1271/2011

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 326/2010 ja 28 §,

muutetaan 2 §:n 1 ja 3 momentti, 4 §, 6 §:n 12 kohta, 7 §, 8 §, 10 §:n 1 kohta, 11 §:n 2 kohta, 17 §, 18 §:n 2-4 momentti, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 26 §, 27 §, 29 §:n 2 momentti, 31 §:n 1 ja 2 momentti, 32 §:n 1 ja 2 momentti, 33 §:n 1 momentti, 35 §:n 1 momentti, 37 §:n 1 momentti, 38 §:n 1 momentti, 39 §:n 1 momentti, 40 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 44 §:n 1 momentti, 47 §, 48 §:n 2 kohta, 49 §, 50 §:n 2 ja 3 momentti, 51 §:n 1 momentti, 52 §, 53 §:n 1 momentti ja pykälän otsikko, 57 §, 57 b § ja 59 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti osaksi muutettuna asetuksissa 326/2010 ja 344/2011 ja 3 momentti asetuksessa 326/2010, 4 § osaksi muutettuna asetuksissa 1040/2008 ja 326/2010, 6 §:n 12 kohta asetuksessa 326/2010, 7 § osaksi muutettuna asetuksessa 326/2010, 8 § asetuksessa 344/2011, 10 §:n 1 kohta asetuksessa 326/2010, 11 §:n 2 kohta asetuksessa 344/2011, 17 § asetuksessa 326/2010, 18 §:n 2-4 momentti asetuksessa 326/2010, 19 § osaksi muutettuna asetuksessa 326/2010, 20 § asetuksessa 1040/2008, 21 § asetuksessa 326/2010, 22 § asetuksessa 1040/2008, 26 § asetuksessa 326/2010, 29 §:n 2 momentti asetuksessa 344/2011, 31 §:n 2 momentti asetuksessa 326/2010, 38 §:n 1 momentti asetuksessa 326/2010, 39 §:n 1 momentti asetuksessa 326/2010, 47 § osaksi muutettuna asetuksessa 326/2010, 49 § osaksi muutettuna asetuksessa 326/2010, 50 §:n 2 ja 3 momentti asetuksessa 326/2010, 52 § osaksi muutettuna asetuksessa 326/2010, 57 b § asetuksessa 1077/2007,

lisätään 3 §:ään siitä asetuksella 326/2010 kumotun 9 kohdan tilalle uusi 9 kohta seuraavasti:

2 luku

Valtiovarainministeriön organisaatio

2 §
Osastot ja esikuntaelimet

Ministeriössä on seuraavat perusyksiköt:

1) kansantalousosasto;

2) budjettiosasto;

3) vero-osasto;

4) rahoitusmarkkinaosasto;

5) henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto (Valtion työmarkkinalaitos);

6) kunta- ja aluehallinto-osasto;

7) kehittämis- ja hallintotoiminto;

8) julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT-toiminto).


Ministeriön johdon esikuntaeliminä toimivat kansainvälisten asioiden sihteeristö ja viestintä. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää johdon alaisuudessa toimivaan ylijohtajan tehtävään. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi erikseen asettaa muitakin johdon esikuntaelimiä ja määräaikaisia projektiorganisaatioita.


3 §
Kansantalousosasto

Kansantalousosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


9) Tilastokeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta sekä tilastotointa;


4 §
Budjettiosasto

Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) finanssipolitiikkaa;

2) toiminta- ja taloussuunnittelun yleisiä perusteita, kehysmenettelyä ja talousarviota;

3) valtion varallisuuden hallinnan yleisiä perusteita ja muuta taloushallintoa;

4) valtion maksujen yleisiä perusteita ja toiminnan maksullisuutta;

5) valtion maksuliikettä sekä maksuvalmiuden turvaamista ja siihen liittyvän lyhytaikaisen luoton ottamista;

6) valtion kirjanpidon, tilinpäätöksen ja tilinpäätösmenettelyn yleisiä perusteita;

7) valtionhallinnon tuottavuuden edistämistä;

8) valtion hankintatointa ja Hanselia;

9) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastusta (JHTT);

10) valtion taloudenhoidon valvonnan ja tarkastustoimen yleisiä perusteita;

11) korkotukilainojen ja valtion lainanannon yleisiä perusteita;

12) indeksiehdon käyttöä sopimuksissa;

13) valtion liikelaitosten ja markkinaehtoisten järjestelmien yleistä kehittämistä;

14) valtion talonrakennustoimintaa, kiinteistövarallisuutta, virastotiloja sekä Senaattikiinteistöjä;

15) metallirahoja;

16) valtionperintöjä;

17) Ahvenanmaan itsehallintolain 7 lukua;

18) Valtiokonttoria koskevia hallinnollisia säännöksiä ja Valtiokonttorin hallinnonohjauksen tehtäviä ja tulosohjausta;

19) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta.

