1322/2011

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 4 luvun otsikko sekä

lisätään lakiin uusi 22 a § seuraavasti:

4 luku

Kalastusaluksen, erikoisaluksen, sisävesiliikenteen aluksen ja muun aluksen turvallisuusvaatimukset sekä ro-ro-aluksen keulaporttia koskeva erityisvaatimus

22 a §
Sisävesiliikenteen alus

Sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/100/EY, jäljempänä purjehduskelpoisuusdirektiivi, on Suomessa voimassa. Suomen sisävesialueella liikennöiviin aluksiin ei kuitenkaan sovelleta purjehduskelpoisuusdirektiivin tai muiden Euroopan unionin sisävesiliikennedirektiivien teknisiä vaatimuksia, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 103/2011
LiVM 11/2011
EV 61/2011
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/100/EY (32009L0100); EUVL N:o L 259, 2.10.2009, s. 8
Neuvoston direktiivi 87/540/ETY (31987L0540); EYVL N:o L 322, 12.11.1987, s. 20
Neuvoston direktiivi 91/672/ETY (31991L0672); EYVL N:o L 373, 31.12.1991, s. 29
Neuvoston direktiivi 96/50/EY (31996L0050); EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 31
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/87/EY (32006L0087); EYVL N:o L 389, 30.12.2006, s. 261

  Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.