1305/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan alueellisesta kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (21/2009) 11, 12, 18, 20, 21 ja 24 §, sellaisena kuin niistä on 11 § asetuksessa 1278/2009, seuraavasti:

11 §
Hakuaika

Kuljetustukea on haettava kolmen kuukauden kuluessa kunkin hakemuskauden päättymisestä. Ensimmäinen hakemuskausi on tammikuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välinen ajanjakso ja toinen hakemuskausi heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välinen ajanjakso.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi erityisistä syistä myöntää tuen, vaikka sitä ei olisi haettu säädetyssä ajassa.

12 §
Tukipäätös

Kuljetustuki myönnetään puolivuosittain jälkikäteen.

Kuljetustuki voidaan myöntää, jos kuljetusmaksu on ollut vähintään 30 euroa lähetykseltä ja myönnettävä kuljetustuki on vähintään 360 euroa hakemuskaudessa.

Edellä 2 momentista poiketen saaristokuljetusten tuki voidaan myöntää, jos kuljetusmaksu on ollut vähintään 10 euroa lähetykseltä ja myönnettävä kuljetustuki on vähintään 80 euroa hakemuskaudessa.

18 §
Kuljetustuen määrä

Rautatie- ja autokuljetusten tuki on kuljetetun matkan pituuden mukaan määräytyvä prosenttiosuus hyväksytyistä kustannuksista seuraavasti:         

Kuljetettu matka kilometriä Tukiprosentti
266–300  2,8
301–400  4,4
401–500  6
501–600  7,2
601–700  8,8
701–800  9,6
801–1000 10,4
1001– 11,6

Jos kuljetus alkaa Pohjoiskalotilta Suomessa, kuljetustukeen oikeuttavaa vähimmäismatkaa laskettaessa mukaan luetaan myös muualla kuin Suomen Pohjoiskalotilla tapahtuva kuljetus. Jos kuljetusmatka Suomen alueella on alle 266 kilometriä, tukiprosentti määräytyy 266 kilometrin mukaan.

20 §
Kuljetustuen määrä satamatoimintoihin

Satamatoimintojen tuki myönnetään lähetyksen painon perusteella.

Kuljetustuen määrä on:

1) Satamatoiminnoista Kalajoen kunnassa ja sen pohjoispuolella sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa sekä Joensuun satamassa ja sen pohjoispuolella olevissa Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa 1,04 euroa tonnilta;

2) Satamatoiminnoista Merikarvian kunnassa sekä sen ja Kalajoen kunnan välillä sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa sekä muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa 0,528 euroa tonnilta.

Muutettaessa kuljetustuen laskemista varten lähetyksen tilavuus painoksi käytetään kuutiometrin painona 300 kiloa, jos lähetyksen paino kuutiometriä kohden on tätä painoa pienempi.

21 §
Satamatoimintoihin liittyvä kuljetus

Jos rautatie- tai autokuljetukseen liittyy 19 §:ssä tarkoitettuja satamatoimintoja, rautatie- ja autokuljetusten tuki on kuljetetun matkan pituuden mukaan määräytyvä prosenttiosuus hyväksytyistä kustannuksista seuraavasti:

Kuljetettu matka kilometriä Tukiprosentti
101–130 2,8
131–160 3,6
161–210 4
211–265 4,8
266–400 5,6
401–500 6
501–600 7,2
601–700 8,8
701–800 9,6
801–1000 10,4
1001– 11,6

Yrityksen omalla kuljetuskalustolla tapahtuvaan kuljetukseen sovelletaan, mitä 17 §:ssä säädetään.

Jos kuljetus alkaa Pohjois-Savon maakunnan, Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan, Kaustisen seutukunnan tai entisen Ullavan kunnan alueelta, tuki myönnetään de minimis -tukena.

24 §
Tuen määrä

Saaristokuljetusten tuen prosenttiosuus hyväksyttävistä kustannuksista on:

Kuljetettu matka kilometriä Tukiprosentti
65–80  2,8
81–100  3,6
101–120  4,4
121–140  5,6
141–180  6,8
181–220  8
221–280  9,2
281–360 10,4
361–460 11,6
461–580 12,8
581–700 14
701–800 15,2
801–900 16
901–1 000 16,8
1 001–1 140 17,6
1 141– 18,4

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa alkaneisiin kuljetuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Työministeri
Lauri Ihalainen

Vanhempi hallitussihteeri
Mikko Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.