6 §
Rahoitusmarkkinaosasto

Rahoitusmarkkinaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


12) Valtion eläkerahastoa ottaen huomioon, mitä 7 §:n 12 kohdassa säädetään;


7 §
Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto (Valtion työmarkkinalaitos)

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) valtionhallinnon ja hallintopolitiikan kehittämistä sekä valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa;

2) valtiotyönantajan edunvalvontaa tulo- ja työmarkkinapolitiikassa sekä työelämään liittyvässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa;

3) valtion henkilöstön oikeudellista asemaa sekä neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän perusteita;

4) valtion eläkejärjestelmän valvontaa;

5) toimintaa valtion neuvotteluviranomaisena sekä henkilöstön palvelussuhteen ehtoja;

6) valtion työnantajaviestinnän edistämistä;

7) henkilöstön kehittämistä, johtamista, osallistumista ja työympäristöä;

8) toiminta- ja taloussuunnittelua sekä valtion talousarvioesitystä ja talousarvion soveltamista henkilöstömenojen osalta;

9) valtion työnantajatoiminnan ja henkilöstöhallinnon tiedonhallintaa;

10) valtionhallinnon ohjausjärjestelmien kehittämistä;

11) valtion uusien yhteisten toimintatapojen edistämistä;

12) yhteistyössä rahoitusmarkkinaosaston kanssa Valtion eläkerahastoa koskevista asioista, jos ne ovat työnantaja- tai henkilöstöpoliittisesti merkittäviä;

13) Valtiokonttorin vakuutustoimialan ja Henkilöstöpalvelut - yksikön tehtäviä ja tulosohjausta;

14) HAUS kehittämiskeskus Oy:n ohjausta.

8 §
Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kunta- ja aluehallinto-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) kuntien itsehallinnon kehittämistä;

2) kuntien hallintoa;

3) kuntajakoa ja kuntien yhteistyötä;

4) kuntien toiminnan ja talouden yleistä seurantaa ja ennakointia;

5) ministeriön hallinnonalalle kuuluvia kuntien valtionosuuksia ja valtionosuusjärjestelmää;

6) valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä;

7) kunnallisten palvelujen kehittämistä ja arviointia;

8) kuntien henkilöstön palvelussuhdeturvaa;

9) Kunnallista työmarkkinalaitosta ja Kuntien takauskeskusta;

10) julkisten palvelujärjestelmien laadunhallinnan ja toiminnallisen tehokkuuden arviointia, kehittämistä ja parantamista;

11) alue- ja valtion paikallishallinnon rakenteiden ja toiminnan kehittämistä;

12) aluehallinnon, lukuun ottamatta maakuntien yhteistoiminta-aluetta, ja valtion paikallishallinnon aluejakoja ja niiden yhteensovittamista;

13) valtion toimintojen alueellistamisen koordinointia, seurantaa ja kehittämistä;

14) aluehallintovirastojen tehtäviä ja tulosohjausta;

15) Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien tehtäviä ja tulosohjausta sekä väestökirjanpitoa.

10 §
Kehittämis- ja hallintotoiminto

Kehittämis- ja hallintotoiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tulosohjauksen johtamista, kehittämistä ja koordinointia tukenaan ministeriön muut osastot kukin tässä työjärjestyksessä säädetyn osastojen toimialajaon mukaisesti;


11 §
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT-toiminto)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:


2) julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleistä kehittämistä sekä yhteisten kehittämishankkeiden yhteensovittamista;


17 §
Valmius- ja suojeluorganisaatio

Valtiovarainministeriön valmiuspäällikkönä toimii hallinto- ja kehitysjohtaja. Valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja sovittaa yhteen hallinnonalan poikkeusoloihin varautumista. Valmiuspäällikköä avustaa valmiussuunnittelussa hänen määräämänsä virkamies. Valtiovarainministeriön suojelujohtajan määrää hallinto- ja kehitysjohtaja.

3 luku

Johtaminen

18 §
Johtamis- ja ohjausvastuut

Ministeriä avustaa ja edustaa ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri siten, kuin valtiosihteerin tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 44 §:ssä ja josta ministeri tarvittaessa erikseen tarkemmin määrää.

