1321/2011

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 15 §:ään uusi 8 momentti seuraavasti:

15 §
Pätevyyskirjat

Sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/672/ETY, jäljempänä pätevyyskirjadirektiivin, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 96/50/EY, jäljempänä myöntämisperustedirektiivi sekä vesiväylien kansallisen ja kansainvälisen tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden tähän ammattiin muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun neuvoston direktiivin 87/540/ETY, jäljempänä liikenteenharjoittamisdirektiivi, velvoitteet ovat voimassa Suomessa. Suomen sisävesialueella liikennöivien alusten kuljettajiin, miehistöön ja liikenteenharjoittajiin ei kuitenkaan sovelleta myöntämisperustedirektiivin eikä liikenteenharjoittamisdirektiivin säännöksiä pätevyyskirjojen myöntämisperusteista, ammattiin pääsyä koskevista vaatimuksista ja tutkintovaatimuksista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tällä lailla kumotaan eräiden Euroopan yhteisön sisävesiliikennettä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta annettu valtioneuvoston asetus (121/2002).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 103/2011
LiVM 11/2011
EV 61/2011
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/100/EY (32009L0100); EUVL N:o L 259, 2.10.2009, s. 8
Neuvoston direktiivi 87/540/ETY (31987L0540); EYVL N:o L 322, 12.11.1987, s. 20
Neuvoston direktiivi 91/672/ETY (31991L0672); EYVL N:o L 373, 31.12.1991, s. 29
Neuvoston direktiivi 96/50/EY (31996L0050); EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 31
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/87/EY (32006L0087); EYVL N:o L 389, 30.12.2006, s. 261

  Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.