1254/2011

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Laki valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään valtion rahoitusosuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007), jäljempänä asiakastietolaki, ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007), jäljempänä e-reseptilaki, tarkoitettujen tietojärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja käytöstä aiheutuviin kuluihin.

2 §
Valtion rahoitus

Valtio rahoittaa vuosittain valtion talousarvioissa vahvistettavalla määrällä kustannukset, jotka aiheutuvat Kansaneläkelaitokselle seuraavien terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen edellyttämien toimintojen suunnittelusta ja rakentamisesta:

1) asiakastietolain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetut arkistointipalvelu, hakemistopalvelu ja potilaan tiedonhallintapalvelu;

2) e-reseptilain 3 §:ssä tarkoitetut reseptikeskus, reseptiarkisto ja lääketietokanta; sekä

3) asiakastietolain 19 §:ssä ja e-reseptilain 17 §:ssä tarkoitettu katseluyhteys.

Valtio voi osallistua 1 momentissa tarkoitettujen toimintojen tarpeellisista uusimisista aiheutuvien kustannusten rahoitukseen valtion talousarviossa vahvistettavalla määrällä. Terveydenhuollon valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin lainsäädäntöön perustuen liitettävien uusien tehtävien ja ominaisuuksien toteuttamisesta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien kustannusten rahoituksesta päätetään erikseen.

3 §
Valtion osuuden maksaminen

Valtion osuuden maksamisesta ja sitä varten tarvittavista tiedoista annetaan tarvittaessa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

4 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

5 §
Siirtymäsäännökset

Valtio osallistuu vuoden 2015 loppuun saakka vuosittain valtion talousarviossa vahvistettavalla määrällä kustannuksiin, jotka aiheutuvat 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen palvelujen ja toimintojen ylläpidosta Kansaneläkelaitokselle sekä asiakastietolain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta varmennepalvelusta Väestörekisterikeskukselle ja joita asiakastietolain 22 §:ssä ja e-reseptilain 25 §:ssä tarkoitetut käyttäjämaksut eivät kata.

Valtio voi sijoittaa Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 e §:ssä tarkoitettuun palvelurahastoon rahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi euromäärän, jonka suuruudesta päätetään valtion talousarviossa vuosina 2012—2015.

HE 68/2011
StVM 6/2011
EV 26/2011

  Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.