Muuna virkamiesjohtona ministeriön johtamisesta vastaavat valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri sekä hallinto- ja kehitysjohtaja. He johtavat ministerin vahvistaman työnjaon mukaisesti hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta sekä hallinnonalan liikelaitoksia ja talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelua.

Jollei ministeri työnjaosta muuta päätä, avustavat valtiosihteeriä kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeriä sekä hallinto- ja kehitysjohtajaa hallinnonalan virastojen, liikelaitosten ja osakkuusyhtiöiden ohjauksessa sekä talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelussa osastot tässä työjärjestyksessä säädetyn osastojen toimialajaon mukaisesti. Lisäksi valmistelussa avustavat ohjausvastuussa olevan valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin sekä hallinto- ja kehitysjohtajan tarvittaessa erikseen nimeämät valmisteluryhmät tai virkamiehet.


19 §
Tulostavoitteiden asettaminen

Ministeri päättää ministeriön sekä virastojen ja laitosten keskeiset tulostavoitteet.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä asettaa ministeriön osastojen sekä hallinnonalan virastojen ja laitosten keskeiset tulostavoitteet alivaltiosihteerin sekä hallinto- ja kehitysjohtajan kanssa käymien tuloskeskustelujen pohjalta.

Alivaltiosihteeri sekä hallinto- ja kehitysjohtaja käyvät tuloskeskustelut ministeriön kaikkien osastojen kanssa. Hallinto- ja kehitysjohtaja käy tulosneuvottelut myös hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa.

Osastopäälliköt asettavat osastojen muut tulostavoitteet ja vahvistavat osastojen toimintasuunnitelmat yksiköiden päälliköiden kanssa käytävien tuloskeskustelujen pohjalta

Tulos- ja kehityskeskustelut käydään ministeriössä strategian toimeenpanon ja henkilötason johtamisen näkökulmasta.

20 §
Ministerin johtoryhmät

Ministeri voi asettaa toimialansa asioiden valmistelua ohjaamaan ministerin johtoryhmän. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri tai häntä edustava valtiosihteeri. Johtoryhmässä tulee olla edustettuina ministerin toimialaan kuuluvien asioiden virkamiesvalmistelua johtava valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri sekä hallinto- ja kehitysjohtaja. Ministeri määrää muut johtoryhmän jäsenet.

21 §
Muut johto- ja valmisteluryhmät

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi asettaa asioiden valmistelua varten virkamiesjohtoryhmiä tai muita valmisteluryhmiä. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä asettaa myös talouspolitiikan ja hallintopolitiikan valmisteluryhmän, konserniohjauksen johtoryhmän sekä hallinnonalan ohjauksen tulosohjausryhmän.

22 §
Virkamiesjohtoryhmä

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä johtama johtoryhmä käsittelee ministeriön osastojen ja yksiköiden toiminnan kannalta keskeisiä yhteisiä asioita.

Johtoryhmän kokoukseen osallistuvat valtiosihteerin kansliapäällikkönä lisäksi alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja, osastopäälliköt sekä valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämät muiden toimintayksiköiden päälliköt tai johtavat virkamiehet.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä johtaa talouspolitiikan ja hallintopolitiikan valmisteluryhmää, hallinto- ja kehitysjohtaja konserniohjauksen johtoryhmää sekä hallinnonalan ohjauksen tulosohjausryhmää.

4 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät ja sijaiset

26 §
Hallinto- ja kehitysjohtajan tehtävät

Hallinto- ja kehitysjohtaja kehittää ja yhteen sovittaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna konserniohjausta, hallinnonalan ohjausta ja ministeriön sisäistä toimintaa sekä organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa.

27 §
Alivaltiosihteerin tehtävät

Alivaltiosihteerin tulee valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna johtaa ja sovittaa yhteen erityisesti kansantalousosaston ja rahoitusmarkkinaosaston toimialaan kuuluvien sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa käsiteltävien asioiden valmistelua.

29 §
Osastopäällikön tehtävät

Hallinto- ja kehitysjohtajasta, ICT-johtajasta, valtioneuvoston controllerista, kansainvälisten asioiden sihteeristön päälliköstä ja viestinnän päälliköstä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa ja muualla tässä työjärjestyksessä säädetään osastopäälliköstä.

31 §
Sijaisten määrääminen

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin sekä hallinto- ja kehitysjohtajan sijaiset määrää ministeri.

Osastopäällikön sijaiset määrää valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtioneuvoston controllerin sijaisesta säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa.


