1250/2011

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vakuutuskassalain (1164/1992) 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 287/2000, 392/2006 ja 175/2009, uusi 7 a kohta, 104 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 112 a § ja 157 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 392/2006, uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


7 a) Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisella Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1094/2010 tarkoitettua Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista;


104 §

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkekassan rekisteröimisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle. Ilmoituksessa on myös mainittava ne ETA-valtiot, joissa eläkekassa harjoittaa lisäeläketoimintaa.

112 a §

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle päätöksestään, jolla Finanssivalvonta on määrännyt lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkekassan selvitystilaan ja purettavaksi.

157 b §

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle.


Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2011.

HE 71/2011
TaVM 4/2011
EV 30/2011
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU (32010L0078); EUVL N:o L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

  Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.