1247/2011

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 4 ja 4 e §, 3 luvun 11 §:n 5 momentti ja 33 § sekä 7 luvun 2 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 4 § laissa 448/2005, 4 e § laeissa 448/2005 ja 923/2007 sekä 3 luvun 11 §:n 5 momentti, 33 § ja 7 luvun 2 a § laissa 923/2007, sekä

lisätään 1 lukuun uusi 3 b §, 2 luvun 4 f §:ään, sellaisena kuin se on laissa 448/2005, uusi 4 momentti ja 11 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 152/2007, uusi 5 momentti sekä lukuun uusi 12 § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

3 b §

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella tarkoitetaan Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 tarkoitettua Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista.

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus

4 §

Esitteen saa julkistaa, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen.

Finanssivalvonta on toimivaltainen ottamaan hyväksymistä koskevan hakemuksen käsiteltäväkseen, jos:

1) hakemuksessa tarkoitettujen arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on Suomi; tai

2) toinen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion toimivaltainen viranomainen on pyytänyt Finanssivalvontaa ottamaan esitteen hyväksymisen käsiteltäväkseen, ilmoittanut pyynnöstä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Finanssivalvonta on suostunut pyyntöön.

Finanssivalvonnan on päätettävä esitteen hyväksymisestä 10 pankkipäivän kuluessa siitä, kun esite on jätetty sen hyväksyttäväksi. Jos esite koskee sellaisen liikkeeseenlaskijan arvopapereita, jonka arvopapereita ei ole aiemmin tarjottu yleisölle tai otettu julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi, Finanssivalvonnan on tehtävä edellä tarkoitettu päätös 20 pankkipäivän kuluessa siitä, kun esite on jätetty sen hyväksyttäväksi.

Jos Finanssivalvonta perustellusta syystä katsoo, että sille toimitetut asiakirjat ovat puutteelliset tai että niitä on täydennettävä lisätiedoin, määräaika esitteen hyväksymiselle alkaa siitä päivästä, jona täydentävät tiedot toimitetaan Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan on kehotettava hakijaa täydentämään hakemustaan 10 pankkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Jos esitettä on sen hyväksymisen jälkeen täydennettävä 3 b §:n 1 momentin mukaisesti, Finanssivalvonnan on päätettävä täydennyksen hyväksymisestä seitsemän pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on jätetty sen hyväksyttäväksi.

Esite on hyväksyttävä, jos se täyttää 3 a §:ssä säädetyt edellytykset.

Hyväksymisen sijaan Finanssivalvonta voi päättää hakemuksen käsittelyn siirtämisestä toiselle Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle. Päätös voidaan tehdä, jos hakija pyytää käsittelyn siirtoa tai jos liikkeeseenlaskun olosuhteista johtuu, että tarjouksella tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisella on merkittävä liityntä toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon, Finanssivalvonta ilmoittaa siirrosta etukäteen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja vastaanottavan valtion toimivaltainen viranomainen suostuu siirtoon. Finanssivalvonnan on ilmoitettava päätöksestään hakijalle kolmen pankkipäivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Finanssivalvonnan on ilmoitettava esitteen ja sen täydennyksen hyväksymisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle samalla, kun Finanssivalvonta ilmoittaa päätöksestä liikkeeseenlaskijalle, tarjoajalle tai sille, joka on hakenut arvopaperien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle.

Finanssivalvonnan hyväksymä esite on toimitettava Finanssivalvonnalle viimeistään silloin, kun se julkistetaan.

Finanssivalvonnan on julkaistava internetsivuillaan viimeisen 12 kuukauden aikana hyväksymänsä esitteet ja esitteiden täydennykset tai luettelo niistä ja huolehdittava siitä, että esitteet ja esitteiden täydennykset ovat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen saatavilla vastaavan ajan.