5 luku

Asioiden valmistelu

32 §
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Kukin virkamies on velvollinen vahvistetusta työnjaosta riippumatta tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja taikka osaston tai osaston sisäisen yksikön päällikkö hänelle määrää.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri sekä hallinto- ja kehitysjohtaja taikka osaston tai osaston sisäisen yksikön päällikkö voi yksittäistapauksessa ottaa valmisteltavakseen ja esiteltäväkseen asian, joka muuten olisi hänen alaisensa virkamiehen valmisteltava.


33 §
Johdolle ja esimiehille tiedottaminen

Ministeri, valtiosihteeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri sekä hallinto- ja kehitysjohtaja on pidettävä tietoisina tärkeimmistä ministeriön ja osastojen toimialoilla esille tulevista ja vireillä olevista asioista.


35 §
Osastojen välinen yhteistyö ja osastoille tiedottaminen

Ministeriön osastot ja yksiköt antavat tarpeen mukaan toimialansa asiantuntijapalveluita toiselle osastolle ja yksikölle niiden käsitellessä asiaa, joka koskee osaksi myös toisen osaston toimialaa. Asianomaiset osastopäälliköt sopivat kulloinkin tarkemmin asiantuntijapalveluiden antamisesta toiselle osastolle ja osastojen yhteisestä valmistelusta. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeri tai hallinto- ja kehitysjohtaja määrää tarvittaessa osastojen yhteisestä valmistelusta.


37 §
Ministeriön edustaminen valmisteluelimissä

Valtiovarainministeriöstä komiteaan tai toimikuntaan tahi muuhun sivuelimeen nimetyn tulee antaa tietoja komitean tai toimikunnan työstä ja siinä esille tulevista kannanmäärittelyistä ennen kaikkea taloudellisesti merkittävissä tai periaatteellisesti tärkeissä asioissa esimiehilleen ja asianomaisen osaston päällikölle. Mikäli osastopäällikkö katsoo asian valtiovarainministeriön kannalta erittäin tärkeäksi, on asiasta informoitava myös ministeriä, valtiosihteeriä, valtiosihteeriä kansliapäällikkönä, alivaltiosihteeriä sekä hallinto- ja kehitysjohtajaa.


6 luku

Sisäinen hallinto

38 §
Sisäisen hallinnon työnjako

Ministeriön sisäistä hallintoa johtaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä apunaan hallinto- ja kehitysjohtaja. Heidän apunaan ovat kehittämis- ja hallintotoiminto, osastojen päälliköt sekä näiden määräämät henkilöt.


39 §
Vuosilomien vahvistaminen

Osastojen päälliköiden vuosilomat vahvistaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Alivaltiosihteerin sekä hallinto- ja kehitysjohtajan vuosilomat vahvistaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä sekä valtiosihteerin ja valtiosihteerin kansliapäällikkönä vuosilomat ministeri.


40 §
Matkamääräysten antaminen

Valtiosihteerille ja valtiosihteerille kansliapäällikkönä antaa virkamatkamääräyksen ministeri. Alivaltiosihteerille sekä hallinto- ja kehitysjohtajalle virkamatkamääräyksen antaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä.

Osastojen päälliköille virkamatkamääräyksen antaa hallinto- ja kehitysjohtaja.


Valtionhallinnon ulkopuolisen tahon tarjoaman virkamatkan vastaanottamisesta päättää ulkomaan matkojen osalta hallinto- ja kehitysjohtaja ja kotimaan matkojen osalta osaston päällikkö.

7 luku

Ratkaisuvallan järjestäminen

44 §
Ministerin ja eräiden virkamiesten pidätysoikeus

Ministeri voi pidättää itsellään päätösvallan asiassa, jonka virkamies tämän työjärjestyksen mukaan saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa valtiosihteerillä kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerillä, hallinto- ja kehitysjohtajalla sekä osastopäälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.


8 luku

Nimittämistä ja virkavapautta koskevien asioiden ratkaiseminen

47 §
Hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistavat nimitysasiat

Hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistavia nimitysasioita ovat:

1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen silloin, kun virkaa tai tehtävää ei ole sijoitettu 48 §:ssä mainittujen päälliköiden johdettaviin organisaatioihin eikä asian ratkaiseminen 46 §:n nojalla kuulu ministerille;

2) ministeriön päätettävä määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen silloin, kun vastaavaan virkaan nimittää ministeri.

48 §
Osastopäällikön ja eräiden muiden päälliköiden ratkaistavat nimitysasiat

Osastopäällikön ja valtioneuvoston controllerin ratkaistavia ministeriössä päätettäviä nimitysasioita ovat:


2) ministeriön päätettävä määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen silloin, kun tehtävä on sijoitettu heidän johdettavaansa organisaatioon eikä asian ratkaiseminen 47 §:n 2 kohdan nojalla kuulu hallinto- ja kehitysjohtajalle.

