1264/2011

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n ja Museovirastosta annetun lain (282/2004) 5 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Museoviraston maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muinaismuistolaissa (295/1963) tarkoitetut lupa- ja lunastuspäätökset.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetussa laissa (115/1999) tarkoitetuista maastavientiluvista peritään kiinteä maksu, jonka suuruus on 75 euroa. Lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetuista luvista maksu voidaan kuitenkin Museoviraston harkinnan mukaan jättää perimättä.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 1 momentin mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muinaismuistolain 15 §:ssä tarkoitetut työt ja niistä aiheutuvat tutkimukset tai muut erityiset toimenpiteet.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Muita valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista Museovirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutuspalvelut ja erikseen tilatut opastus-, konservointi- ja konsulttipalvelut sekä tutkimukset;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet sekä kuvapalvelut, paitsi milloin ne tukevat muuta viraston toimintaa;

3) valokopiot ja muut jäljennökset;

4) museokokoelmiin kuuluvien esineiden lainaaminen, muottien ja esinejäljennösten valmistaminen ja mittapiirustusten tekeminen;

5) todistukset kohteen muinaisjäännösarvosta tai rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) mukaisesta suojelusta sekä muut vastaavat todistukset;

6) tilojen luovuttaminen ulkopuolisen käyttöön;

7) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Museoviraston ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Kirjasto- ja tietopalvelusuoritteet

Museoviraston kirjasto- ja tietopalveluiden maksullisuuteen ja maksuperusteisiin sovelletaan kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista annettua opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä (82/1993).

6 §
Museoiden pääsymaksut

Museoviraston ylläpitämissä museoissa peritään pääsymaksu seuraavasti:

Museo euroa
Alikartano 5,00
Cygnaeuksen galleria 6,50
Hvitträsk 6,50
Hämeen linna 8,00
Kotkaniemi 5,00
Kulttuurien museo ilmainen
Kuusiston kartano ilmainen
Louhisaari 5,00
Olavinlinna 8,00
Paikkarin torppa 4,00
Pukkilan kartanomuseo 5,00
Seurasaaren ulkomuseo 8,00
Suomen kansallismuseo 8,00
Suomenlinna-museo 6,50
Suomen merimuseo 8,00
Suomen merimuseon museolaivat 4,00
Urho Kekkosen museo Tamminiemi 6,50
Yli-Lauroselan talomuseo 5,00

Museoviraston järjestämistä erikoisnäyttelyistä pääsymaksu on kuitenkin 2,50—12,00 euroa.

Museovirasto voi muissa museoissa noudatettavan käytännön mukaisesti jättää 1 ja 2 momentissa tarkoitetun pääsymaksun perimättä tai alentaa sitä taikka osallistua erillisiin yhteislippuihin.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

  Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitussihteeri
Heidi Sulander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.