4 e §

Sen estämättä, mitä 4 §:n 1 momentissa säädetään, muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa hyväksytty esite ja sen täydennykset ovat voimassa Suomessa ja ne on annettava yleisön saataville täällä, jos arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on muu kuin Suomi ja arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Suomessa ja kyseisen muun valtion toimivaltainen viranomainen on toimittanut Finanssivalvonnalle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle jäljennökset esitteestä ja sen täydennyksestä sekä todistuksen siitä, että ne on laadittu esitedirektiivin mukaisesti. Jos muun valtion viranomainen on antanut luvan olla julkistamatta tiettyä esitedirektiivin mukaan vaadittavaa tietoa, poikkeus ja sen perustelut on ilmoitettava viranomaisen todistuksessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun esitteen tulee olla laadittu kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä tai Finanssivalvonnan hyväksymällä muulla kielellä. Finanssivalvonta voi vaatia, että ilmoitukseen liitetään suomen tai ruotsin kielelle taikka kummallekin niistä käännetty esitteen tiivistelmä.

Finanssivalvonnan on julkaistava internetsivuillaan luettelo sille muun valtion viranomaisen viimeisen 12 kuukauden aikana 1 momentin mukaisesti ilmoittamista hyväksytyistä esitteistä ja esitteen täydennyksistä sekä linkit niihin esitteisiin ja täydennyksiin, jotka on julkaistu kysymyksessä olevan muun valtion toimivaltaisen viranomaisen, liikkeeseenlaskijan tai säänneltyjen markkinoiden internetsivuilla.

4 f §

Finanssivalvonnan on toimitettava 1 momentissa tarkoitettu todistus tiedoksi hakijalle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle samanaikaisesti, kun Finanssivalvonta toimittaa sen 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle.

11 §

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jos se myöntää sellaisen 3 momentissa tarkoitetun poikkeuksen, joka myönnetään liikkeeseenlaskijalle, jonka kotivaltio on muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Finanssivalvonnan ilmoitukset ja toimenpiteet rikkomusten johdosta Euroopan talousalueella
12 §

Jos Finanssivalvonta havaitsee vastaanottavan valtion toimivaltaisena viranomaisena, että liikkeeseenlaskija tai arvopapereita yleisölle tarjoava rahoituslaitos rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä arvopaperien tarjoamisesta tai liikkeeseenlaskija rikkoo velvollisuuksia, jotka liittyvät siihen, että sen liikkeeseen laskemat arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena säännellyillä markkinoilla, Finanssivalvonnan on ilmoitettava siitä liikkeeseenlaskun kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Jos Finanssivalvonta havaitsee vastaanottavan valtion toimivaltaisena viranomaisena, että osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskija, omistaja tai haltija tai se, joka on velvollinen ilmoittamaan omistus- ja ääniosuudesta tämän luvun mukaisesti, rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, Finanssivalvonnan on ilmoitettava siitä asianomaisen kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Jos liikkeeseenlaskun kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi ja 1 tai 2 momentissa tarkoitettujen säännösten ja määräysten vastainen menettely jatkuu, Finanssivalvonnan on ilmoitettuaan asiasta sanotulle viranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin sijoittajien suojaamiseksi. Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava toimenpiteistä Euroopan komissiolle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten rikkomisesta, sovelletaan myös arvopaperimarkkinoita koskevien Euroopan unionin säädösten vastaavaan rikkomiseen.

3 luku

Julkinen kaupankäynti

11 §
Toimiluvan peruuttaminen

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava toimiluvan peruuttamisesta rekisteriviranomaiselle sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

33 §
Ilmoitukset muille jäsenvaltioille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle

Valtiovarainministeriön on ylläpidettävä rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY mukaisesti luetteloa arvopaperien säännellyistä markkinoista, joille on tämän lain mukaisesti vahvistettu säännöt. Valtiovarainministeriön on annettava luettelo tiedoksi muille Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jos sääntöjä vahvistettaessa on voitu varmistua siitä, että julkinen kaupankäynti markkinalla täyttää tiedoksiannolle asetetut vaatimukset. Samalla tavalla on ilmoitettava luetteloon tehdyistä muutoksista.

Finanssivalvonnan on vähintään vuosittain toimitettava 1 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita koskevat laskelmat ja tiedot Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

7 luku

Arvopaperimarkkinoiden valvonta

2 a §

Finanssivalvonnan on julkistettava ja toimitettava tiedoksi muille Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden Finanssivalvontaa vastaaville toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle tämän luvun 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kaupankäynnin keskeyttämispäätös ja tämän luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu markkinaoikeuden päätös kieltää kaupankäynti arvopaperilla.


Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2011.

HE 71/2011
TaVM 4/2011
EV 30/2011
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/78/EU (32010L0078); EUVL N:o L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

  Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.