49 §
Virkojen ja tehtävien sijoittaminen

Ministeriön yhteiset virat sekä määräaikaiset tehtävät sijoitetaan osastoille hallinto- ja kehitysjohtajan päätöksellä.

50 §
Ministeriössä päätettävä virkavapaus

Enintään kolmen kuukauden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää osaston tai yksikön päällikkö. Osaston ja yksikön päällikölle sekä osasto- ja yksikköjaon ulkopuoliselle henkilöstölle tällaisen virkavapauden ja vapautuksen työstä myöntää hallinto- ja kehitysjohtaja.

Yli kolmen kuukauden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää

1) ministeri, jos nimitystoimivalta on tasavallan presidentillä tai valtioneuvostolla;

2) hallinto- ja kehitysjohtaja, jos nimitystoimivalta on hänellä tai ministerillä;

3) asianomainen osastopäällikkö, hallinto- ja kehitysjohtaja tai valtioneuvoston controller, jos nimitystoimivalta on hänellä.

9 luku

Muiden asioiden ratkaiseminen

51 §
Valtiosihteerin kansliapäällikkönä ratkaistavat asiat

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista asioissa, jotka kuuluvat useamman kuin yhden osaston tai yksikön toimialaan, jollei asia 52 §:n nojalla kuulu alivaltiosihteerin tai hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistavaksi.


52 §
Alivaltiosihteerin sekä hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistavat asiat

Alivaltiosihteeri tai hallinto- ja kehitysjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista useamman osaston tai yksikön valmisteltavista ja pääosin johdettavanaan olevaan toimialaan kuuluvista asioista.

Hallinto- ja kehitysjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtuutusta edustaa ministeriötä tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa;

2) ministerin asettaman valmistelevan toimielimen määräajan jatkamista;

3) toimintamäärärahojen ja muiden ministeriön toimintaan osoitettujen määrärahojen käyttöä ja jakamista osastojen käyttöön;

4) ministeriön virkojen perustamista, lakkauttamista, siirtämistä ja nimikkeen muuttamista sekä yhteisten virkojen ja henkilöstön sijoittamista ministeriössä;

5) valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) nojalla valtiovarainministeriön ratkaistavia sen virkamiesten palvelussuhteen ehtoja;

6) sivutoimilupaa ja sen peruuttamista sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämistä;

7) ministeriön sisäistä hallintoa, jollei asia tämän työjärjestyksen nojalla kuulu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

8) muiden kuin valtioneuvoston yleisistunnon tai ministerin nimittämien virkamiesten irtisanomista sekä virkasuhteen purkamista;

9) valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamista valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle.

53 §
Osastopäällikön ratkaistavat asiat

Asiaa valmisteleva osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston toimialaan kuuluvissa asioissa;

2) osaston käytettäviksi jaettuja tai sen toimialalle edelleen jaettaviksi osoitettuja määrärahoja;

3) valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamista osaston virkamiehelle, jonka ministeriö on nimittänyt;

4) määräämistä valtion virkamieslain 19 §:n tarkoittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.


57 §
Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) valtion virastojen ja laitosten virkaehto- ja työehtosopimusneuvotteluja, valtion neuvotteluviranomaisen valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) nojalla muutoin ratkaistavia asioita, valtion henkilöstön palvelussuhdetta, palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja sekä soveltamismääräysten ja ohjeiden antamista näistä, ei kuitenkaan, jos asia on tämän työjärjestyksen 52 §:n 5 kohdan mukaan hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistava;

2) työtuomioistuimesta annetussa laissa (646/1974) tarkoitettuja valtiovarainministeriölle neuvotteluviranomaisena kuuluvia asioita sekä mainitun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen neuvottelujen käymistä.

Ministerin määräämä henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston hallitusneuvos ratkaisee valtiovarainministeriön ratkaistavat eläkeoikeutta koskevat kysymykset.

57 b §
Kunta- ja aluehallinto-osaston toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Kunta- ja aluehallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat kunnallisen eläkelain (549/2003) 137 §:ssä säädettyä kunnallisen eläkelaitoksen valvontaa.

59 §
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettujen asioiden ratkaiseminen

Jos asia koskee useamman osaston toimialaa, ratkaisee asian hallinto- ja kehitysjohtaja.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Alivaltiosihteeri
Martti Hetemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.