1258/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään elintarvikelain (23/2006) 13 §:n 7 momentin ja 22 §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 352/2011:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään elintarvikelain 13 ja 22 §:ssä tarkoitetuista alkutuotantopaikkojen ja elintarvikehuoneistojen elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista.

2 §
Alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle

Seuraavien tuotteiden luovutus tuottajalta suoraan kuluttajalle katsotaan elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus, 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus, 1 artiklan 3 kohdan c ja e alakohdassa ja elintarvikelain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi toiminnaksi:

1) lehtivihannekset, enintään 5 000 kiloa vuodessa, muut kasveista saatavat alkutuotannon tuotteet ja sienet, enintään 10 000 kiloa vuodessa sekä hunaja, enintään 1 000 kiloa vuodessa;

2) kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina, enintään 5 000 kiloa vuodessa;

3) luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enintään 1 000 eläintä vuodessa, luonnonvaraiset linnut, enintään 3 000 eläintä vuodessa sekä luonnonvaraiset hirvieläimet, enintään 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa;

4) ternimaito alkutuotantopaikalla, enintään 2 500 kiloa vuodessa;

5) muu raakamaito alkutuotantopaikalla, enintään 2 500 kiloa vuodessa;

6) kananmunat alkutuotantopaikalla, paikallisessa torikaupassa tai ovelta ovelle myynnissä, enintään 10 000 kiloa vuodessa;

7) muut linnunmunat, enintään 2 500 kiloa vuodessa.

3 §
Alkutuotannon tuotteiden toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin

Seuraavien tuotteiden toimittaminen tuottajalta paikalliseen vähittäismyyntiin, josta tuotteet luovutetaan suoraan kuluttajalle, katsotaan yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan c ja e alakohdan ja elintarvikelain 22 §:n 5 momentissa tarkoitetuksi toiminnaksi:

1) lehtivihannekset, enintään 5 000 kiloa vuodessa, muut kasveista saatavat alkutuotannon tuotteet ja sienet, enintään 10 000 kiloa vuodessa sekä hunaja, enintään 1 000 kiloa vuodessa;

2) luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enintään 1 000 eläintä vuodessa ja luonnonvaraiset linnut, enintään 3 000 eläintä vuodessa;

3) jäädytetty ternimaito, enintään 2 500 kiloa vuodessa;

4) kananmunat, jos ne toimitetaan vähittäiskauppoihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 589/2008 34 artiklassa tarkoitetulla poikkeusalueella, enintään 30 000 kiloa vuodessa;

5) muut linnunmunat, enintään 2 500 kiloa vuodessa.

4 §
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittely

Seuraavat toiminnot katsotaan elintarvikelain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetuksi sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetuksi toiminnaksi, tai toiminnaksi, johon sovelletaan asetuksen 10 artiklan mukaisia kansallisia mukautuksia:

1) siipikarjan tai tarhatun kanin teurastus ja lihan leikkaaminen alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija luovuttaa siipikarjan tai tarhatun kanin lihaa suoraan kuluttajalle alkutuotantopaikalta, jos luovutettavan lihan määrä vastaa enintään 1 000 eläintä vuodessa;

2) poron teurastus, sekä poron lihan leikkaaminen alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija luovuttaa poron lihaa suoraan kuluttajalle poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu; 

3) poron kuivalihan valmistus alkutuotantopaikalla silloin, kun alkutuotannon toimija luovuttaa poron kuivalihaa suoraan kuluttajalle poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta;

4) luonnonvaraisten jänisten, kanien, lintujen ja hirvieläinten teurastus ja lihan leikkaaminen silloin, kun metsästäjä tai metsästysseura toimittaa lihan paikalliseen vähittäismyyntiin, josta tuotteet luovutetaan suoraan kuluttajalle; metsästäjä tai metsästysseura saa toimittaa enintään 1 000 jänistä tai kania, 3 000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vastaavan määrän lihaa vuodessa;

5) luonnonvaraisen riistan teurastus ja lihan leikkaaminen silloin, kun metsästäjä tai metsästysseura luovuttaa pieniä määriä lihaa suoraan kuluttajalle;

6) luonnonvaraisen riistan teurastus ja lihan leikkaaminen silloin, kun poliisi tai riistanhoitoyhdistys luovuttaa lihan suoraan kuluttajalle;

7) siipikarjan, poron, lampaan, tarhatun kanin, luonnonvaraisten jänisten, kanien, lintujen ja hirvieläinten teurastus ja lihan käsittely puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen järjestämässä pelastautumisharjoituksessa annettavan selviytymiskoulutuksen yhteydessä.

5 §
Vähittäisliikkeen vähäinen, paikallinen ja rajoitettu toiminta

Toimitettaessa eläimistä saatavia elintarvikkeita vähittäisliikkeestä toiseen vähittäisliikkeeseen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 5 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuksi vähäiseksi toiminnaksi katsotaan toimitukset, jotka kattavat enintään 30 prosenttia vähittäisliikkeen eläimistä saatavien elintarvikkeiden vuotuisesta toimitus- ja luovutusmäärästä. Edellä mainitun estämättä vähäiseksi toiminnaksi katsotaan myös toimitukset, joiden määrä on enintään 1 000 kiloa vuodessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa paikalliseksi toiminnaksi katsotaan toimitukset maakunnan tai sitä vastaavan alueen sisällä.

Sovellettaessa 1 momenttia suurkeittiöihin katsotaan jakelupisteet samaan vähittäisliikkeeseen kuuluviksi, jos niissä tapahtuva elintarvikkeiden luovuttaminen on sisällytetty ruokaa toimittavan suurkeittiön omavalvontasuunnitelmaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s.3
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s. 22
Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti.

  Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Elintarviketurvallisuusjohtaja
Veli-Mikko Niemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.