimituotanto 2,1 ha-5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 2 501-5 000 m2 177,00
5.6.4.4 - avomaan taimituotanto yli 5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto yli 5 000 m2 354,00
5.6.4.5 Taimimyymälät, tukkuliikkeet, maahantuojat ja maastaviejät, välittäjät, varastot 90,00
5.6.4.6 ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden haltijat 90,00
5.6.5 Varmennettu taimiaineisto
5.6.5.1 Tuotantoedellytysten tarkastus:
5.6.5.1.1 - tuotantoala alle 10 ha 139,00
5.6.5.1.2 - tuotantoala 10 ha tai yli 198,00
5.6.5.2 Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tarkastukset:
5.6.5.2.1 - emokasvit, enintään 1 000 tainta 228,00
5.6.5.2.2 - emokasvit, yli 1 000 tainta 551,00
5.6.5.2.3 - emokasvit, yli 3 000 tainta 951,00
5.6.5.2.4 - emokasvit, yli 15 000 tainta 1 139,00
5.6.5.2.5 - uusintatarkastukset 50 % em. hinnoista
5.6.5.3 Uuden viljelylohkon tarkastaminen:
5.6.5.3.1 - muun tarkastuksen yhteydessä 58,00
5.6.5.3.2 - erillinen tarkastuskäynti, sisäisten menettelyohjeiden tarkistaminen 113,00
5.7 Metsänviljelyaineisto
5.7.1 Perusaineiston hyväksyminen ja tarkastus tunnilta 58,00
5.7.1.1 - siemenviljelyksillä käytettävien kloonien oikeellisuuden tarkastaminen näytteeltä:
5.7.1.2 - mänty 21,00
5.7.1.3 - kuusi 25,00
5.7.2 Metsänviljelyaineiston vuositarkastusmaksut:
5.7.2.1 - siemenkaristamo, -pakkaamo ja -varasto 69,00
5.7.2.2 - erillinen siementen pakkauspiste 29,00
5.7.2.3 - taimitarha ja varasto:
5.7.2.4 - kasvihuonepinta-ala alle 5 000 m2 tai vain avomaatuotantoa harjoittava taimitarha 45,00
5.7.2.5 - kasvihuonepinta-ala 5 000-10 000 m2 104,00
5.7.2.6 - kasvihuonepinta-ala yli 10 000 m2 274,00
5.7.3 Metsänviljelyaineiston uusintatarkastus 207,00
5.7.4 Erillinen taimivarasto 69,00
5.8 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
5.8.1 Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden: 60,00
5.8.1.1 - viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perussiemenluokat 9,10
5.8.1.2 - viljelystarkastus hehtaarilta, perussiemenen jälkeiset sukupolvet 12,00
5.8.2 Siemenperunan esiperussiemenen viljelystarkastus, jos tarkastetaan vähintään kymmenen viljelystä samalla tarkastuskerralla, perusmaksu viljelystä ja tarkastuskertaa kohden 17,20
5.8.2.1 - viljelystarkastus hehtaarilta 9,10
5.8.3 Tehtyjen toimenpiteiden tarkastuskäynti 104,00
5.8.4 Maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunaviljelykseltä hehtaaria kohti kahden desimaalin tarkkuudella 16,00
5.8.4.1 - maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunaviljelykseltä, vähimmäismaksu 64,00
5.8.4.2 - peruna-ankeroismääritys maanäytteestä alkavaa hehtaaria kohti 24,00
5.8.4.3 - maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunaviljelykseltä hehtaaria kohti kahden desimaalin tarkkuudella, kun näytteenotto tehdään 1.4.–30.6. saman kasvukauden tuotantoa varten 23,40
5.8.4.4 - peruna-ankeroismääritys maanäytteestä alkavaa hehtaaria kohti, kun määritys tehdään 1.4.–30.6. saman kasvukauden tuotantoa varten 35,90
5.8.5 Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu: 57,00
5.8.5.1 - siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu osanäytteeltä 9,93
5.8.5.2 - siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä 70,00
5.8.5.3 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusintana 1 virus 400 mukulan näytteestä 228,00
5.8.5.4 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, 2 virusta 143,00
5.8.6 Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu näytettä kohden, kun näytteitä otetaan samassa varastossa samalla näytteenottokerralla vähintään 10 erästä 34,00
5.8.7 Siemenperunan varastotarkastus, näytteenottomaksu osaerältä 53,00
5.8.8 Siemenperunan varastotarkastus tarkastettavaa osaerää kohden 102,00
5.8.9 Muut siemenperunan sertifiointiin liittyvät erityistarkastukset perusmaksun lisäksi alkavalta tunnilta 58,00
5.8.10 Jos kohtien 5.8.1 ja 5.8.2 viljelytarkastuspyyntö tulee Elintarviketurvallisuusvirastoon ilmoitetun päivämäärän jälkeen, peritään tällaista siemenviljelystä kohden ylimääräinen käsittelymaksu
5.8.10.1 - viljelystarkastuspyyntö 15.6. jälkeen 47,00
5.8.10.2 - viljelystarkastuspyyntö 31.7 jälkeen 90,00
5.9 Kylvösiemenen viljelystarkastuspäätös ja sertifiointi
5.9.1 Siemenviljelystarkastuspäätös 27,00
5.9.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotarkastuspäätös, kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko erän siemenluokan muutospäätös, siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös, siemenerän uudelleenpakkaamisilmoituksen tarkastus ja päätös 16,00
5.9.3 Kylvösiemenen tarkastetun kauppaerän jakaminen siemenluokkiin 32,00
5.9.4 Kylvösiemenen maahantuontilupa, kylvösiemenerän myyntiluvat ja poikkeusluvat 74,00
5.9.5 Pakkaamon painamat vakuustodistukset:
5.9.5.1 Pakkaamossa tehtävän katselmuksen perusmaksu 349,00
5.9.5.2 - lisäksi jokaiselta alkavalta tunnilta 75,00
5.9.5.3 Vakuuskirjanpidon valvonta/kauppaerä 1,00
5.10 Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajikkeiden tarkastus
5.10.1 Siementavaran kenttäkoetarkastus 290,50
5.10.2 Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoerän kenttäkoetarkastus 105,00
5.10.3 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä vanhan kauppa-lajike-erän aitouden tarkastus 181,50
5.10.4 DUS-testi, kaikki lajit 1 020,00
5.10.5 DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia aiheutuva käsittelymaksu 460,00
5.10.6 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä maatiaislajikkeen kuvaustutkimus 305,00
5.10.7 Alkuperäislajikkeen ylläpitoviljelyksen viljelystarkastus
5.10.7.1 - perusmaksu 58,00
5.10.7.2 - lisäksi hehtaaria kohden 8,75

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.