1289/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään arpajaislain (1047/2001) 13 §:n 5 momentin ja 19 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 13 §:n 5 momentti laissa 575/2011:

1 §
Nimi ja kotipaikka

Raha-automaattiyhdistyksen, ruotsinkieliseltä nimeltään Penningautomatföreningen, toiminta-alueena on koko maa.

Raha-automaattiyhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2 §
Jäsenten hyväksyminen ja erottaminen

Jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Saapuneet jäsenhakemukset on käsiteltävä viimeistään hakemuksen saapumista seuraavan kalenterivuoden aikana kokoontuvassa kokouksessa.

3 §
Yhdistyksestä erottaminen ja eroaminen

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen:

1) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä;

2) ei enää täytä jäsenyydelle arpajaislain (1047/2001) 13 §:n 1 momentissa asetettuja ehtoja; tai

3) on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4 §
Toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

5 §
Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos kokous niin päättää tai jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten yhdistyksen hallitukselta vaatii.

6 §
Kokouskutsu

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

7 §
Äänioikeus ja puhevallan käyttäminen yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ääni. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on yhdistyksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta, eivätkä he saa edustaa yhdistyksen jäseniä.

Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

8 §
Kokousmenettely

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Hänen tehtävänään on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä toimittaa kokouksen puheenjohtajan vaali.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsenten edustajaa.

9 §
Päätöksen moitteenvaraisuus

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai tämän asetuksen vastainen, yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen voi nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätöstä on pidettävä pätevänä.

10 §
Kokouksessa päätettävät asiat

Yhdistyksen kokouksessa:

1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle;

2) valitaan hallituksen jäsenet arpajaislain 13 §:n 3 momentin mukaisesti, siltä osin kuin jäsenten valinta kuuluu yhdistykselle;

3) valitaan tilintarkastaja arpajaislain 13 §:n 4 momentin mukaisesti, siltä osin kuin tilintarkastajan valinta kuuluu yhdistykselle;

4) määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi tilikaudeksi;

5) päätetään yhdistyksen jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksunmäärästä;

6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §
Hallituksen jäsenten toimikausi ja kelpoisuusvaatimukset

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen kokouksen valitsemista hallituksen muista jäsenistä vain puolet voi olla sellaisia, jotka ovat olleet hallituksen jäseniä edellisen toimikauden aikana tai edustavat sellaista yhteisöä tai säätiötä, joka mainittuna aikana on ollut hallituksessa edustettuna.

Sama henkilö tai samaa yhteisöä tai säätiötä edustava henkilö voi olla hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti enintään kaksi toimikautta.

Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä asiantuntemus sosiaali- ja terveyspolitiikasta, järjestötoiminnasta tai liiketoiminnasta taikka tilinpäätöksestä ja taloudesta.

12 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä arpajaislain 13 §:n 3 momentissa säädetään, erityisesti:

1) valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön kokouksen päätökset;

2) hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi;

3) nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja hänen suorassa alaisuudessaan olevat toimialajohtajat sekä vahvistaa heidän palkkauksensa;

4) päättää sosiaali- ja terveysministeriön ja yhdistyksen välisen tulossopimuksen puitteissa avustusten jaon ja ohjeellisen avustussuunnitelman valmistelussa ja avustusten käytön valvonnassa noudatettavista periaatteista ja tavoitteista sekä niiden toteuttamiseksi tarvittavista keskeisistä toimenpiteistä;

5) päättää rahapelitoiminnan toimintaperiaatteista ja tavoitteista sekä niiden toteuttamiseksi tarvittavista keskeisistä toimenpiteistä arpajaislain ja viranomaispäätösten antamissa rajoissa;

6) hyväksyä viestinnän periaatteet;

7) hyväksyä työehtosopimukset ja taloussääntö;

8) päättää sisäisen tarkastuksen järjestämisen periaatteista;

9) määrätä toimitusjohtajan sijainen;

10) päättää kirjanpitoarvoltaan yli 300 000 euron arvoisten osakehuoneistojen ja kiinteistöjen myynnistä.

13 §
Henkilöstön edustus hallituksessa

Yhdistyksen henkilöstöllä on oikeus valita keskuudestaan kaksi edustajaa hallitukseen. Edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, paitsi käsiteltäessä henkilövalintoja, työehtosopimuksia ja muita henkilöstön etuuksiin liittyviä asioita.

14 §
Toimitusjohtajan tehtävät

Yhdistyksen toimitusjohtajan tehtävänä on erityisesti:

1) johtaa yhdistyksen organisaatiota, strategista suunnittelua ja hallituksessa päätettävien asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa;

2) vastata hallitukselle yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa hyväksyttyjen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta;

3) vastata yhdistyksen sisäisestä tarkastuksesta;

4) vastata hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan yhdistyksen yrityskuvasta ja yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta.

15 §
Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksessa ja hallituksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei erikseen muuta säädetä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos valittavana on kuitenkin yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa.

16 §
Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja hallituksen nimittämät johtajat kaksi yhdessä tai hallituksen määräämien toimihenkilöiden kanssa.

Hallitus pitää luetteloa niistä, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Luettelosta annetaan tietoja ja otteita niitä haluaville.

Haasteen ja muun tiedoksiannon on katsottava tulleen yhdistyksen tietoon, jos se on toimitettu hallituksen nimittämälle johtajalle.

17 §
Tilintarkastus

Yhdistyksen tilintarkastukseen sovelletaan tilintarkastuslakia (459/2007).

18 §
Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

19 §
Tuoton tilittäminen

Yhdistyksen on ennakkotuottona tilitettävä sosiaali- ja terveysministeriölle arvioitu vuosineljänneksen voitto kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.

Yhdistyksen on tilikauden tuottona tilitettävä sosiaali- ja terveysministeriölle tilikauden voitto vähennettynä 1 momentissa tarkoitetuilla ennakkotuotoilla kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.

20 §
Toiminnan lopettaminen

Yhdistyksen esityksen yhdistyksen toiminnan lopettamisesta on perustuttava kahden perättäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidettyjen yhdistyksen kokousten tekemiin päätöksiin, jotka on tehty kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

21 §
Asetuksen muuttaminen

Yhdistykselle tulee varata tilaisuus antaa lausunto ennen tämän asetuksen muuttamista.

22 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan Raha-automaattiyhdistyksestä annettu valtioneuvoston asetus (1169/2001).

Edellä 2 momentin estämättä ne, jotka ovat yhdistyksen hallituksen jäseniä tämän asetuksen voimaantullessa, jatkavat tehtävissään toimikautensa loppuun.

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Matti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.